Hyppää sisältöön

Luvan antopäivä on 14.6.2018 ja julkipanopäivä on 13.6.2018.

560-2018-127
560-411-3-252, pesuhalli/myymälä, Kytöniityntie 2, Pekkalan Korjaamo Oy

Ympäristövaliokunnan 6.6.2018 käsittelemä rakennuslupa on yleisesti nähtävillä 14.6. – 16.7.2018 Orimattilan kaupungintalon 2. kerroksessa, osoitteessa Erkontie 9, 16300 Orimattila sekä www.orimattila.fi (Päätöksenteko ja hallinto – Päätöksenteko – Esityslista ja pöytäkirjat - Ympäristövaliokunta). Lisätietoja kirjaamo(at)orimattila.fi

Muutoksenhaku:
Valitusaika on 30 (kolmekymmentä) päivää yllä mainitusta antopäivästä luettuna, sitä päivää kuitenkin mukaan lukematta.
Kirjallinen valitus tulee osoittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. Valituksen voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen tai lähetin välityksellä tai postitse. Valituksen tulee olla perillä hallinto-oikeudessa viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä hallinto-oikeuden aukioloaikana.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu1
13100 Hämeenlinna
Puhelin: 029 56 42200 (vaihde)
Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu)
Faksi: 029 56 42269
Sähköposti:
Asiakaspalvelu on avoinna klo 8.00 - 16.15

Mikäli valitusajan viimeinen päivä on arkilauantai, pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tahi juhannusaatto, valituksen voi toimittaa perille ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä

Valittajan tai hänen asiamiehensä tulee allekirjoittaa valituskirjelmä. Kirjelmästä tulee käydä ilmi, miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja millä perusteella. Kirjelmään on liitettävä mukaan:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä ja
- muu mahdollinen selvitys, johon halutaan vedota, mikäli sitä ei ole jo aikaisemmin esitetty.