Hyppää sisältöön

VIREILLÄOLOKUULUTUS

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN MUUTTAMISESTA

Hakija: Vainion Teurastamo Oy, Orivillentie 11, 16300 Orimattila

Toiminnan sijainti: Teurastamo toimii Orimattilan kaupungilta vuokratulla 5916 m² määräalalla Orivillen teollisuusalueella, kiinteistö 560-418-11-415 Salonmurto, Viljamaa, Orimattila.

Hakijan mukaan alueen ympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia aiemman ympäristölupahakemuksen jättämisen jälkeen.
Kiinteistö on aidattu ja rajanaapureina on teollisuushalleja ja teollisuuslaitoksia. Yhden teollisuusrakennuksen yhteydessä on yksi asunto (kiinteistö 560-418-11-427). Hakijan mukaan asunto on noin 150 metrin päässä teurastamosta lännen suuntaan. Muut asuinkiinteistöt sijaitsevat lähimmillään 430 metrin päässä. Idän puolella sijaitsee hevoskylä/hevosvalmennuskeskus.

Määräala sijaitsee Sikosuon vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitellulla pohjavesialueella nro 0156002. Pohjaveden muodostumisalueen raja on hakijan mukaan n. 500 metrin päässä kaakon suuntaan.

Yhteyshenkilö: Miikka Depner, puh. 040-5395430,

Toiminta: Vainion Teurastamon toiminta kattaa nautojen, hevosten ja lampaiden teurastuksen. Lihanleikkaus on lopetettu. Laitos teurastaa ja käsittelee sekä perinteisellä tavalla kasvatettua karjaa, että luomutuotannolla kasvatettua luomukarjaa. Laitoksella teurastetaan myös vähäisessä määrin tarhattua riistaa (villisika ja biisoni). Toiminnalle on Eviran hyväksyntä.

Nykyinen ympäristölupa Orimattilan ympäristölautakunta, 11.8.2010. Voimassa toistaiseksi.

Muutokset ja uudet toiminnat


Laitoksen maksimiteurastuskapasiteettia kasvatetaan noin 1200 tonnista 3600 tonniin per vuosi. Teurastamon vuosituotantomäärä kasvaa nautojen osalta nykyisestä 5000 kappaleesta 10 000 kappaleeseen, hevosien osalta nykyisestä 250 kappaleesta 500 kappaleeseen, lampaiden osalta nykyisestä 20 000 kappaleesta 50 000 kappaleeseen ja biisonien osalta nykyisestä viidestä kappaleesta kymmeneen kappaleeseen. Villisikojen vuosituotantomäärää vähennetään nykyisestä 60 kappaleesta kymmeneen kappaleeseen.

Eläinsuojan nykyinen koko on 25 nautaa ja 150 lammasta. Muutos edellyttää eläinsuojan laajentamista, jonka koko on tarkoitus laajentaa 40 naudalle ja 300 lampaalle.

Eläinkuljetusajalle haetaan muutosta: Eläinkuljetuksia tapahtuu normaalin toiminta-ajan ulkopuolella vähäisiä määriä öisin ja viikonloppuisin. Sunnuntai- ja arkipyhäiltana tai yöllä tulee 1-3 kuormaa, jotta toiminta voi alkaa seuraavana arkipäivänä heti työvuoron alkaessa.

Karja-autojen pesu tehdään jatkossa kiinteistöllä ja pesua varten alueelle rakennetaan autohalli, missä on pesupaikka. Autoista pestään kuljetustilat, alusta ja renkaat eläintautien leviämisen estämiseksi. Pesuvedet puhdistetaan lietteen- ja öljynerottimen avulla ennen jätevesiviemäriin johtamista.

Lannan käsittely tulee muuttumaan siten, että karja-autoista tuleva kuivalanta tullaan toimittamaan kiinteistön ulkopuoliseen vuokrattuun lantasiiloon. Eläinsuojasta tuleva lietelanta säilötään kiinteistöllä olevassa lantalassa.

Ympäristövaikutukset

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen
Hakijan mukaan toiminta ei aiheuta häiriötä lähimmälle asutukselle eikä vaaranna ihmisten terveyttä. Teollisuusalueella on yksi asuinrakennus noin 150 metrin päässä teurastamosta lännen suuntaan. Suomessa lounaistuulet ovat vallitsevia.
- Haju Hajupäästöt voivat tuotannon kasvaessa hieman lisääntyä. Hajuja aiheuttavia toimintoja ovat teurastamon alueella eloperäisten aineiden käsittelyt, teurastamon sivutuotteiden (pää, selkäranka, suolisto, ruuansulatuskanavan sisältö, nahka, luut, keuhkot, kurkkutorvi, mahat, rasva, veri, sorkat ja utareet) säilytys sekä lietteen ja lannan varastointi/käsittely/levitys alueella. Myös jätteiden kuljetus (lietelannan ja teurasjätteen siirrot jälkikäsittelypaikkoihin) voivat aiheuttaa hetkellisiä hajupäästöjä. Lisäksi eläinten kuljetus ja siirto kuljetusautosta eläinsuojaan voi aiheuttaa hetkellisesti hajua (eläinten ulosteet). Hajuhaittoja arvioidaan aiheutuvat alle kuutena päivänä vuodessa liittyen lietesäiliön tyhjentämiseen.
- Melu Melua aiheuttaa liikenne ja puhaltimet. Laajennuksen myötä liikenne kaksinkertaistuu. Toiminta sijoittuu teollisuusalueelle ja syntyvä melu ei poikkea alueen muusta toiminnasta.
- Pöly Hakijan mukaan pölyämishaittaa ei synny, koska kiinteistö asfaltoitu.
Liikennepäästöt
Liikenteen aiheuttamat päästöt (pakokaasut) lisääntyvät liikenteessä eläinkuljetusten lisääntymisestä noin kaksinkertaiseksi.
Maaperä- ja pohjavesipäästöt
Normaalista toiminnasta ei hakijan mukaan aiheudu maaperä- ja pohjavesipäästöjä. Kiinteistöllä ei varastoida kemikaaleja maavaraisesti.
Pintavesipäästöt
Kiinteistö on liitetty kaupungin jätevesiviemäriin. Autojen pesuhallin pesuvedet esikäsitellään ennen viemäröintiä. Alueen hulevedet ohjataan hulevesijärjestelmään.
Jätteet
Liete- ja kuivalantaa syntyy hakijan arvion mukaan yhteensä vuodessa 775 m³. Toiminnasta syntyy yhdyskuntajätettä, pahvia, paperia ja energiajätettä. Lisäksi syntyy vuosittain pieniä määriä vaarallisia jätteitä kuten akkuja, loisteputkia, sytyttymiä, jäähdytinnesteitä sekä jäteöljyä.
Vaikutukset luontoon ja luonnonsuojeluarvoihin sekä rakennettuun ympäristöön
Alueella ei hakijan mukaan ole erityisiä luonnonsuojeluarvoja eikä suojeltuja kohteita.

Tarkkailu

Hakija esittää pinta- ja pohjavesitarkkailua jatkettavan nykyisen tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

 

Niille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua yhdistettyyn ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemukseen sekä tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta.

Toiminnan vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yllä mainittu toiminta saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää ympäristölautakunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava Orimattilan ympäristölautakunnalle kirjallisesti viimeistään maanantaina 10.7.2017 osoitteella: Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Muistutus/mielipidekirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on muistutuksen tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Ympäristölupahakemus on yleisesti nähtävillä ajalla 8.6.-10.7.2017 Orimattilan kaupungintalolla (osoite Erkontie 9) virka-aikana. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh. 040 521 6733.

Orimattilassa 8.6.2017

ORIMATTILAN YMPÄRISTÖVALIOKUNTA