Hyppää sisältöön

Kaupunginhallitus kokoontui 26.10.2020. Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä. Esityslista liitteineen löytyy kaupungin kotisivuilta.

3 Työjärjestyksen hyväksyminen
Päätös: Hyväksyttiin työjärjestys, jonka mukaan ensin käsitellään varsinaisen esityslistan asiat ja sen jälkeen lisälistalla oleva asia ”Lausunto kuntalain ja varainsiirtolain 4 §:n muut-tamisesta”.

4 Kaupunginvaltuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöön paneminen
Päätös: Todettiin laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja päätettiin panna täytäntöön esi-tyksen mukaisesti.

5 Valtuutettujen aloitteet
Päätös: Valtuustossa 5.10. tehdyt aloitteet päätettiin antaa konsernitoimialan valmisteluun.

6 Hallitusaloite 12.10.2020, Kuivannon koulu, Pertti Laaksonen
Päätös: Aloite annettiin valmisteluun yhdessä Pertti Laaksosen tekemien samaa asiaa koskevien aloitteiden kanssa.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelma, lausunto
Päätös: Kaupunginhallitus päätti antaa selostusosassa oleva lausunnon Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviosta ja vuosien 2021 – 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmasta.

8 Sivistys- ja hyvinvointitoimialan talousarvio 2020
Päätös: Esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

9 Varhaiskasvatuksen virkojen perustaminen ja lakkauttaminen
Päätös: Esityksen mukaisesti uudelleen valmisteltavaksi sivistys- ja hyvinvointivaliokunnalle.

10 Kaavoituskatsaus 2020 ja kaavoitusohjelma 2021-2025
Päätös: Esityksen mukaisesti kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

11 A198 Prisman asemakaavan muutos, vastineraportti
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi laaditut vastineet Priman kaavaehdotuksen nähtävillä olon aikana saatuihin lausuntoihin ja muistutuksiin.

12 Maanhankinta, Orimattilan Villin alue
Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Marko Suuroselta os-tetaan 12,4066 hehtaarin suuruinen kiinteistö Villinpelto 142 676 euron kauppahintaan.

13 Teollisuustontin edelleen myynti Sampola, Pronssitie
Päätös: Asian käsittely siirrettiin kaupunginhallituksen 2.11. kokoukseen.

14 Teollisuustontin myynti, Pennala
Päätös: Kaupunginhallitus päätti, että Orimattilan kaupunki myy Paula Tontille 1803 m2 suuruisen määräalan Pennalan kylän kiinteistöstä Härmä 10 818 euron kauppahinnalla 6 €/m2.

15 Kulttuuritalon tarveselvitys
Päätös: Kaupunginhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että asia ratkaistaan syksyllä 2021 vuoden 2022 talousarvion käsittelyn yhteydessä.

16 Peltolan päiväkodin vanhan osan tarveselvitys
Päätös: Kaupunginhallitus päätti päätösehdotuksen mukaisesti, että ennen asian ratkaisua odotetaan Peltolan päiväkodin vanhan osan kuntoarvion valmistuminen.

17 Massalattioiden pinnoitustyöt 2020-2022, hankinnan keskeyttäminen
Päätös: Hankinta keskeytettiin päätösehdotuksen mukaisesti.


18 Sähköntoimittajan valinta ajalle 1.1.2021 - 31.12.2024
Päätös: Kaupunginhallitus päätti valita sähköntoimittajaksi edullisimman tarjouksen jättäneen Kymenlaakson Sähkö Oy:n. Sopimus tehdään uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä (vertailuhinta 2,95 €).

19 Hyvinvointiraportti 2019
Päätös: Esitetään tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

20 Kaupungin talouden tasapainottaminen, yhteistoimintamenettelyn käynnistäminen/OAJ:n paikallisyhdistyksen oikaisuvaatimus
Päätös: Kaupunginhallitus päätti hylätä oikaisuvaatimuksen. Koska lomautuspäätös on lainmukainen eikä ole olemassa muita syitä, joiden perusteella asiaa tulisi harkita toisin, ei lomautuspäätöstä kaupungin opetushenkilöstön osalta kumota eikä täytäntöönpanoa keskeytetä.
Ida Jokinen ja Ville-Petteri Erola eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelyyn.

21 Talousarvio 2021, jatkovalmistelu
Päätös: Esitys vuoden 2021 veroprosenteista kaupunginvaltuustolle tehdään 2.11. pidettävässä kaupunginhallituksen kokouksessa. Samassa kokouksessa käsitellään vuoden 2021 investointiohjelmaa sekä Länsi-Orimattilan päiväkotiratkaisua.

22 Lausunto Päijät-Hämeen Liiton ehdotuksesta vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja talous-suunnitelmaksi ja vuoden 2021 talousarvioksi
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsee Päijät-Hämeen maakuntaliiton ehdotuksen vuosien 2021 - 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja vuoden 2021 talousarvioksi tie-doksi ja toteaa lausuntonaan, että vaikka maksuosuuden kasvu 2,9 prosenttia on oman toiminnan kasvua korkeampi, ehdotusta voidaan pitää kohtuullisena.
Aimo Ryynänen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn. Kokouksen puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan Tero Nieminen.

23 Tilapäislainahakemus/Orimattilan Kennelkerho ry
Päätös: Laina-ajan jatko hyväksyttiin yksimielisesti.

24 Provincia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 28.10.2020
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja hallintojohtaja Päivi Suikkanen (varalla. kaupunginjohtaja Osmo Pieski).

25 Työterveys Wellamon ylimääräinen yhtiökokous 3.11.2020
Päätös: Merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Aino Alonen (varalla Tuula Koivunen)

26 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous 2.11.2020
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tuula Koivunen (vj. Jouni Kettunen, Pekka Törrönen (vj. Markku Viljanen) ja Pertti Laaksonen (vj. Jaakko Rissanen).

27 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 4.11.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Ulla Katajavuori (vj. Joona Silvennoinen).

28 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokous 16.11.2020
Päätös: Kokous merkittiin tiedoksi ja päätettiin, että Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustavat Sanna Heikkinen (vj. Helena Ylöstalo), Torsti Hokkanen (vj. Timo Turunen) ja Marja-Liisa Neuvonen-Rauhala (vj. Jussi Vahe).

29 Maakuntahallituksen kokoonpano 1.1.2021
Päätös: Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

30 Elinvoima- ja teknisen toimialan lisämäärärahaesitykset
Päätös: Kaupunginhallitus päätti esittää määrärahamuutokset kaupunginvaltuuston hyväk-syttäväksi.

32 Toimielinten ja viranhaltijoiden pöytäkirjat
Päätös: Merkittiin tiedoksi otto-oikeutta käyttämättä.

33 Ilmoitusasiat
Päätös: Merkittiin tiedoksi

34 Muut asiat
Teknisen johtajan valinta / haastatteluryhmän nimeäminen
Päätös: Haastatteluryhmään nimettiin Aimo Ryynänen (varalle Jarmo Keskevaari), Tapio Malmiharju (varalle Juha Hämäläinen), Tuula Koivunen (varalle Kirsti Laatunen), Jari Kaitaranta (varalle Susanna Särkinen) sekä viranhaltijoista kaupunginjohtaja ja kaupunginjoh-tajan nimeämä toinen viranhaltijaedustaja.

35 Lausunto kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta
Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi Päijät-Hämeen liiton valmisteleman ehdotuksen.