Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui syksyn yhdeksänteen kokoukseensa maanantai-iltana.

Kaupunginhallitus sai käsiteltäväkseen neljä valtuustoaloitetta ja antoi ne kaikki valmisteluun. Aloitteissa ehdotettiin lasten ja nuorten lukutaidon kehittämistä teatterin ja draaman keinoin, talviaurausapua terveydeltään heikoille vanhuksille ja invalideille, tapahtumatukea urheiluseuroille ja paikallisyhdistyksille sekä koulutuista valtuutetuille siitä, kuinka kunnallinen päätöksenteko toimii osana demokratiaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tietohallintopalveluiden uudistamisen. Tietohallintopalvelut ulkoistetaan Tiera Oy:lle 1.1.2020 alkaen. Kaupunginhallitus katsoi, että ulkoistaminen on paras ratkaisu uudistamistarpeeseen, joka tulee nopeasti muuttuvasta tekniikasta, elinkaarensa lopussa olevasta laitekannasta, digitalisaation kehittämistarpeesta ja kyber-hyökkäysuhkien huomioimisesta.

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi strategisen maankäytön suunnitelman 2019. Suunnitelman tehtävänä on täydentää kaupungin strategiaa ja ohjata alueiden käytön kehittämistä.

Suunnitelman mukaan kaavoituksen painopiste on Orimattilan keskustassa ja Pennalassa. Yksittäisiä hankkeita tehdään tarvittaessa Hennaan, Virenojalle ja Artjärvelle. Orimattilan keskustassa edistetään ensisijaisesti valmiin tonttimaan käyttöönottoa. Keskusta pääkasvusuunta on pohjoiseen. Pennalan asuntoalueella lisätään maanhankintaa pientalorakentamisen tarpeisiin ja elinkeinotontteja tuotteistetaan myyntikuntoon esirakentamalla. Hennassa tehdään asemakaavan toteuttavuustarkastelu. Lisäksi edistetään Tuuliharjan liittymän parantamista ja uuden yhdystien rakentamista Vanhalle Helsingintielle. Strateginen maankäytön suunnitelma ei ole maankäyttö- ja rakennuslain mukainen asiakirja vaan sen tarkoituksena on olla apuväline kaupungin maankäytön ja kaavoituksen suunnittelussa.

Kaupunginhallitus esittää kaavoituskatsausta 2019 ja kaavoitusohjelmaa 2020-2024 kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Kaavoituskatsaus on vuosittain laadittava tiedote kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista kaava-asioista. Kaavoitusohjelma sisältää kriteerit, joiden mukaan vireillä olevia ja uusia kaavahankkeita asetetaan tärkeysjärjestykseen.

Kaupunginhallitus päätti, että Kankaanmäentien kokonaisurakan toteuttajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Erkkiheikkilä Oy 964 700 urakkahinnalla (alv 0%).

Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki osallistuu Lahden kaupunkiseudun työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen hakemukseen. Kokeilussa tavoitellaan vahvempaa vaikuttavuutta yhteensovittamalla valtion ja kuntien resursseja. Keväällä 2020 alkavan kokeilun tavoitteena on mm. työllisyysasteen nostaminen, heikossa työmarkkina-asemassa olevien työmarkkinoille pääsyn parantaminen sekä palvelunohjaukseen pääsyn tehostaminen. Kokeiluihin ohjattaisiin ne työttömät ja työvoimapalveluissa olevat työnhakijat, jotka eivät ole oikeutettuja ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan, kaikki alle 30-vuotiaat työnhakijat ja maahanmuuttajat. Kaupunki osallistuisi hankkeeseen siirtämällä kokeiluun työllisyysyksikön henkilöstön, joka palvelisi myös jatkossa alueen työttömiä yhdessä muun alueelle osoitetun hankehenkilökunnan kanssa.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talouskatsauksen 1.1.–30.9. Kuluvan vuoden ennakoitu tulos on heikko, ja sillä on selkeä vaikutus myös tulevien vuosien taloussuunnitelman laadintaan.

Kaupunginhallitus päätti, että 6 milj. euron kiinteäkorkoinen 10 vuoden laina-ajalla oleva laina nostetaan edullisimman tarjouksen jättäneeltä Danske Bank A/S:ltä 0,35 prosentin korolla. Kaikkiaan tarjouksia saatiin 5 kpl. Kuluvan vuoden talousarviossa on budjetoitu talousarviolainoja nostettavaksi 15 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa on nostettu aiemmin 8 milj. euroa.

Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki alkaa uudistamaan Ekola-ohjelmaansa ’Kestävä kaupunki’ -hankkeen työkalujen avulla. Ekola-ohjelma on Orimattilan kaupungin ympäristö- ja kestävän kehityksen ohjelma. Kaupunki on päässyt mukaan Ympäristöministeriön koordinoimaan Kestävä kaupunki -ohjelmaan. Mukana olevat kaupungit saavat käyttöönsä työkalun, jonka avulla erilaisia tavoitteita on mahdollista indikoida ja seurata. Työkalun avulla kaupungin omaan ympäristöohjelmaan on mahdollista saada moderni, muihin kuntiin vertailukelpoinen kestävän kehityksen mittaristo.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki osallistuu Orimattilan Ämmäntöyrään pohjavesialueen geologiseen rakenneselvitykseen 2020–2021. Tavoitteena on saada tietoa vedenhankinnan turvaamista, maankäytön suunnittelua ja pohjavedensuojelua varten. Selvityksestä solmitaan yhteistyösopimus Hämeen ELY-keskuksen ja Geologian tutkimuskeskuksen kanssa. Selvityksen kokonaiskustannus on noin 45 000 josta Orimattilan osuus 15 000 euroa.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Elinvoima- ja teknisen toimialan lisämäärärahaesityksen kuluvalle vuodelle. Muutokset ovat 369 000 euroa käyttötalouden tulosta heikentäviä. Lisämäärärahaa tarvitaan Vesilaitokselle tarvikkeisiin, Tilapalvelulle kiinteistöjen ennakoimattomiin korjaustarpeisiin, sähköenergiaan ja lämmitykseen sekä Jokivarren koulun A ja C -osan korjaustoimenpiteisiin. Samalla hallitus antoi luvan uimahallin, yhteiskoulun ja Virenojan koulun kattovuotojen korjauksiin, Peltolan päiväkodin vanhan osan uuteen ilmanvaihtokoneeseen sekä uimahallin ilmanvaihtotutkimuksiin ja ilmanvaihtoa parantaviin toimenpiteisiin.

Kaupunginhallitus nimesi Orimattilan Kansalliset Seniorit ry:n edustajaksi vanhus- ja vammaisneuvostoon Irma Korhosen ja hänen varalleen Aarre Kantolan. Vanhus- ja vammaisneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vanhus- ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin. Neuvostossa on ollut nyt 7 jäsentä, kun edellisellä valtuustokaudella jäseniä oli 8.

Kaupunginhallitus hyväksyi neuvottelujen jatkamisen varavesiyhteyden rakentamiseksi Pasinasta Orimattilan rajalle. Orimattilan Vesi on selvittänyt varaveden hankintaa Lahdesta Lahti Aqualta, sillä Pennalan varavedenottamona toimineella vedenottamolla on havaittu ajoittain pohjaveden laadun heikkenemistä. Vaihtoehtoina olisi rakentaa vedenottamolle uusi kaivo tai varavesiyhteys. Investoinnit ovat samaa suuruusluokkaa, mutta varavesiyhteyden kustannukset paremmin ennakoitavia. Lisäksi varavesiyhteys tukisi Pennalan alueen vedenhankintaa.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupungin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman. Suunnitelma käsittelee tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain velvoitteita työnantajan vastuiden näkökulmasta.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan muutaman päivän kuluttua!

Lisätietoja päätöksistä

Hallituksen puheenjohtaja Aimo Ryynänen, p. 0400 591 462

Kaupunginjohtaja Osmo Pieski, p. 044 781 3600