Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn 4. kokoukseen tänään maanantaina 16.9.2019. Kokouksessa keskustelua herättivät erityisesti Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa käytävä palvelusopimusneuvottelu sekä vuoden 2020 talousarvion valmistelu.

Kaupungin johtavan rakennustarkastajan virka vapautui viran edellisen haltijan jäätyä eläkkeelle. Virkaan tuli neljä hakemusta. Teknisen toimen johtajasta ja luottamushenkilöistä koottu haastatteluryhmä esitti yksimielisesti virkaan nykyistä rakennustarkastaja Timo Tarkkalaa. Kaupunginhallitus päätti valita Tarkkalan johtavaksi rakennustarkastajaksi.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Uudenmaan ELY-keskuksen vaatimukset, jotka ovat edellytys Kankaanmäentien liittymän toteuttamiselle Helsingintielle. ELY:n vaatimusten mukaisesti Helsingintie (mt 164) kaavoitetaan kaduksi, jolloin sen hoitovastuu siirtyy kaupungille Helsingintien, Artjärventien ja Lahdentien kiertoliittymän eteläpuolelta Tönnöön, asemakaavan rajalle asti. Uudenmaan ELY-keskus edellyttää, että Kankaanmäentien tuleva liittymä Helsingintielle rakennetaan kääntyvien kaistat sisältävänä liittymänä, jotta uuden katuliittymän liikenteen aiheuttamia sujuvuus- ja liikenneturvallisuushaittoja voidaan ehkäistä. Suunnitelmassa huomioidaan myös Terveystien-Helsingintien-risteyksen liikennejärjestelyjen parantaminen. Urakan suunnittelu on käynnissä ja se toteutetaan tulevana vuonna. Päätös mahdollistaa hankkeen valmistelun ja etenemisen.

Kaupunginhallitus hyväksyi Koulutien asemakaavan muutoksen ja esitti kaupunginvaltuustolle kaavan hyväksymistä. Kaavamuutoksella poistuu kolme katuvarausta, joiden maa-alueet liitetään olemassa oleviin tontteihin. Samalla kaavan käyttötarkoituksia ja rakentamisalueiden rajoja on muutettu siten, että rakentaminen on mahdollista toteuttaa aiempaa monipuolisemmin.

Orimattilan kaupungilla on maa-alue Helsingintien ja Palotien risteyksen alueella. Alue on määritelty yleisten rakennusten korttelialueeksi, eli sille voidaan rakentaa esimerkiksi koulu, päiväkoti tai kirjasto. Korttelialuetta on kysytty useammalta taholta. Maapohjan luovuttamista varten korttelialue on hinnoiteltava myyntiä varten tai siitä on järjestettävä avoin tarjouskilpailu. Elinvoima- ja tekninen valiokunta esitti, että korttelialueen maapohja asetetaan avoimeen tarjouskilpailuun niin, että luolan edustalla oleva parkkipaikan maapohja jätetään myymättä. Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, sillä valmistelun perusteella jää epäselväksi, onko alue enää toimiva mahdollisille kiinnostuneille toimijoille, mikäli osa alueesta jätetään myymättä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvioin 2019 ja samalla kokonaismäärärahat tietyille investointikohteille. Elinvoima- ja teknisen valiokunnan syyskuun kokouksessa tuli ilmi muutoksia määrärahojen käyttöön. Elinvoima- ja teknisen valiokunta oli päättänyt siirtää määrärahoja käyttäväksi Wanhan Amiksen polun alueen rakentamiseen. Kaupunginhallitus siirsi asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen lisäselvitysten saamiseksi sekä päätti, että hanketta ei saa aloittaa ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Kaupunginhallitus evästi kaupunginhallituksen puheenjohtajaa, kaupunginvaltuuston puheenjohtajaa, kaupunginjohtajaa, talous- ja hallintojohtajaa sekä hyvinvointipäällikköä vuosittaiseen palvelusopimusneuvotteluun Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kanssa. Neuvottelu käydään 20.9. Kaupunginhallitus merkitsi saadun selonteon tiedoksi ja ohjeisti palvelusopimusneuvotteluun osallistuvia siten, että terveysaseman palvelujen tulee pysyä vähintään nykyisellä tasolla, Artjärven neuvolapalvelut tulee säilyttää ja terveyskioski tulee säilyttää.

Kaupunginhallitus sai uudelleenkäsiteltäväksi kirjastovirkailijan täyttöluvan. Lupaa pidetään välttämättömänä kaupungin kirjastopalveluiden nykytason ylläpitämiseksi ja kirjastolain määrittämien kehittämistehtävien toteuttamiseksi. Keskustelun kuluessa Tero Nieminen esitti Ida Jokisen kannattamana, että asia palautetaan sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle käsiteltäväksi vuoden 2020 talousarvioesityksen tasapainottamisen yhteydessä. Jari Kaitaranta kannatti kaupunginjohtajan esityksen mukaista täyttöluvan myöntämistä. Äänestyksen tuloksena äänin 2–7 kaupunginhallitus päätti palauttaa asian Tero Niemisen esityksen mukaisesti sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle. Täyttöluvan myöntämisen kannalla olivat Jari Kaitaranta ja Venla Avelin, jotka jättivät asiaan eriävän mielipiteen.

Hallitus sai uudelleenkäsiteltäväksi myös nuorisotyöntekijän täyttöluvan. Nuorisotyöntekijä toimii yksin perusnuorisotyössä eli nuorisotyöntekijän työtehtäviä ei ole mahdollista jakaa muille työntekijöille. Nuorisotyöntekijä on vastannut keskustan ja Artjärven nuokkujen toiminnasta, moottoripajatoiminnan koordinoimisesta ja peruskouluikäisten nuorten vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä. Kaupunginhallitus hyväksyi nuorisotyöntekijän täyttöluvan yksimielisesti.

Hämeen ELY-keskus perustaa Päijät-Hämeeseen sekä Kanta-Hämeeseen laajamittaisen maahantulon yhteistyöryhmät, jotka korvaavat aiemman koko ely-alueen kattavan yhteistyöryhmän. Yhteistyöryhmän tehtävänä on mm. valmistella maakuntaan laajamittaisen maahantulon varautumisstrategia. Kaupunginhallitus valitsi edustajaksi Päijät-Hämeen yhteistyöryhmään hyvinvointipäällikkö Kristiina Hämäläisen ja hänen varahenkilökseen kaupunginjohtaja Osmo Pieskin.

Askolan kunnanhallitus on pyytänyt Kymenlaakso Sähkö Oy:n omistajakunnilta tarjouksia Askolan kunnan omistamien osakkeiden ostamisesta. Osakassopimuksessa on määritelty, että osakkeita voi ostaa vain toinen omistajakunta. Kaupunginhallitus päätti jättää Askolan kunnalle tarjouksen 500 osakkeen ostamisesta.

Orimattilan kaupunki on tehnyt sopimuksen palveluliikenteen reittien hoitamisesta VJL Kuljetuksen kanssa 1.4.2018-31.12.2019. Sopimuksessa on yhden vuoden optio. Palvelubussin asiakasmäärä on ollut päivittäin keskimäärin 33 ja lisäksi palvelubussia käyttää koulupäivinä keskimäärin 10 koululaista. Palaute palvelubussista on ollut myönteistä ja reittejä on muokattu asiakkaiden toiveiden mukaan. Kaupunginhallitus päätti, että sopimuksen optio käytetään ja palvelubussin liikennöintisopimusta jatketaan 31.12.2020 saakka.

Kaupunginhallitus myönsi LC Orimattila Leonat -yhdistykselle vuokravapauden Jymylinnan vuokrasta 17.9. Yhdistys järjesti Sirkus Melskalan lastenkonsertin, jonka tuotto käytetään kokonaisuudessaan paikalliseen hyväntekeväisyyteen.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto järjestää yhteistyössä puolustusvoimien kanssa alueellisen maanpuolustuskurssin Kanta- ja Päijät-Hämeestä kutsuttaville osanottajille. Orimattilan kaupungille on varattu yksi kurssipaikka. Kaupunginhallitus päätti esittää kurssille oppilaaksi hallintopäällikkö Petri Hirvosta.

Arolassa sijaitsevan Sainiontien asukkaat ovat tehneet aloitteen Sainiontien perusparannuksesta. Sainiontie ei ollut vuonna 2013 tehdyn arvion mukaan kiireellisesti kunnostettavien katujen joukossa, mutta Elinvoima- ja tekninen valiokunta esitti kaupunginhallitukselle vastauksena aloitteeseen, että kaupunki päivittää peruskorjausohjelman ja teettää ensi vuonna uuden katualueiden kunnon inventoinnin. Tämän vuoden aikana Sainiontielle tehdään normaalin ylläpidon lisäksi pienimuotoisia kunnostamistoimenpiteitä, mm. tien profiilin muotoilua murskeella, näkemien raivauksia ja kuivatuksen parantamista ojia kaivamalla. Kaupunginhallitus antoi aloitteen johdosta tehdyn selvityksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esitti, että valtuusto toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Elinvoima- ja tekninen valiokunta on saanut kuntalaisaloitteen koskien Orimattilan yhteiskoulun pysäköintialueen ja Koulutien liikenneturvallisuutta. Asia vedettiin kaupunginhallituksen listalta pois.

Kaupunginhallitus sai selvityksen vuoden 2020 talousarviosta. Hallitus kävi laajan keskustelun talouden tasapainottamisesta ja investointimenoista. Käydyn keskustelun jälkeen kaupunginhallitus päätti, että vuoden 2020 talousarvioesitykset palautetaan valmisteluun raamiin pääsemiseksi. Valiokunnilta pyydetään karsittuja esityksiä 8.10. mennessä.

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600