Hyppää sisältöön

Vireilläolokuulutus:
Onefx Oy:n ympäristölupahakemus tapahtuma- ja elämyskeskus pommipuiston vuoden kokeiluun

 Hakija OneFX Oy, Tokkolantie 1, 16300 Orimattila
Yhteyshenkilö: Henri Kiviniemi, puh. +358 400 497 383

Toiminnan sijainti
Toiminta sijaitsee Orimattilan Niinikosken kylässä, kiinteistöllä Mantsila 560-409-10-55, osoitteessa Vaukkarintie 297. Maakuntakaavassa noin puolen hehtaarin Pommipuisto ympäristöineen on merkitty maaseutumaiseksi alueeksi. Niinikosken taajama sijaitsee noin 3.5 kilometrin päässä pohjoisessa. Kiinteistön omistaa Reino Kiviniemi.

Lähin asutus 29.10.2020 päivätyn melumittausraportin mukaan lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 80 metrin päässä ja lähin asuinrakennus noin 650 metrin päässä.

Suunniteltu toiminta
OneFX Oy:n Tapahtuma- ja elämyskeskus pommipuistossa järjestetään tilauksesta yhden vuoden aikana ajalla 1.1. - 31.12. enintään kaksi tapahtumaa vuorokaudessa. Tapahtumat tullaan järjestämään aina klo 9.00-20.00 välisenä aikana. Tapahtumia ei järjestetä juhlapyhinä. Elämystapahtumaan saapuu kerrallaan 20-30 ihmisen ryhmä. Noin tunnin mittaisessa perusohjelmassa tutustutaan räjähteisiin ja elokuvatehosteisiin. Elämystapahtumia järjestetään enintään kaksi vuorokaudessa. Toteutettavia elämysrasteja on suunniteltu viisi. Räjähteiden käyttömäärät ovat: dynamiitti 1 kg, välähdemassat 800 ml, räjähtävä lanka 50 m/500 g ja polttoaineet 50 litraa. Varsinainen räjähteiden varastointi tapahtuu muualla.

Ympäristöolosuhteet
Maaperä on pääasiassa savimaata eikä alue ole luokiteltua pohjavesialuetta. Savimaan päällä on osittain turvemultakerros. Pommipuiston viereen on tehty kaivo kasteluvesien ottamista varten. Alueen läpi virtaava viepä laskee vetensä Myrskylän Kirkkojärveen. Räjäytysaluetta ympäröivät kesanto- ja riistapellot. Rinnakkaistoimintana alueella tullaan harrastamaan riistan ruokintaa ja metsästystä. Alueella on keinotekoisesti kaivettu vesilammikko, saunarakennus, kuivakäymälä ja jahtimaja sekä parkkialueet. Alueella on pääasiassa maa- ja metsätaloustoimintaa. Lähin ampumarata sijaitsee koillisessa 2,2 km päässä ja lähin räjähdevarasto 1,2 kilometrin päässä. Lähin yksityinen metsän luonnonsuojelualue sijaitsee etelässä noin 550 metrin päässä.

Pommipuiston rakenteet
ehostealueelle on tehty neljä metriä korkea maavalli, betonibunkkeri, hirsibunkkeri, tykki, konttivarasto, silta, huoltokoppi, sammuttimet, panssarivaunu, liikuteltava Fleimeri-traktori, betonilaattainen tehostealue 2, katsomokontti, katsomoaita ja pommipaku.

Ympäristövaikutukset
Toiminnasta syntyy mm. melua, tärinää, hajua, pölyä, autojen pakokaasuja ja muita ilmapäästöjä, tuhkaa, kuivakäymäläjätettä ja pesujätevettä, energia-, sekajäte- ja biojätettä. Lisäksi toiminnalla on vaikutuksia pinta/pohjavesiin ja maaperään. Riskienhallinnassa on otettu huomioon mm. maastopalomahdollisuus.

Niille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua muutoshakemukseen ja tarkkailuohjelmaan sekä tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen näiden johdosta.
Toiminnan vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yllä mainittu toiminta saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää ympäristövaliokunnalle mielipiteensä muutoshakemuksen ja tarkkailuohjelman johdosta.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle kirjallisesti viimeistään maanantaina 7.12.2020 klo 17 mennessä osoitteella: Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Muistutus/mielipidekirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on muistutuksen tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Hakemus on yleisesti nähtävillä ajalla 5.11.-7.12.2020 Orimattilan kaupungintalolla (osoite Erkontie 9) virka-aikana. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh. 040-521 6733.

Orimattilassa 5.11.2020
ORIMATTILAN YMPÄRISTÖVALIOKUNTA

pdf Täydennetty hakemus OneFX Oy Pommipuisto (4.11 MB)

image Pommipuiston kartta 1 2000 valmis (4.11 MB)