Hyppää sisältöön

Päätöksen tiedoksiantokuulutus

Päätös maa-aineslain 12 §:n mukaisen vakuuden muuttamisesta

Kuulutuksen julkaisupäivä
24.5.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätösnumero
Ympäristönsuojelusihteeri, viranhaltijapäätös 4/2023

Vireillepanija
Pärhä Oy, Orimattila

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Ympäristönsuojelusihteeri päätti muuttaa Pärhä Oy:n vakuutta, koskien Orimattilan ympäristövaliokunnan päätöstä 8.6.2022 § 53 (päätöksen antopäivä 17.6.2022).

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Tämä kuulutus, päätös ja valitusosoitus pidetään nähtävillä 24.5.-23.6.2023 Orimattilan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa https://www.orimattila.fi 

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava valitusviranomaiselle. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 23.6.2023.

Lisätietoja antaa
Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733, sähköposti kirsi.liukkonen-hamalainen@orimattila.fi 

Liite:
  pdf Viranhaltijapäätös 24.5.2023 §4 (508 KB)