Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kaikilla kaupungin palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on esimerkiksi kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Osana kaupungin lakisääteisiä tehtäviä Orimattilan kaupungissa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten orimattilalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, joiden pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia tavoitteita. Seurannasta ja toimenpiteistä raportoidaan kaupungin valtuustolle vuosittain hyvinvointiraportin muodossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaava, lakisääteinen asiapaperi on laaja hyvinvointikertomus, joka tehdään kerran valtuustokaudessa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lue lisää hyvinvointikertomuksesta.

Kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää määrittää lainsäädäntö. Kuntalaki (2015/40) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen kunnan keskeiseksi perustehtäväksi. Myös terveydenhuoltolain (1326/20) luvussa 2 määritellään laajasti kunnalle erilaisia tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat kuntalaiset, yhdistykset, järjestykset, yritykset, kolmas sektori ja useat muut eri toimijat. Lue lisää lainsäädännöstä.

Kunnanvaltuusto tekee strategiset päätökset

Kunnan ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan eri toimialat. Kunnan johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. Johtoryhmän lisäksi toimintaa koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämis ohjausryhmä, johon kuuluu eri hallinnonalojen edustajia. Ohjausryhmä vastaa käytännön toiminnan toteutuksesta eri toimialoilla.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Tällä oikeutuksella tarkastuslautakunta voi ottaa aktiivisesti kantaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaan ja kunnan asettamien tavoitteiden toteutumiseen kunnassa.

Hyvinvointipäällikkö on yhteistyön edistäjä 

Hyvinvointipäällikön tehtävänä on osaltaan johtaa ja kehittää kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä toimia yhteistyön edistäjänä. TEAviisarista voi seurata kaupungin terveydenedistämistyön aktiivisuutta eri mittareilla. Tutustu oman kuntasi tietoihin.

Jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä.

Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Lue vinkkejä seuraavista linkeistä: