Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kaikilla kaupungin palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on esimerkiksi kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kehittää ja johtaa hyvinvointipäällikkö. Käytännön toimeenpanosta huolehtivat kaupungin eri palvelualueet sekä niiden sisällä olevat vastuualueet.

Osana kaupungin lakisääteisiä tehtäviä Orimattilan kaupungissa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten orimattilalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, joiden pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia tavoitteita. Seurannasta ja toimenpiteistä raportoidaan kaupungin valtuustolle vuosittain hyvinvointiraportin muodossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaava, lakisääteinen asiapaperi on laaja hyvinvointikertomus, joka tehdään kerran valtuustokaudessa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää määrittää lainsäädäntö. Kuntalaki (2015/40) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen kunnan keskeiseksi perustehtäväksi. Myös terveydenhuoltolain (1326/20) luvussa 2 määritellään laajasti kunnalle erilaisia tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat kuntalaiset, yhdistykset, järjestykset, yritykset, kolmas sektori ja useat muut eri toimijat.

Terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen on hyvä investointi

Terveyttä ja hyvinvointia edistävillä toimenpiteillä vaikutetaan suoraan keskeisiin kansansairauksien syihin. Näin hillitään kustannuksia, jotka seuraavat

  • terveydenhuollon palveluista
  • sairauspoissaoloista ja
  • varhaisesta eläköitymisestä.

Jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä. Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä.

Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia

Liikunta ja terveellinen ruoka ehkäisevät sairauksia, lisäävät toimintakykyä ja parantavat terveyttä. Niillä on tärkeä rooli terveyden edistämisessä.

Lihavuuden ja sen liitännäissairauksien (kakkostyypin diabetes yms.) osuus kaikista terveysmenoista on 1,4 - 7 prosenttia. Terveellinen ruokavalio ja liikunta ovat keskeisiä sairauksien hoidossa ja ehkäisyssä.