Hyppää sisältöön

VIREILLÄOLOKUULUTUS
30.05.2018

YMPÄRISTÖLUVAN MUUTOS- JA ALOITTAMISLUPAHAKEMUS

Hakija
Kauko Rajala, Niinikoskentie 512, 16350 NIINIKOSKI
Yhteyshenkilö
Kauko Rajala, puh. 0400-352423
Toiminnan sijainti
Voimassa oleva ympäristölupa (16.10.2015, 18/2015 Kauko Rajala) käsittää tilat Soramäki 560-410-2-108 ja Rääkönaro 560-410-2-109 Orimattilan Pakaan kylällä. Soramäki on Kauko Rajalan omistuksessa. Rääkönaron omistaja on antanut Kauko Rajalalle käyttöoikeuden. Nykyinen lupa koskee kiven, soran ja hiekan rouhintaa ja murskausta. Ympäristölupa on voimassa toistaiseksi.
Uusi toiminta
Ympäristöluvan muutoshakemuksessa haetaan lupaa laajentaa nykyistä toimintaa käsittämään myös mullan seulonnan ja siihen liittyvien materiaalien käsittelyn erikseen rajatulla alueella. Toiminnan sijainti on esitetty liitteessä. Hakemuksen mukaan valmista seulottua multaa tuotetaan 3000 mᵌ/vuosi. Seosaineena käytetään turvetta, peltomultaa, hiekkaa, savea, ketunmultaa sekä pieni määrä kalkkia. Käsittelyalue on pohjaltaan kova, hyvin tiivistynyt sorakenttä. Kentän pintavedet ohjautuvat läheisen Kotisuontien varressa olevaan ojaan.
Toiminta-aika
Hakijan mukaan erilaisia seosmateriaaleja pyritään vastaanottamaan ympäri vuoden, mutta seulonta ajoittuu kesän kuiviin ajanjaksoihin. Kesällä kaikki seosmateriaali seulotaan mullaksi eikä sitä varastoida kiinteistöllä vuotta kauempaa.
Ympäristövaikutukset
Hakemuksen mukaan toiminnan melu ja pölyhaitat ovat vähäisiä. Meluhaitat minimoidaan nykyaikaisella kalustolla. Pölyä ei toiminnasta muodostu kovinkaan paljon, vaikka seulonta tapahtuu kesällä kuivaan aikaan. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee noin 500 metrin päässä toiminta-alueesta. Kiinteistön ja toiminta-alueen välissä on pieni metsäkaistale ja peltoa. Alue ei myöskään sijoitu luokitellulle pohjavesialueelle eikä lähistöllä ole luonnonsuojelualuetta.
Aloittamislupa
Lisäksi toiminnanharjoittaja hakee ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista aloittamislupaa, koska mullan seosaineiden hankinta on aloitettava pian, jotta kesää varten tarvittava määrä myytävää multaa ehditään keräämään.

pdf Kartta ympäristölupa_Rajala (115 KB)

Niille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua ympäristöluvan muutoshakemukseen aloittamishakemuksineen sekä tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta.

Toiminnan vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yllä mainittu toiminta saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää ympäristövaliokunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle kirjallisesti viimeistään perjantaina 29.6.2018 klo 15:30 mennessä osoitteella: Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Muistutus/mielipidekirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on muistutuksen tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Ympäristöluvan muutoshakemus aloittamishakemuksineen on yleisesti nähtävillä ajalla 30.5.- 29.6.2018 Orimattilan kaupungintalolla (osoite Erkontie 9) virka-aikana. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh. 040 5216733.

Orimattilassa 30.5.2018

ORIMATTILAN YMPÄRISTÖVALIOKUNTA