Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn kolmanteen kokoukseen tänään maanantaina 2.9.2019. Kokouksessa käytiin vilkas keskustelu talouskatsauksen kohdalla kaupungin taloudesta.

Kaupunginhallitus sai ensimmäisenä käsiteltäväkseen toimialojen antamat vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2018. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston antamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet.

Arviointikertomuksessa kiinnitettiin huomiota siihen, ettei vuonna 2018 päästy tavoitteisiin samassa määrin, kuin vuonna 2017. Raportissa kiinnitettiin huomiota mm. käyttötalouden tiukkenemiseen ja investointien yhteensovittamiseen sekä tavoitteiden asettamiseen niin, että niiden realistisuus ja resurssit on huomioitu. Voit lukea koko arviointikertomuksen ja toimialojen antamat vastineet http://orimattila.oncloudos.com/kokous/20191855-4-1.PDF

Kaupunginhallitus hyväksyi toimialojen laatimat vastineet ja kehotti toimielimiä laittamaan vastineessa esitetyt toimenpiteet täytäntöön.

Koulutuskeskus Salpaus järjestää omille kaksoistutkintoon tähtääville opiskelijoilleen lukion kurssien sisältöisiä ja tasoisia kursseja. Orimattilassa on kysytty mahdollisuutta suorittaa nämä lukiokurssit Salpauksen sijaan Erkko-lukiossa. Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että sivistys- ja hyvinvointivaliokunta selvittää syksyn aikana, kuinka moni orimattilalaisista Salpaukseen hakeutuvista 9.-luokkalaisista olisi kiinnostunut kaksoistutkinnosta ja sen suorittamisesta osittain Erkko-lukiossa. Mikäli kiinnostusta löytyy, laaditaan yhteistyösuunnitelma vielä ennen, kuin opiskelijat joutuvat tekemään päätöksen valinnastaan.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ensihoidon jäsenkuntalaskutuksissa on huomattu virheellisyyksiä. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallitus on kesäkuun kokouksessa päättänyt pyytää jäsenkunnilta lausuntoa 30.8. mennessä esitykseensä ensihoidon kuntalaskutuksen oikaisemisesta vuosilta 2013-2017. Kaupunginhallitus totesi lausuntona, että kuntien maksuosuuslaskennassa tulee noudattaa yhtymän perussopimusta sekä yhtymävaltuuston päätöksiä ja laskutus tulee oikaista. Yhteensä esitetyt oikaisut vuosilta 2013-2017 vähentäisivät Orimattilan kaupungin kyseisten vuosien maksuosuuksia 141 391 euroa.

Kaupunginhallitus kävi läpi ensimmäisen vuosipuoliskon talouskatsauksen, jonka mukaan tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan 4,5 miljoona euroa alijäämäiseksi. Sekä elinvoima- ja tekninen toimiala että sivitys- ja hyvinvointitoimiala ovat arvioineet määrärahojen ylittyvän yli 200 000 eurolla. Lisäksi hallitus käsitteli toimialojen vastauksia loppuvuoden sopeuttamistoimenpiteiksi. Kaupunginhallitus päätti keskustelun jälkeen, että tiedossa olevien ylitysten osalta on vielä selvitettävä, voidaanko ne kattaa toimialojen sisältä. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että sijaisten käyttöä on arvioitava tarkkaan ja ei-välttämättömiä hankintoja on lykättävä.

Kaupunginhallitus päätti siirtää kirjastovirkailijan ja nuorisotyöntekijän työsuhteen täyttämisen käsittelyä.

Orimattilan työllisyyspalvelut pyytää lupaa hakea rahoitusta kolmivuotiselle hankkeelle, jonka tavoitteena on parantaa heikossa työmarkkina-asemassa olevien orimattilalaisten työnhakijoiden osaamista ja auttaa heidän työmarkkinoille palaamista. Kaupunginhallitus päätti, että työllisyyspalvelut voivat hakea Euroopan sosiaalirahaston rahoitusta. Hankkeen omarahoitusosuus tulee saada katettua hankkeen työllistävän vaikutuksen tuoman työmarkkinatukimaksujen vähentymisen kautta.

Ida Jokinen ja kahdeksan muuta valtuutettua on tehnyt valtuustoaloitteen hyvinvointiportaista Orimattilaan. Kaupunginhallitus päätti antaa valtuustolle tiedoksi, että liikuntapalvelut on käynyt keskustelua kuntoportaiden rakentamisesta yritysyhteistyönä. Mikäli yksityinen rahoitus toteutuu, tavoite on, että kuntoportaat valmistuvat kesään 2020 mennessä. Mikäli rahoitus ei toteudu, liikuntapalvelut ryhtyvät kartoittamaan muita rahoitus- ja hankevaihtoehtoja portaiden toteuttamiseksi.

Pertti Laaksonen on jättänyt hallitusaloitteen, jossa hän toivoo, että kaupunki selvittää, miten sota-ajan kokemuksista voisi kertoa enemmän nuoremmalle polvelle ja esimerkiksi kouluissa. Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteen sivistys- ja hyvinvointitoimialan valmisteluun.

Lyhyt päätöstiedote kokouksen kaikista päätöksistä julkaistaan huomenna ja pöytäkirja muutaman päivän kuluttua!


Lisätietoja päätöksistä
Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462
Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600