Hyppää sisältöön

Vesihuoltolain 7 §:n mukaan kunnan on sisällytettävä vesihuoltolaitosten toiminta-alueisiin kaikki ne alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin on tarpeen toteutuneen tai suunnittelun yhdyskuntakehityksen vuoksi. Vesihuoltolain 8 §:n nojalla kunta hyväksyy toiminta-alueet.

Kuivannon Vesikunta hakee vesihuollon toiminta-alueen päivitystä ja toiminta-aluetta jätevedelle. Nykyistä vesihuollon aluetta esitetään laajennettavaksi vastaamaan nykyistä verkostoa ja alueen vesistöjä. Esityksen mukaan jäteveden ja vesihuollon alueet olisivat yhtenevät. pdf Toiminta-alue löytyy täältä (5.04 MB) .

Alueen kiinteistönomistajille ja haltijoille sekä muille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua Kuivannon vesikunnan esittämään toiminta-alueeseen

Mahdolliset asiaa koskevat kannanotot pyydetään osoittamaan Orimattilan elinvoima- ja tekniselle valiokunnalle ja lähettämään osoitteella: Orimattilan kaupunki, Erkontie 9, 16300 Orimattila. Kirjallisten kannanottojen tulee olla perillä viimeistään 30.1.2018 klo 17.00 mennessä.

Asiaa koskevat asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä ajalla 29.11.2017 – 30.1.2018 Orimattilan kaupungintalolla Erkontie 9, Orimattila.

Kirjalliseen kannanottokirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat mahdolliset ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on kannanoton tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Orimattilassa 29.11.2017       Orimattilan elinvoima- ja tekninen valiokunta