Tekninen palvelukeskus
Osoite: Erkontie 9, PL 46, 16301 Orimattila
Puhelin: vaihde 03 888 111
Aukioloajat
Ma: 9.00 - 17.00
Ti - Pe: 9.00 - 15.00Teknisen palvelukeskuksen laatu arvioitiin hyväksi

Tiedote 13.5.2016, Orimattilan kaupunki/Tekninen palvelukeskus

Orimattilan kaupungin tekninen palvelukeskus kartoitti asiakkaidensa tyytyväisyyttä palveluiden laatuun vuoden 2015 marras-joulukuun aikana. Kartoitus tehtiin kyselytutkimuksella, johon saatiin 97 vastausta. Edellinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin vuonna 2009.

Kyselyssä arvioitiin tilapalvelun, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun, vesilaitoksen, maankäytön sekä yhdyskuntatekniikan palveluita. Kysymykset koskivat erityisesti tiedottamista ja asiakaspalvelutilanteita sekä asuinympäristön ominaisuuksia.

Kokonaisuudessaan teknisen palvelukeskuksen laatu arvioidaan hyväksi, arvosanan ollen 3,3 arviointiasteikolla 1 - 4. Kaikkein tyytyväisimpiä ollaan tilapalvelun ja rakennusvalvonnan palveluihin. Tyytymättömyyttä esiintyy eniten yhdyskuntatekniikan ja vesilaitoksen palveluista. Yhdyskuntatekniikan palvelusta annettujen mielipiteiden keskiarvo oli 2,6 ja vesilaitoksen 2,7.

Tärkeimpinä teknisen palvelukeskuksen laatutekijöinä pidetään muun muassa ammattitaitoa, yhteydensaannin vaivattomuutta ja palvelu halukkuutta. Asiakastyytyväisyyttä heikentäviä tekijöitä ovat palveluhinnat ja asiakirjojen ymmärrettävyys sekä vesilaitoksen osalta häiriötilanteiden tiedottamiseen liittyvät seikat. Kaiken kaikkiaan noin puolet kyselyyn vastanneista kokee saavansa riittävästi tietoa teknisen palvelukeskuksen asioista. Tietoa halutaan erityisesti yhdyskuntarakentamisesta sekä hankinnoista.

Orimattilaan asuinympäristönä ollaan pääasiassa varsin tyytyväisiä. Tosin tien hoidon osalta kyselyyn vastanneet ovat tyytymättömiä asuinpaikasta riippumatta. Arvioitaessa asuinympäristön ominaisuuksia tilanne on heikentynyt lapsiystävällisyyden, liikenneturvallisuuden sekä teiden ja yleisten alueiden hoitotason osalta vuoden 2009 kyselyn tuloksiin verrattuna.

Saatujen tulosten perusteella Orimattilan tekninen palvelukeskus pyrkii parantamaan palvelujaan. Toimenpiteiden tähtäin on tiedottamisen lisäämisessä hankintojen ja yhdyskuntarakentamisen osalta sekä katujen ja viheralueiden hoitotason parantamisessa. Myös asiakirjoja sekä ohjeita selkeytetään ja kaupungin kotisivujen käyttäjäystävällisyyttä kohennetaan työn alla olevan sivustouudistuksen myötä. Palveluiden hinnoittelu tarkastetaan kulloinkin taksojen päivittämisen yhteydessä.

Orimattilan teknisen palvelukeskuksen asiakaskyselyn 2015 raportti kokonaisuudessaan liitteenä.

Lisätietoja:
Annukka Huisko-Moilanen
044-7813580
annukka.huisko-moilanen@orimattila.fi
Orimattilan vuokratalot
Asuntoja erilaisiin elämäntilanteisiin, Kiinteistö Oy Orimattilan Vuokratalot. Sivulle tästä.AJANKOHTAISTA
Uusi palautejärjestelmä teknisen palvelukeskuksen käyttöön
30.11.2015

Orimattilan kaupungin tekninen palvelukeskus on ottanut käyttöönsä uuden sähköisen palautejärjestelmän, Trimble Feedbackin. Internet-pohjaisen-järjestelmän kautta voi jättää palautetta, ideoita, kiitoksia ja kysymyksiä kaupungin tekniselle palvelukeskukselle, Orimattilan Lämpö Oy:lle ja kaupungin Vesilaitokselle.

Palautejärjestelmään pääset osoitteesta: https://orimattila.trimblefeedback.com/ sekä Orimattilan kotisivuilta 1.12.2015 alkaen kohdasta palaute.

Trimblen kautta palautteen voi kohdentaa oikeaan osoitteeseen – kirjaimellisesti. Kirjallisen palautteen rinnalle on nimittäin mahdollista liittää palautetta koskeva tarkka sijainti kartalla. Lisäksi palautteeseen voi lisätä siihen liittyvän valokuvan ja ajankohdan.

Palautejärjestelmä toimii tietokoneella sekä mobiililaitteilla. Palvelua käytetään niin, että ensin palautteelle valitaan oikea ylävalikko ja sen alta aihealue, jonne palaute kirjoitetaan. Ylävalikkoja ovat: kaukolämpöön ja maakaasuun, vesihuoltoon, ympäristön tilaan ja luontoon, katualueisiin ja liikenteeseen, viheralueisiin ja rakenteisiin sekä kaavoihin ja karttoihin liittyvät palautteet. Yksi valikoista on teknisiä palveluja koskevalle yleiselle palautteelle.

Uusi palautejärjestelmä on helposti käytettävä ja nopea, ensisijainen väylä antaa teknisistä palveluista palautetta. Lisäksi järjestelmän tarkoitus on tarjota käyttäjille tietoa jo tulleista palautteista, sillä järjestelmässä julkaistaan julkaisuluvan saaneet palautteet. Kaupungille uusi järjestelmä mahdollistaa yhteisen tietokannan, jossa palautteita voidaan hallita, ohjata oikeille henkilöille ja seurata. Järjestelmän avulla palautteita voidaan myös koostaa, tilastoida ja arkistoida.

Teknisen palvelukeskuksen, Orimattilan Lämmön ja Vesilaitoksen yhteiseen palautejärjestelmään pääset tästä https://orimattila.trimblefeedback.com/

Orimattilan kaupungin tekninen palvelukeskus muistuttaa, että akuuteissa asioissa palaute kannattaa antaa suoraan Lahden Seudun Kuntatekniikalle soittamalla. Akuuteissa tilanteissa esimerkiksi kaatunut puu, lumi, jää tai vaurioitunut liikennemerkki estävät tien turvallisen käyttämisen. LSKT:n palautesivu: http://www.lskt.fi/index.php/toplinks/palaute/ ja LSKT:n päivystävä palvelunumero: 0800-30 6000

Lisätietoja:
Ossi Hosiaisluoma, maankäyttöinsinööri, Orimattilan kaupunki
ossi.hosiaisluoma@orimattila.fi, 040 734 0798Osallistu teknisen palvelukeskuksen asiakaskyselyyn!

Kysely voimassa 27.11.2015 - 15.12.2015

Orimattilan kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää vastauksia kyselytutkimukseensa. Kyselyllä kartoitetaan teknisen palvelukeskuksen asiakaspalvelun laatua ja palveluiden koettua tärkeyttä.

Kyselylomakkeella voit arvioida jotakin seuraavista teknisen palvelukeskuksen tuottamista palveluista: maankäyttö, Orimattilan vesilaitos, yhdyskuntatekniikka, tilapalvelu, rakennusvalvonta ja maa-ainesluvat, ympäristönsuojelu tai jokin muu teknisen palvelu. Arvioitava palvelu valitaan kyselylomakkeen alussa. Kysymykset liittyvät tiedottamisen ja asiakaspalvelutilanteen arvioimiseen sekä Orimattilan arvioimiseen asuinympäristönä.

Tekninen palvelukeskus toivoo kyselyyn mahdollisimman runsasta vastauksien määrää. Kyselyyn voit vastata tämän linkin kautta 15.12. saakka. Siihen mennessä myös postitse lähetetyt kyselyt on palautettava.

Teknisen palvelukeskuksen laatua on mitattu viimeksi vuosina 2009 ja 2005. Vuonna 2009 kyselyä lähettiin kirjeitse 532 kappaletta ja niistä noin puoleen saatiin vastaus. Tutkimuksen tulosten mukaan teknisellä palvelukeskuksella oli kehittämisen varaa erityisesti teiden kunnossa, internet-sivuissa sekä ongelmatilanteiden käsittelyssä. Vuoden 2009 kyselyn yhteenveto kokonaisuudessaan pdf-liitteenä.

Saatujen vastausten perusteella tekninen palvelukeskus arvioi toimintansa kehitystä ja pyrkii edelleen parantamaan kehityskohteitaan. Vain osallistumalla voit vaikuttaa!