Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin ehkäisevä työ

 

Ehkäisevä työ on yksi osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Sitä tehdään niin maakunnallisesti kuin paikallisestikin. Ehkäisevän työn koordinointi on kiinteä osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän (HyTe-ohjausryhmä) työtä.  Ehkäisevä työ on konkreettinen keino vähentää eri arvioisuutta ja ehkäistä hyvinvointi- ja terveyshaittoja. 

Ehkäisevää työtä ohjataan jatkossa osana HyTe:n ohjausryhmän ja toimialojen kanssa yhteistyössä huomioiden maakunnalliset ja valtakunnalliset verkostot ja yhteistyökumppanit.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmän (HyTe-ohjausryhmä) tehtävät ja vastuut:

- Linjaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä strategian ja toimialojen kehittämissuunitelien pohjalta sekä seuraa ja arvioi kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön edistämistä osana kaupungin toiminnan, henkilöstön ja talouden johtamista

- Johtaa, toimeenpanee, koordinoi ja seuraa kaupungissa tehtävää ehkäisevää päihdetyötä (lain edellyttämä toimielin)

- Valmistelee ja hyväksyy osaltaan vuosittaisen hyvinvointikertomuksen sekä valtuustokausittain tehtävän laajan hyvinvointikertomuksen ja sen arvioinnin sekä muita kokonaisuuteen liittyviä osa suunnitelmia ja ohjelmia

- Edistää terveys- ja hyvinvointivaikutusten ennakkoarvioinnin käytäntöjä

- Edistää alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tuoden tietoa ohjausryhmän kautta toimialoille

- Vahvistaa ja edistää osaltaan yhteistyötä järjestöjen, yhdistysten, kolmannen sektorin, viranomaistahojen ja muiden toimijoiden välillä.

- Edistää osallisuus- ja vuorovaikutuskäytäntöjen toteutumista osaltaan

- Tukee eri toimialojen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön osaamista ja jakamista

 

Hyte-ohjausryhmän kokoonpano:

-kaupunginjohtaja (pj) varalla: toimialajohtaja

-hyvinvointipäällikkö: esittelijä ja sihteeri

-ruokapalvelupäällikkö, varalla: ravitsemispäällikkö

-työllisyyskoordinaattori varalla: hallintopäällikkö

-kehittämispäällikkö, varalla: kaavoituspäällikkö

-Varhaiskasvatusjohtaja, varalla:  avoimen päiväkodin johtaja

- Opetuspäällikkö: varalla liikunta- ja nuorisotoimen johtaja

-Tulosaluejohtaja Mika Forsberg, PHHYKY

 

 

Osana HyTe-ohjausryhmää on myös lakisääteinen kaupungin ennaltaehkäisevän päihdetyön toimielin (PETE Orimattila). Lain 5§:n mukaan kunnan tulee huolehtia ehkäisevän päihdetyön tarpeen mukaisesta organisoinnista alueellaan ja nimetä ehkäisevän päihdetyön tehtävistä vastaava toimielin.

Toimielimen tehtävänä on:

 1. huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta
 2. huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle
 3. lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä
 4. esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa, sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa
 5. huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain (1143/1994) ja tupakkalain (693/1976) noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa. 

Kunnan ehkäisevään päihdetyöhön sovelletaan lisäksi, mitä terveydenhuoltolain (1326/2010) 11 & 12 §:ssä säädetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sitä koskevasta suunnittelusta ja raportoinnista.

 

PETE-Orimattilan kokoonpano:

 

Opetuspäällikkö, Orimattilan kaupunki

Avoimen päiväkodin johtaja, Orimattilan kaupunki

Hyvinvointipäällikkö (sihteeri), Orimattilan kaupunki

Hämeen Poliisin edustaja

Orimattilan Seurakunnan edustaja

Oppilashuollon edustaja, Orimattilan kaupunki

Maakunnallinen ehkäisevän työn koodinaattori,  Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän sosiaalihuollon ja terveydenhuollon edustajat

 

Lisäksi työryhmällä on oikeus kutsua kokouksiinsa muita kaupunkin ja maakunnan viranhaltijoita, yhdistysten ja järjestöjen edustajia, neuvostojen eduistajia sekä luottamushenkilöitä. 

 

THL:n ehkäisevän päihdetyön sivut: https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo

Ehkäisevän työn seudullinen koordinaatio

Päijät-Hämeen ehkäisevän työn seutukoordinaation tavoitteena on sekä seudullisesti että alueellisesti

 • kehittää, rakentaa, edistää ja tukea ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön, pelihaittojen ehkäisyn sekä perhe- ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn koordinaatiota ja verkostoyhteistyötä
 • välittää ajankohtaista tietoa ja osaamista toimijoiden käyttöön
 • edistää ehkäisevän työn tunnettuuden ja osaamisen lisääntymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa periaatteella ”ehkäisevä työ kuuluu kaikille”
 • mahdollistaa laajan yhteistoiminta-alueenlaajuisen verkostoyhteistyön ja rakenteen toiminnan jatkuminen ja kehittyminen

Seutukoordinaattori

 • toimii seutukoordinaatioryhmien puheenjohtajana ja vastaa seudullisen ehkäisevän työn ja yhteistyön toteutumisesta
 • tekee tiivistä yhteistyötä aluekoordinaattoreiden kanssa ja osallistuu alueverkostotyön kehittämiseen
 • etsii ja rakentaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä sekä tekee sitä eri verkostoissa ja toimijoiden kanssa edistäen ehkäisevän työn näkökulmaa ja tekemistä osana kunkin toimijan perustyötä
 • seuraa alan ja aihepiirin keskustelua sekä välittää tuoreinta tietoa alueen toimijoiden käyttöön

 

Ehkäisevän työn seutukoordinaattori
Susanna Leimio
044 729 7984

twitter: @SusannaLR

 

Maakunnalliset verkostot ja yhteistyö

Ehkäisevää työtä Päijät-Hämeessä tehdään niin sanotusti neljällä tuulella: pelihaittojen, lähisuhdeväkivallan, päihteidenkäytön sekä mielenterveysongelmien ehkäisemiseksi. Maakunnallisesti työtä koordinoivat erikseen nimetyt työryhmät. Tämän lisäksi jokaisessa kunnassa on omat toimielimensä. Ehkäisevää työtä on Päijät-Hämeessä kehitetty ja edistetty systemaattisesti vuodesta 2010 alkaen. Päijät-Hämeen ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön sekä pelihaittojen ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyön seudullisesta koordinaatiosta vastaa sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Ehkäisevä työ sisältää laajan kirjon erilaisia palveluita ja toimintatapoja. Yhteistä niille on, että ne ehkäisevät ongelmien syntymistä. Fiksu kunta säästää investoimalla ehkäiseviin palveluihin. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ehkäisevä työ kuuluu kaikille. Sen lähtökohtana on yleinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, myös riskien varhainen tunnistaminen, tuki ja hoitoonohjaus yhteisesti sovitusti. Ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain mukaan järjestöille on annettu kunnan työtä tukeva rooli. Järjestöillä, yhdistyksillä, seuroilla ja kolmannella sektorilla on vankkaa ehkäisevän työn osaamista, josta kuntalaiset hyötyvät.

Lue lisää Päijät-Hämeen seudullisesta ehkäisevästä työstä http://phehkaisevatyo.pbworks.com/w/page/27289515/TERVETULOA%21