Hyppää sisältöön

Seuraava pohjaveden tarkkailuohjelman hyväksyminen on vireillä:

PÄRHÄ OY:N POHJAVEDEN TARKKAILUOHJELMA PENNALAN JOKIMÄEN KALLIOALUEELLE, 30.11.2017 YHDISTETTY MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA, KIINTEISTÖREKISTERITUNNUS 560-411-3-254

Hakija
Pärhä Oy, Sepänjoentie 125A, 16330 Heinämaa
Yhteyshenkilö: Petri Pärhä puh. 050-5977520

Paikka
Orimattilan Pennalan Jokimäen kallioalue, kiinteistörekisteritunnus 560-411-3-254

Orimattilan ympäristövaliokunta myönsi 22.11.2017 § 60 (päätöksen antopäivä 30.11.2017) Pärhä Oy:lle 10 vuoden määräaikaisen yhdistetyn maa-aines- ja ympäristöluvan kalliokiviaineksen louhintaan sekä alueelta louhitun ja muualta tuotavan maa- ja kiviaineksen, betonin sekä kantojen murskaukseen ja käsittelyyn kallioalueella, Orimattilan Pennalan Jussilan tilalla.

Yhdistetyn luvan lupamääräyksen 6 mukaan toiminnanharjoittajan tulee ennen toiminnan aloittamista pohjaveden pinnantason varmistamiseksi ja toiminnan pohjavesivaikutusten tarkkailua varten laatia pohjaveden tarkkailuohjelma, joka sisältää myös pohjaveden tarkkailutiheyden ja tutkittavat parametrit. Tarkkailuohjelma tulee erikseen hyväksyttää ympäristönsuojeluviranomaisella.

Toiminnanharjoittajan esitys tarkkailuohjelmaksi pidetään nähtävillä Orimattilan kaupungintalolla (osoite Erkontie 9) virka-aikana ajalla 22.2.- 26.3.2018.
Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tarkkailusuunnitelman johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää viimeistään maanantaina 26.3.2018 klo 17:00 mennessä osoitteeseen: Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 ORIMATTILA tai faksilla 03-7771439 tai sähköpostilla: .

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Lisätietoja tarkkailuohjelmasta antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen,
puh. 040-5216733.

ORIMATTILAN YMPÄRISTÖVALIOKUNTA