Hyppää sisältöön

 VIREILLÄOLOKUULUTUS

Hakija :
Kajalon Sora Ky, Ylikoskentie 240, 16330 Heinämaa
Yhteyshenkilö: Sari Kajalo, puh. 040-5015771,

Toiminnan sijainti
Toiminta sijaitsee Orimattilan Heinämaan Isontöyrynmäen maa-ainesten ottoalueella, Kontulan tilalla kiinteistörekisteritunnus 560-401-3-73. Ottoalue sijaitsee noin 2,3 km Heinämaan kylästä koillisen suuntaan. Alueelle kuljetaan Ylikoskentieltä. pdf Katso kartta. (149 KB)

Maanomistajalta (Kaj Kajalo) on saatu kirjallinen suostumus luvan hakemiseen. Toiminta sijoittuu Isontöyrynmäen 2. luokan pohjavesialueella. Lähin vesistö on Heinjoki (1 km). Hakemuksen mukaan alueella ei ole erityisesti suojeltavia luontoarvoja eikä sitä ole maisemallisesti arvotettu. Lähin asuinrakennus sijaitsee kaakon suunnassa noin 100 metrin etäisyydellä Isontöyrynmäen maa-ainesten ottamisalueen itäreunasta. Lähimmältä asuinrakennukselta murskauslaitoksen sijoituspaikalle ja louhinta-alueelle on matkaa vähintään 300 metriä.

Päijät-Hämeen maakuntakaavassa 2014 alue on merkitty maaseutumaiseksi alueeksi ja pohjavesialueeksi. Heinä-Leitsamaan yleiskaavassa alueen eteläosa on merkitty maa-ainesten ottoalueeksi (EO) ja vedenhankintaan soveltuvaksi pohjavesialueeksi (pv2). Kohde ei ole asemakaava-aluetta.

Toiminta
Lupaa haetaan 15 vuoden määräajaksi soran, hiekan ja kalliokiviaineksen ottamiseen kaivamalla ja louhimalla sekä alueelta otetun maa- ja kiviaineksen murskaukseen ja käsittelyyn toiminta-alueella. Perusteena alueen osittainen osayleiskaavan maa-ainesten ottoaluemerkintä EO ja tehdyt selvitykset. Lisäksi haetaan lupaa tuoda muualta humusmaita maisemointitarkoituksessa. Maa-ainesten hyötykäyttö: maanrakennuskohteet.

Lisäksi haetaan lupaa toiminnan aloittamiseksi ennen luvan lainvoimaiseksi tulemista, jotta nykyinen toiminta ei keskeydy. Kallion louhintaan ei haeta aloituslupaa ennen lainvoimaisuutta.

Kokonaisottomäärä on 710 000 m3, josta louhittavan kallion osuus on 20 000-50 000 k-m3 ja humusmaiden osuus 300-500 m3. Nykyinen maa-aineslupa soran ja hiekan ottamiseen (200 000 m3) on voimassa vuoteen 2021 saakka. Ottamisalueen ja kaivualueen pinta-ala on 16,33 hehtaaria. Louhinta-alueen pinta-ala on enimmillään noin 2,5 hehtaaria.

Toiminta-aika on ympärivuotista, mutta jaksollista. Murskausjaksoja on normaalisti 1-2 ja enintään 2 jaksoa vuoden aikana. Yhden jakson pituus on normaalisti 2 viikkoa. Murskausmäärät ovat 20 000-30 000 tonnia vuodessa. Seulontaa tehdään 300-500 tuntia vuodessa. Lastauksia ja kuljetuksia on ympäri vuoden. Eri työvaiheiden toiminta-ajoiksi esitetään seuraavia aikoja:
Työvaihe Keskimääräinen toiminta-aika (tuntia/vuosi) Toiminta-aika
Murskaus 100 (max 150) tuntia/vuosi ma-pe klo 7-22
Poraus 20 (max 40) tuntia/vuosi ma-pe klo 7-21
Rikotus 30 (max 50)tuntia/vuosi ma-pe klo 8-18
Räjäytykset - ma-pe klo 8-18
Kuormaus ja kuljetus 400 tuntia/vuosi ma-pe klo 6-22  Satunnaisesti muina aikoina; poikkeavia kuljetusaikoja enintään 20 kpl vuodessa.

Ylisuuret louheet ja kivet rikotetaan iskupalkkivasaralla ennen murskausta. Louhe ja kivet syötetään murskaimelle pyöräkuormaajalla tai kaivinkoneella. Valmis tuote varastoidaan eri tuotteiden varastokasoihin, joiden korkeus on 4-8 metrin luokkaa. Kiviainestuotteet kuljetetaan käyttökohteeseen kuorma-autoilla tai ajoneuvoyhdistelmillä.

Ympäristövaikutukset
Toiminta vaikuttaa alueen maisemakuvaan, kokonaismeluun/pölyyn/tärinään, pinta- ja pohjaveden, ilman (hiukkaset, typen/rikkidi/hiilidioksidit) ja maaperän laatuun. Lisäksi toiminnasta syntyy jätettä (sekajäte, metalliromu, voiteluöljy, saniteettivedet).

Hakemuksen mukaan murskauslaitos sijoitetaan sorarintausten taakse siten, että melun ja pölyn leviäminen ympäristöön asutuksen suuntaan vähenee oleellisesti. Sorapenkereet säilytetään siten, että murskaus voidaan tehdä toiminnan loppuun asti melusuojassa. Murskauslaitoksen eteen kasataan tarvittaessa myös varastokasoja ehkäisemään melun ja pölyn leviämistä. Pölyhaitan syntymistä ehkäistään mm. kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä ja tarvittaessa kastelulla.

Tarkkailu
Hakija on laatinut esityksen tarkkailuohjelmaksi, joka käsittää käyttö/päästö/vaikutustarkkailun.

Riskinarviointi
Lähimpien häiriintyvien kohteiden etäisyys määritellään tarkemmin ennen louhintatöiden aloittamista tehtävässä ympäristöriskikartoituksessa. Toimintaan liittyvä suurin riski on kevyen polttoöljyn huomaamaton vuotaminen maaperään. Öljyvuototilanteisiin on laadittu toimintaohjeet.

Jälkikäyttö/maisemointi
Ottamistoiminnan jälkeen ja sen yhteydessä alue muotoillaan ja maisemoidaan pelto- ja osittain metsämaaksi. Alueelle jää paikoitellen ottamistoiminnan seurauksena rintauksia, jotka loivennetaan maisemoinnin ja loppumuotoilun yhteydessä. Suurimmaksi osaksi alue asettuu lähes samaan korkoon ympäröivien peltojen ja alueen itäpuolella kulkevan tien kanssa. Loivennettujen luiskien päälle levitetään alueelta kuorittua humuspitoista maata.

Niille, joiden oikeutta tai etua edellä mainittu asia saattaa koskea, varataan mahdollisuus tutustua yhdistettyyn ympäristölupa- ja maa-aineslupahakemukseen sekä tilaisuus muistutusten ja vaatimusten tekemiseen hakemuksen johdosta.

Toiminnan vaikutusalueen asukkaille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin yllä mainittu toiminta saattaa vaikuttaa, ja heitä edustavilla yhteisöillä on oikeus esittää ympäristövaliokunnalle mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet on toimitettava Orimattilan ympäristövaliokunnalle kirjallisesti viimeistään maanantaina 23.7.2018 mennessä osoitteella: Ympäristövaliokunta, Orimattilan kaupunki, PL 46, 16301 Orimattila.

Muistutus/mielipidekirjelmään on merkittävä nimi, puhelinnumero ja postiosoite, jolla asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää. Kirjelmään on merkittävä myös yllä oleva asia. Jos asia koskee kirjelmän tekijän kiinteistöä, kirjelmässä on ilmoitettava kiinteistön nimi ja rekisterinumero sekä kylä ja kunta. Kirjelmä on muistutuksen tekijän tai mielipiteen esittäjän tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitettava. Allekirjoitus on selvennettävä.

Yhdistetty maa-aines- ja ympäristölupahakemus on yleisesti nähtävillä ajalla 20.6.-23.7.2018 Orimattilan kaupungintalolla (osoite Erkontie 9) virka-aikana. Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen puh. 040 521 6733.

Orimattilassa 20.6.2018
ORIMATTILAN YMPÄRISTÖVALIOKUNTA