Kaupunginhallituksen kokouspäätökset 13.2.2017

Pvm: 14.02.2017 

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 13.2.2017. Kokouksen esityslista täällä. Ohessa kokouskoonti. Huomaa, ettei kyseessä ole tarkastettu pöytäkirja.

4. Hennan Etelärinteen tonttien hinnoittelu 2014/vuonna 2017 luovutettavien Asemanrinteen tonttien luovutusperiaatteet: esityksen mukaan valtuustoon. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin maapoliittista ohjelmaa täydennetään sen kohdan "4.3. Maa-alueiden vuokraus" osalta siten, että Hennan asuintonttien vuosivuokra on 5 % tonteille määritellystä kauppahinnasta. Lisäksi vuokra sidotaan indeksiin. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti päätöksenteon jälkeen.
Lisäys: muut kuin Hennan alueen tontit vuokrataan aikaisemman käytännön mukaisesti.

5. Hennan maa- ja vesirakentamisen lisämääräraha: esityksen mukaan valtuustoon. Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Hennan maa- ja vesirakentamisen kustannuspaikalle kp 9566 myönnetään 300 000 euron lisämääräraha. Rahoituslaskelman lainanottovarausta korotetaan 300 000 eurolla.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti päätöksenteon jälkeen.

6. Urheilutalon uudisrakennushankkeen L2-luonnosten hyväksyminen: esityksen mukaan. Orimattilan kaupunginhallitus hyväksyy Orimattilan urheilutalon ensimmäiseen vaiheen L2- suunnitelmat.

7. Tilusvaihto Orimattilan kaupungin ja Petri Greijulan välillä: esityksen mukaan valtuustoon.
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Petri Greijulan ja Orimattilan kaupungin välillä neuvotellun tilusvaihdon, jolla Petri Greijula luovuttaa Orimattilan kaupungille:
7 hehtaarin suuruisen määräalan Orimattilan kaupungin (560) Pennalan kylän (411) kiinteistöstä Jussila RN:o 3:232. Määräala on merkitty sinisellä rajauksella liitteenä olevan karttakokoelman karttaliitteeseen 1.
Noin 725 m2:n suuruisen määräalan Orimattilan kaupungin (560) Pennalan kylän (411) kiinteistöstä Jussila RN:o 3:232. Määräala on merkitty sinisellä rajauksella liitteenä olevan karttakokoelman karttaliitteeseen 2.
Noin 180 m2:n suuruisen määräalan Orimattilan kaupungin (560) Pennalan kylän (411) kiinteistöstä Metsikkö RN:o 3:199. Määräala on merkitty sinisellä rajauksella liitteenä olevan karttakokoelman karttaliitteeseen 3;

ja Orimattilan kaupunki luovuttaa Petri Greijulalle:

Noin 8,5 hehtaarin suuruisen määräalan Orimattilan kaupungin Virenojan kylästä. Kaupungin omistaman määräalan tunnus on kiinteistörekisterissä 560-420-10-0-M601. Määräala on merkitty punaisella rajauksella liitteenä olevan karttakokoelman kartta-liitteeseen 4.
Noin 1,1 hehtaarin suuruisen määräalan Orimattilan kaupungin
(560) Pennalan kylän (411) kiinteistöstä Tömisevä RN:o 3:234. Määräala on merkitty punaisella rajauksella liitteenä olevan karttakokoelman karttaliitteeseen 5.
Orimattilan kaupungin (560) Pennalan kylässä (411) sijaitse-van kiinteistön Huntinmaa RN:o 4:37. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 1,8144 hehtaaria. Kiinteistö on merkitty punaisella rajauksella ja vinoviivoituksella liitteenä ole-van karttakokoelman karttaliitteeseen 6.
Orimattilan kaupungin (560) Pennalan kylässä (411) sijaitse-van kiinteistön Huntinmäki RN:o 1:136. Kiinteistön pinta-ala on kiinteistörekisteriotteen mukaan 9,599 hehtaaria. Kiinteistö on merkitty punaisella rajauksella liitteenä olevan karttakokoelman karttaliitteeseen 6.
Tilusvaihdon yhteydessä ei suoriteta välirahaa puolin eikä toisin. Lisäksi tekniselle palvelukeskukselle annetaan valtuudet laatia tilus-vaihtoa koskeva tilusvaihtosopimus.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta heti päätöksenteon jälkeen.

8. Määräalan myynti, Sampola/Orffin Oy: esityksen mukaan
Kaupunginhallitus päättää, että Orimattilan kaupunki myy Orffin Oy:lle n. 5145 m2:n suuruisen määräalan Viljamaan kylän kiinteis-töstä Eljaksela RN:o 9:930 (kiinteistötunnus 560-418-9-930) kauppa-hinnalla 22 479,00 euroa (4,00€/m2 +puusto) ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisesti. Samalla tekninen palvelukeskus valtuutetaan tekemään mahdollisesti tarvittavia pieniä muutoksia kauppakirjaan.

9. Hallintosäännön uudistaminen: Kaupunginjohtajan luonnosesityksen mukaan valtuuston päätettäväksi.
Toimialajohtajien osalta jatketaan nykyistä käytäntöä (valtuusto valitsee toistaiseksi).

Muutoksia: Tarkastuslautakunnassa pj ja varapj valtuutettuja, muut jäsenet voivat olla muitakin.
Sivistysvaliokuntaan tulee myös sivistysjaosto, joka käsittelee pääasiassa oppilaan erottamisia.
Toimialajohtajat: muutettu esitys siltä osin, että kaupunginvaltuusto valitsee toistaiseksi. Kaupunginhallitus ei siis valitse toimialajohtajia tulosaluejohtajista.
Valtuuston valta vahvistuu:
Kaavoitusohjelman hyväksyminen on jatkossa valtuuston toimivaltaa.
Kaupunginvaltuusto valitsee jatkossa kaupunginjohtajan, toimialajohtajat ja tulosaluejohtajat. Esim. liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan valitsee valtuusto.
Palkkiosääntö päätettiin keskustelun jälkeen esittää valtuustolle 30.1.2017 päätetyssä muodossa.

10. Nuorten kesätyöllistämistuki 2017: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy nuorten kesätyöllistämistuen ja nuoren 4H-yrittäjän tukikokeilun ehdot liitteiden mukaisesti.

11. Työllistämisen Orimattila-lisä: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Orimattila-lisän ohjeet ja perusteet vuodelle 2017 liitteen mukaisesti. Aiempien Orimattila-lisien päätösten osalta noudatetaan kulloisenkin viranhaltijapäätöksen aikana voimassa olleita ohjeita.

12. Orimattilan kaupungin kotouttamishanke, ohjausryhmän nimeäminen: Jäseneksi nimettiin Sirkka-Liisa Papinaho, varalle Kirsti Laatunen.

13. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma: esityksen mukaan.

14. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma: esityksen mukaan.

15. Kilpailukykysopimukseen liittyvä työaikojen pidentäminen ja lomarahojen leikkaaminen: esityksen mukaan.

16. Käyttösuunnitelman hyväksyminen kaupunginhallituksen alaisen toiminnan osalta ja laskujen hyväksyjät: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy käyttösuunnitelman alaisensa toiminnan osalta ja myöntää talousjohtajalle oikeuden tehdä määrärahojen siirtopäätöksiä tulosalueiden sisällä. Edelleen kaupunginhallitus päättää, että laskujen/tositteiden hyväksymisoikeudet myönnetään tulos-alueittain tekstiosassa esitetyllä tavalla, ja että tositteiden hyväksymisoikeus koko kaupungin laajuudelta myönnetään kaupunginjohtajalle ja talousjohtajalle.

17. – 19: Ympäristölupahakemuksen vakuus valtuustoon ja maa-aineslupahakemusten vakuudet esityksen mukaan (eteläinen alue – voimassa 8.1.2027 asti).

20. Teknisen lautakunnan määrärahojen ylitykset: esityksen mukaan valtuustoon.

21. Vuoden 2016 sitovien määrärahojen ylitykset, hallintopalvelut ja rahoitus: esityksen mukaan valtuustoon.

22. Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistusjärjestely: esitys valtuustolle, että Orimattilan kaupunki ostaa Askolan kunnan osakkeita 530 kpl 600 000 eurolla (määrärahaesitys valtuustolle).

23. Valtuustoaloite Heinämaan kyläjohtokunnan toiminnan jatkumisesta: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus hyväksyy edellä olevan vastauksen Pertti Laaksosen tekemään Heinämaan kyläjohtokuntaa koskevaan aloitteeseen ja toteaa, että aloite on tullut loppuunkäsitellyksi.

24. Riitta Lonkan ym. kansanäänestykseen tähtäävä aloite: esityksen mukaan. Riitta Lonkan ym. kansanäänestykseen tähtäävä aloite Hennan hankkeen aikalisästä. Kaupunginhallitus päättää ilmoittaa aloitteen tekijöille, että koska aloitteen allekirjoittajia ei ole kuntalain 25 §:n edellyttämää määrää, aloite jätetään käsittelemättä.

25. Valtuustoaloite Yhdystien suunnittelu Tuuliharjan alueelle: esityksen mukaan. Kaupunginhallitus antaa aloitteen johdosta tehdyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

26. Suomi 100 ja Orimattila 25: 6.12.2017 ilotulitus, keittokirja valmisteluun (kustannukset myöhemmin käsittelyyn), 25 v. tapahtuma järjestetään elo-syyskuun vaihteessa Must-tapahtuman yhteydessä (kustannukset myöhemmin käsittelyyn), juhlapäätösten valmistelu annettiin talous- ja konserniohjaustyöryhmän tehtäväksi.

27. Aloitteiden käsittely: esityksen mukaan valtuustoon.
Kaupunginhallituksen edellyttää, että loput kesken olevat aloitteet käsitellään maaliskuun loppuun mennessä.

30. Muut asiat: esitysten mukaan, veteraaneille järjestetään kuljetus pääjuhlaan Lahteen, anomus kuntouttamista varten: asiaa valmistellaan vielä