Hyppää sisältöön

Hakija
Neste Markkinointi Oy, PL 95, 00095 NESTE Yhteyshenkilö: Pirjo Haasto, puh. 010 4589524

Toiminnan sijainti
Toiminta sijaitsee Orimattilan Viljamaan kylässä, osoitteessa Kärrytie 13, kiinteistörekisteritunnus 560-418-7-330. Kiinteistön omistaa Hannu Potinkara.
Toiminta sijaitsee luokitellun pohjavesialueen (Ämmäntöyräs,0156001, 1-luokka) reunaosalla, varsinaisen pohjaveden muodostumisalueen ulkopuolella. Lähin vedenottamo (Arolantien vedenottamo) sijaitsee noin 500 metrin päässä, eikä se ole tällä hetkellä käytössä. Lähin vesistö, Palojoki, on noin 350 metrin päässä kohteesta pohjoiseen. Lähin asuinrakennus on samalla kiinteistöllä toimivan liikerakennuksen asuinhuoneisto. Jokivarren koulu sijaitsee noin 400 metrin päässä ja Peltolan päiväkoti noin 200 metrin päässä. Sijaintipaikka on asemakaavassa merkitty toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1).

Toiminta
Toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa haetaan olemassa olevan jakeluasematoiminnan jatkamiseksi uusimalla suojausrakenteet parhaan nykytietämyksen mukaiseksi. Lupaa haetaan toiminnan aloittamiselle muutoksenhausta huolimatta (YSL199§). Kiinteistöllä on harjoitettu polttonesteen jakelutoimintaa vuodesta 1978. Polttonesteitä jaetaan korttiautomaattien kautta 24h/vrk. Maaperä kohteessa on 10 metriä paksu savi.

Nykyinen polttonesteiden automaattinen jakeluasema laitteistoineen ja rakenteineen puretaan ja uusitaan perusteellisesti. Samassa yhteydessä, jos maaperässä todetaan ennakkotutkimuksista poiketen haitta-ainepitoisia maa-aineksia, ne käsitellään asianmukaisesti. Kohteeseen rakennetaan uusi automaattinen jakeluasema, joka täyttää SFS 3352 erityisrakennemallin vaatimukset moninkertaisesti mahdollisten päästöjen/vuotojen ehkäisyn ja hallinnan osalta. Nykyiset säiliöt korvataan kahdella uudella 60 m³ maanalaisella kaksivaippaisella jaetulla säiliöllä. Säiliöiden kokonaistilavuus tulee olemaan 120 m³.

Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan jakeluaseman toiminnalla ei arvioida olevan vaikutuksia alueen yleiseen viihtyisyyteen eikä ihmisten terveyteen. Hakijan mukaan uusien suojaustekniikoiden ansiosta tosiasiallista riskiä ei pohjaveden pilaantumiselle aiheudu myöskään poikkeustilanteissa.

Jakeluasemilla merkittävimmän ympäristöriskin ilmaan aiheuttaa VOC-päästöt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet), joita hallitaan niin kutsutulla bensiinihöyryjen talteenottojärjestelmällä, joka on jo nykyisin käytössä ja jolla saadaan vähintään 85% bensiinihöyryjä talteen, jolloin päästöt ilmaan jäävät vähäisiksi, eikä niistä aiheudu vaaraa terveydelle ja ympäristölle. Lisäksi liikennepäästöt.
Päästöt maaperään ja pohjaveteen estetään teknisin ratkaisuin, joissa on lisäksi hälytysjärjestelmiä poikkeavien tilanteiden varalta. Maanalaisten polttoainesäiliöiden riskit on minimoitu hakemuksessa esitetyin erikoisrakentein ja hälytysjärjestelmin. Polttoaineroiskeiden maaperään pääseminen ehkäistään moninkertaisella varmistuksella. Jos polttoaineroiskeita syntyy, niin ne ohjautuvat täyttöpaikalle/jakelualueelle ja sieltä öljyn- ja bensiinierottimen kautta kunnalliseen jätevesiverkostoon. Erottimesta poistuvan veden hiilivetypitoisuus on alle 5mg/l. Erottimen jälkeen sijaitsee sulkuventtiilikaivo, joka estää mahdollisen suurehkon päästön kulkeutumisen viemäriverkostoon. Erotin on varustettu 24/7 valvotulla elektronisella hälytysjärjestelmällä. Jakelu- ja täyttöpaikkaa ympäröivän muun piha-alueen hulevedet ohjataan kallistuksin päällystämättömille alueille sekä läheiseen ojaan. Katoksen sadevedet ohjataan sadevesikaivon kautta viereiseen ojaan. Riskeihin varaudutaan mahdollisten riskien tunnistamisella ja niihin varautumisella sekä teknisillä että toiminnallisilla ratkaisuilla. Suojarakenteet toteutetaan ympäristönsuojelulain tarkoittamalla tavalla soveltamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Jakeluasema varustetaan hätä-seis-kytkimellä, sammuttimella ja imeytysaineastialla. Jakeluaseman hälytinlaitteet ovat ympärivuorokautisessa valvonnassa.

Hakijan mukaan toiminta ei aiheuta kohtuutonta melu- tai tärinähaittaa. Kylmäasemalla ei ole jäteastioita. Öljyn/bensiininerottimen ja hiekanerotuskaivojen lietteet toimitetaan käsiteltäväksi asianmukaiseen luvalliseen vastaanottopaikkaan.

Tarkkailu
Hakemuksessa on esitetty toiminnan käyttö/päästö/vaikutustarkkailu sekä raportointi- ja tarkkailuohjelmat. Jakeluasemalle laaditaan pohjaveden ja huokoskaasun tarkkailuohjelma. Asemalle laaditaan oma pelastussuunnitelma. Asemanhoitaja valvoo käynneillään jakeluaseman teknistä kuntoa ja ilmoittaa mahdollisista puutteista ja vioista vikailmoitukseen, joka palvelee 24/7. Laitteille tehdään vuosittainen ennakkohuolto ja hälytysjärjestelmiä testataan säännöllisesti.


Niille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua ympäristölupahakemukseen sekä tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta.
Toiminnan vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yllä mainittu toiminta saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää ympäristövaliokunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle kirjallisesti viimeistään maanantaina 22.7.2019 mennessä osoitteella: Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila. Muistutus/mielipidekirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on muistutuksen tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Ympäristölupahakemus on yleisesti nähtävillä ajalla 20.6.- 22.7.2019 Orimattilan kaupungintalolla (osoite Erkontie 9) virka-aikana. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh. 040 521 6733.

Orimattilassa 20.6.2019

ORIMATTILAN YMPÄRISTÖVALIOKUNTA