Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin sivistys- ja hyvinvointitoimiala toteuttaa kevään aikana koko toimialaa koskevan palveluverkkoselvityksen. Selvityksessä otetaan kantaa palveluiden järjestämiseen ja laajuuteen sekä rahoituksen riittävyyteen tulevaisuudessa. Kevään aikana arvioidaan erityisesti varhaiskasvatuspalveluiden tarvetta tulevina vuosina. Orimattilan lapsimäärän lasku näkyy ensimmäisenä varhaiskasvatuksessa, mutta toisaalta varhaiskasvatuksen nouseva osallistumisaste tulee tasaamaan tilannetta. Lisäksi selvityksessä huomioidaan opetus-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kulttuuripalveluiden tarve.

Palveluverkkoselvityksessä huomioidaan myös kiinteistöjen kunto. Orimattilan Tilapalvelut tuottavat kiinteistöistä perustiedot, joiden avulla arvioidaan tulevat rakentamis- ja peruskorjaustarpeet sekä sisäilmaongelmien korjaaminen. Lisäksi selvityksessä pohditaan, miten kiinteistöjä saataisiin hyödynnettyä monipuolisemmin.

Palveluverkkoselvitys tehdään, jotta kaupunki osaa varautua tulevaisuuden tarpeisiin. Orimattilan syntyvyys on pienentynyt vuodesta 2016 alkaen. Ikäluokat 2016–2018 ovat aiempia pienemmät ja tämä näkyy palveluissa laskevina lapsimäärinä 2020-luvun puoleen väliin ulottuvalla ennustekaudella. Toisaalta samanaikaisesti vanhusväestön määrä lisääntyy Orimattilassa, kuten kaikkialla Suomessa.

Selvityksen perusteella tehdään esitys sivistys- ja hyvinvointitoimialan palveluverkosta vuosia 2019–2021 ajatellen. Samalla pohditaan palveluverkon tulevaisuuden haasteita seuraavalle valtuustokaudelle. Jatkossa palveluverkkoselvitys tullaan tekemään Orimattilassa kahden vuoden välein. Tulevaisuuden syntyvyys ja muuttoliike ratkaisevat, miten palveluverkkoselvityksen mukaista esitystä lähdetään toteuttamaan.

Selvitys alkaa osallisuustyöskentelyllä

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtoryhmä on laatinut palveluverkkoon liittyviä toteutusvaihtoehtoja, joiden arviointi alkaa osallisuustyöskentelyllä. Varsinainen palveluverkkoesitys tehdään osallisuustyöskentelyn jälkeen keväällä ja kesällä 2019.

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalueet käyttävät erilaisia osallistamisen menetelmiä omien palveluidensa osalta. Menetelmä voi olla esimerkiksi työpaja, johon kutsutaan kaupunkilaisia ja yhteistyökumppaneita arvioimaan esitettyjä vaihtoehtoja tai kysely palvelun käyttäjille.
Esimerkiksi varhaiskasvatuspalveluiden palveluverkkoselvityksessä kartoitetaan mm. esiopetuksen toteutusvaihtoehtoja erilaisin kyselyin. Nykyisen toimintamallin rinnalle esitetään vaihtoehtoa, jossa esiopetus tapahtuisi kouluilla. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen koululla voisi vastata paremmin varhaiskasvatuslain vaatimukseen sujuvasta siirtymisestä varhaiskasvatuksesta koulumaailmaan.

Varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia ja heidän vanhempiaan pyydetään arvioimaan, minkälaisia vaikutuksia ehdotuksilla olisi heidän arkeensa. Lapsivaikutusten arviointi perustuu lasten oikeuksien sopimukseen ja sen tavoitteena on ennakoida erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen hyviä ja huonoja puolia lasten kannalta.

Palveluverkkoselvityksen aikataulu

5.3.2019

Ehdotus palveluverkkoselvityksen tekemisestä käsitellään sivistys-ja hyvinvointivaliokunnassa
Info valiokunnille ja luottamushenkilöille

Maalis-toukokuu

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden piirissä olevat lapset ja heidän huoltajansa pääsevät arvioimaan mahdollisten muutosten vaikutuksia perheen arkeen ja lasten hyvinvointiin (lapsivaikutusten arviointi)
Orimattilan Tilapalvelut arvioivat rakennusten kunnon ja käyttöiän

21.5.2019

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta kokoaa kevään työskentelyn ja arvioiden perusteella esityksen palveluverkosta ja pyytää siihen lausunnot eri tahoilta

11.6.2019

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta tekee päätöksen palveluverkkoesityksestä

19.8.2019

Kaupunginhallitus käsittelee palveluverkkoesityksen

26.8.2019

Kaupunginvaltuusto käsittelee palveluverkkoesityksen

 

Päätöksenteko palveluverkkoselvityksen jälkeen

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalueet ryhtyvät palveluverkkoselvityksen valmistuttua toteuttamaan kaupunginvaltuuston hyväksymää palveluverkkoesitystä. Rahoitusta vaativat esitykset ja muutokset palveluverkkoon päätetään vielä erikseen vuosittaisessa talousarviokäsittelyssä valiokunnissa, kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa.

 

Miten minä pääsen vaikuttamaan?

Sivistys- ja hyvinvointitoimialan tulosalueet käyttävät erilaisia osallistamisen menetelmiä, joiden avulla mahdollisten muutosten piirissä olevat kuntalaiset pääsevät kertomaan mielipiteensä eri ehdotuksista. Osallistumismahdollisuuksista tiedotetaan erikseen.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden piirissä olevat lapset arvioivat mahdollisten muutosten vaikutusta osana varhaiskasvatus- ja opetustyötä. Heidän huoltajille suunnataan kohdennettuja kyselyjä, joissa pyydetään arvioimaan mahdollisten muutosten vaikutuksia perheen arkeen.

Palveluverkkoesitykseen pyydetään lausunto aluejohtokunnilta, valiokunnilta ja nuorisovaltuustolta sekä yhteistyötahoilta.

 

Lisätietoja palveluverkkoselvityksestä ja vaikuttamismahdollisuuksista

Lisätietoja selvityksen sisällöstä perjantaina 8.3.

Orimattilan kaupungin sivistystoimenjohtaja
Timo Ahvo
puh. 040 541 9082