Hyppää sisältöön

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kaikilla kaupungin palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on esimerkiksi kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen.

Osana kaupungin lakisääteisiä tehtäviä Orimattilan kaupungissa seurataan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin. Tämä tarkoittaa erilaisten orimattilalaisten terveyttä ja hyvinvointia kuvaavien tietojen tuottamista, joiden pohjalta asetetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisia tavoitteita. Seurannasta ja toimenpiteistä raportoidaan kaupungin valtuustolle vuosittain hyvinvointiraportin muodossa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjaava, lakisääteinen asiapaperi on laaja hyvinvointisuunnitelma, joka tehdään kerran valtuustokaudessa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut. Lue lisää hyvinvointikertomuksesta.

Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää määrittää lainsäädäntö. Kuntalaki (2015/40) määrittelee kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen kunnan keskeiseksi perustehtäväksi. Myös terveydenhuoltolain (1326/20) luvussa 2 määritellään laajasti kunnalle erilaisia tehtäviä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat kuntalaiset, yhdistykset, järjestykset, yritykset, kolmas sektori ja useat muut eri toimijat. Lue lisää lainsäädännöstä.

 

Kaupunginvaltuusto tekee strategiset päätökset

Kaupungin ylin johto eli kunnanvaltuusto on vastuussa päätöksistä, joilla kunnassa edistetään hyvinvointia ja terveyttä. Valtuusto velvoittaa eri toimialat ottamaan hyvinvointi- ja terveysnäkökulmat huomioon omassa toiminnassaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen osallistuvat kaikki kunnan eri toimialat. Kaupungin johtoryhmä koordinoi toimintaa ja varmistaa ohjauksen ja resurssit. Johtoryhmän lisäksi Orimattilassa toimintaa koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä, johon kuuluu eri hallinnonalojen virkamiesedustajia. Ohjausryhmä vastaa esimerkiksi hyvinvointikertomustyön ohjaamisesta sekä tukee eri tavoin toimialojen hyvinvointityötä. Osana ohjausryhmää on myös lakisääteinen ennaltaehkäisevän päihdetyön toimielin. 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan muun muassa arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kunnassa. Tällä oikeutuksella tarkastuslautakunta voi ottaa aktiivisesti kantaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilaan ja kaupunign asettamien tavoitteiden toteutumiseen kunnassa.

 

Vaikutusten arviointi osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä

Orimattilan kaupungin strategiassa mainitaan, että kaupunki on lapsiystävällinen ja panostaa erityisesti laadukkaisiin varhaiskasvatus- ja perusopetuspalveluihin. Lapsivaikutusten arviointi on osa lapsiystävällistä toimintakulttuuria. Lapsivaikutusten arviointi on osa laajempaa ennakkovaikutusten arviointia ja vaikutusten seurantaa. Lapsivaikutusten arviointia tehdään tyypillisesti niissä tilanteissa, joissa päätöksillä ennakoidaan olevan merkittäviä vaikutuksia lapsiin. Lue lisää

 

Orimattila on Terve Kunta - verkoston jäsen

Terve Kunta -verkosto on kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tueksi vuonna 1996 perustettu verkosto, jota THL koordinoi. Se kokoaa yhteen kuntia, joissa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen strateginen linjaus ja toimintaa ohjaava periaate. Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa. Orimattila hyväksyttiin verkoston jäseneksi vuonna 2020 toisena kuntana maakunnassa. 

  

Hyvinvointipäällikkö on yhteistyön edistäjä 

Hyvinvointipäällikön tehtävänä on osaltaan johtaa ja kehittää kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä toimia yhteistyön edistäjänä. TEA-viisarista voi seurata kaupungin terveydenedistämistyön aktiivisuutta eri mittareilla. Tutustu oman kuntasi tietoihin.

 

Jokainen voi vaikuttaa omaan terveyteensä.

Ihmisten omilla elintavoilla ja elinoloilla on keskeinen merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ehkäisyssä. Lue vinkkejä seuraavista linkeistä: