Hyppää sisältöön

 Ympäristölupahakemuksen muutos, joka sisältää hakemuksen luvanvaraisen toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §)

Hakija:
Oy Teboil Ab, PL 57, 01511 Vantaa

Yhteyshenkilö: Sari Brusila, PL 57, 01511 Vantaa

Toiminnan sijainti: Toiminta sijaitsee Orimattilan Viljamaan kylällä, Tepolan tilalla, osoitteessa Huoltotie 2, kiinteistörekisteritunnus 560-418-65-59. Hakija omistaa kiinteistön. Kiinteistö on asemakaavassa merkitty merkinnällä LH, huoltoasemarakennusten korttelialue. Toiminta sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella (Sikosuo, 0156002, I-luokka), mutta ei varsinaisella pohjavedenmuodostumisalueella. Lähin Sikosuon vedenottamo sijaitsee noin 1,3 km kohteesta pohjoiseen. Lähin asuinrakennus on noin 50 metrin etäisyydellä. Lähin vesistö, Palojoki, sijaitsee noin 700 metrin päässä kohteesta etelään.

Toiminta
Ympäristölupaa haetaan olemassa olevan jakeluasematoiminnan jatkamiseksi. Kohteessa on toiminut huoltoasema vuodesta 1969. Huoltoasemarakennus on purettu vuonna 1993. Maaperä on savea.

Muutos
Hakija on 29.09.2017 toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle 20.9.2017 päivätyt muutetut asemapiirrokset, joissa täyttöpaikkaa on siirretty ja säiliöt on käännetty. Lisäksi hakija on toimittanut muutetut työpiirustukset säiliöiden asennuksista.

Ympäristövaikutukset
Hakijan mukaan ympäristölupahakemuksen muutos siirtää toimintoja kiinteämmälle maaperälle vähentää ympäristöriskejä pohjavesialueella.

 

Niille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua ympäristölupahakemuksen muutosasiakirjoihin sekä tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta. Toiminnan vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yllä mainittu toiminta saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää ympäristövaliokunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle kirjallisesti viimeistään perjantaina 03.11.2017 mennessä osoitteella: Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila. Muistutus/mielipidekirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on muistutuksen tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Ympäristölupahakemuksen muutos on yleisesti nähtävillä ajalla 4.10. - 3.11.2017 Orimattilan kaupungintalolla (osoite Erkontie 9) virka-aikana. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh. 040 521 6733.

Orimattilassa 4.10.2017    Orimattilan ympäristövaliokunta