Hyppää sisältöön

 

KUULUTUS

Asia
Ympäristönsuojelulain 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta  pdf VeteraanitieOrimattilapäätös (634 KB)

Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on antanut 10.6.2020 ympäristönsuoje-lulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on HAMELY/1263/2018.

Orimattilan kaupungille annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista Orimattilan Veteraanitiellä sijaitsevalla kiinteistöllä 560-418-10-121.


Kuulutuksen julkaisupäivä

10.6.2020

Päätöksen tiedoksiantopäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 17.6.2020.

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 10.6.-17.7.2020 ELY-keskuksen verk-kosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset sekä Orimattilan kau-pungin verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätök-sen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 17.7.2020.

Lisätietoja
Johtava asiantuntija Olli Valo, puh. 0295 025 240
sähköposti: