Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui kevätkauden ensimmäiseen kokoukseensa 13.1.2020. Alla päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu muutaman päivän kuluessa, esityslista liitteineen löytyy kaupungin kotisivuilta.

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin esityslistan mukainen työjärjestys.
4 Puitesopimus koskien väistötilojen hankintaa
Päätös: Määräaikaan mennessä saatiin yksi tarjous. Kaupunginhallitus päätti hankkia puitesopimuskumppaniksi Adapteo Finland Oy:n moduuleista koostuvien koulu- ja päiväkoti- sekä toimitilakäyttöön soveltuvien tilakokonaisuuksien vuokraamisen palveluna sekä näiden perustamistyöt toteutettuna KVR-mallilla puitesopimusperiaatteella Orimattilan kaupungin alueella saapuneen tarjouksen mukaisesti. Puitesopimuksen sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja jatkuu siitä neljä vuotta. Puitesopimuksen perusteella tehtävät tilaukset tehdään tarjouspyynnössä todettujen puitesopimuksen periaatteiden mukaisesti. Tämän väistötilakilpailutuksen vertailuhinta on 1 996 220, alv 0 % ja sopimusaika kaksi vuotta, jonka lisäksi yksi optiovuosi, josta päätetään erikseen.
5 Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohje
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
6 Kymenlaakson Sähkö Oy:n omistusjärjestelyt / muutos osakassopimukseen
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
7 Lausunto pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimukseen
Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon
Lausuntonaan Orimattilan kaupunki toteaa, että nykyisten maksuluokkakertoimien (0,75 / 0,8 / 1,0) perusteita tulee tarkastella uudelleen. Alunperin siirtymäajaksi tarkoitetut kustannustenjaot ovat olleet käytössä pelastuslaitoksen perustamisesta lähtien. Orimattila on korkeimmassa maksuluokassa. Maksukertoimen ero muihin maksuluokkiin on liian suuri.
Parhaimpana kustannusten jakoperiaatteena voidaan pitää asukaslukupohjaista laskutusmallia. Nastolan liityttyä Lahteen, ei Lahti ole niin tiivis ja kaupunkimainen, vaan siihen on tullut paljon haja-asutusta. Maksuosuusperusteiden erikoisuus on tullut vastaan alueella toteutuneiden kuntaliitosten myötä. Artjärven liityttyä Orimattilaan nousi näiden kuntien aiempi yhteenlaskettu maksuosuus, vastaavasti Nastolan liityttyä Lahteen laski näiden kahden kunnan maksuosuus.
Perussopimuksen muutoksen yhteydessä on myös tarkasteltava perussopimusta kuntalain 57 §:n mukaisen vähemmistösuojan näkökulmasta. Nykyinen perussopimus antaa yhdelle kunnalle liian määräävän aseman suhteessa siihen, mitä kuntalakia säädettäessä on tarkoitettu, ja myöhemmin myös perustuslakivaliokunnan näkemyksissä on erikseen todettu.
Kaupunki esittää, että jo tässä vaiheessa alkujaan väliaikaiseksi tarkoitetut erilliset maksuosuusalennukset poistetaan.
Muuten sopimusluonnokseen esitettyjen muutosten osalta kaupungilla ei ole huomautettavaa.
8 Henkilöstöruokailu- ja tilaustarjoiluhintojen vahvistaminen vuodelle 2020
Päätös: Esityksen mukaisesti hinnastoon ei tehdä muutoksia.
9 Aluejohtokuntien esitykset
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
10 Liikunta- ja nuorisopalvelujen tilojen tarveselvitykset
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
11 Valtuustoaloite 15.4.2019, Veteraaniperintöä koskevien kirjoitusten kokoaminen, Kokoomuksen ja KD valtuustoryhmä
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
12 Valtuustoaloite 11.11.2019, lasten ja nuorten lukutaidon edistäminen
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
13 Valtuustoaloite, Kirvuntien asfaltointi
Päätös: Esityksen mukaisesti valtuustoon.
14 Kuntalaisaloite koskien koirapuistoa ja koirankakkaroska-astioita Artjärvellä
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
15 Valtuustoaloite koskien Hennan yhdysliikenteen käyttäjämäärien tiedottamista internetissä
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
16 Valtuustoaloite, Hennan yhdysliikenteen sopimuksen lopettaminen
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
17 Valtuustoaloite, Orimattilan talouden kestokyky ja Hennan investoinnit
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
18 Valtuustoaloite, kylien logististen ja maantieteellisten sijaintien kartoittaminen asuntotuotantoa varten
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
19 Valtuustoaloite, Hennan omakotitonttien koko
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
20 Kennelkerhon aloite Sampolassa sijaitsevan tien kunnostamisesta
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
21 Kuntalaisaloite, Töyrylän alueen tiestö
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
22 Hallitusaloite 19.8.2019 sota-ajan kokemusten kertominen kouluilla
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
23 Valtuustoaloite 23.9.2019, Orimattilan intran päivitys
Päätös: Esityksen mukaan valtuustoon.
24 Toimenpidealoite
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
25 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.
26 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi.
27 Muut asiat
Sitoumus paloaseman rakentamisesta annettiin esityksen mukaisesti.
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös merkittiin tiedoksi.
Kierrätyspuiston YVA-selvityksestä kaupunginhallitus antaa lausunnon 10.2.2020, elinvoima- ja tekninen valiokunta (kaavoitusviranomainen) 21.1.2020 ja ympäristövaliokunta (ympäristönsuojeluviranomainen) 29.1.2020 Hämeen ELY-keskukselle. Vaihemaakuntakaavasta kaupunginhallitus antaa lausunnon 10.2.2020 Päijät-Hämeen liitolle.