Hyppää sisältöön

Liikenneselvitys linjaa Villi-Sampolan kokoojakadun alueen keskelle

 

Orimattilan keskustan pohjoispuolelle on vireillä osayleiskaavan muutos. Lahdentien ja Heinämaantien väliselle alueelle on toivottu radan ylittävää, alueen yrittäjät Lahdentielle yhdistävää katua. Alueella sijaitsee mm. Orivillen ja Sampolan teollisuusalue sekä hevosvalmennuskeskus.

Kaavamuutokseen liittyen on valmistunut WSP Finland Oy:n tekemä Villi-Sampolan liikenneselvitys, jossa hahmotellaan alueen kokoojakadun ja muun liikenteen toteuttamisen vaihtoehtoja.

- Selvityksessä tarkastellaan kokoojakadun linjauksen lisäksi mm. uusien maantieliittymien sijaintia, radan ylitysvaihtoehtoja, jalankulun ja pyöräilyn toteuttamista sekä joukkoliikennejärjestelyjä, kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta kertoo.

Osayleiskaavan muutosluonnos oli nähtävillä 2014. Liikenneselvityksessä on huomioitu tuolloin annetut maanomistajien mielipiteet ja viranomaisten lausunnot. Lisäksi tausta-aineistoa täydennettiin kysymällä kesäkuussa Orivillen, Hevoskylän ja Sampolan alueen yrittäjiltä, miten suunnitelma vaikuttaisi yrityksien liikenteeseen.


- Olemme saaneet hyvää lähtötietoa Villin, Sampolan ja hevoskylän maanomistajilta ja yrittäjiltä. Jatkamme yhteydenpitoa kaavatyön edetessä, Lehtoranta sanoo.

 

Maastoa mukaileva linjaus

Selvityksessä kokoojakadun ehdotetaan kulkevan mahdollisimman keskellä aluetta (kts. liite Tavoitetieliikenneverkko Villi-Sampola). Näin uusi katu palvelisi parhaiten sekä alueen etelä- että pohjoispuolta ja kierto Villintieltä Lahdentielle jäisi kohtuulliseksi. Radan länsipuolella metsänreunaa mukaileva katulinjaus ei halkaisisi tilakeskuksia tai Hevoskylän aluetta eikä näin estäisi niiden toimintaa.

Katulinjaus ylittäisi radan Hevoskylän pohjoispuolella ja tasoristeys toteutettaisiin puomein. Jotta tasoristeyksen ylityksestä saadaan mahdollisimman turvallinen, katulinja jouduttaisiin viemään yhden tilan läpi. Linjaus jatkaisi peltojen vierustaa Sampolantielle. Noin 2,4 kilometriä pitkä kokoojakatu liittyisi Heinämaantiehen Sampolantien nykyisen liittymän kautta.

Kokoojakadun ja Lahdentien liittymä toteutettaisiin liittymänä, jossa on kääntymiskaistat vasemmalle kääntyville. Uuden liittymän rakentaminen edellyttäisi nykyisen Villintien liittymän katkaisua ja liikenteen ohjaamista uuteen liittymään, jotta ELY:n vaatimusten mukaisesti Lahdentien liittymien määrä ei kasvaisi ja liikenneturvallisuus sekä -sujuvuus voitaisiin varmistaa.

 

Rakenteille vasta, kun suunnitelmat ovat valmiita

Liikenneselvitys on osa osayleiskaavan muutostyötä ja työ jatkuu muiden maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten selvitysten toteuttamisella ja tilaamisella. Tällaisia selvityksiä ovat mm. melu- ja tärinäselvitykset sekä pohjatutkimukset.

Kaavaehdotus voidaan laatia vasta, kun tarvittavat selvitykset on tehty. Kaupunginhallitus asettaa kaavaehdotuksen nähtäville. Kun kaavaehdotus on ollut nähtävillä, käsitellään siitä annetut muistutukset ja lausunnot. Ennen kuin kaava voidaan viedä valtuuston hyväksyttäväksi, pidetään viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa.

Yleiskaavan jälkeen on vuorossa asemakaavojen sekä tie- ja katusuunnitelmien tekeminen ja hyväksyminen, ennen kuin toteuttamisen aikataulusta voidaan päättää.

- Parhaimmillaankin yleiskaavatyö kestää vielä pari vuotta. Asemakaavoja ja muita suunnitelmia voidaan tehdä sen jälkeen tarpeen mukaan pienempi alue kerrallaan. Liikenneselvityksessä on arvioitu vaiheittain toteuttamiseen liittyviä edellytyksiä, Lehtoranta sanoo.

Villi-Sampolan kokoojakatulinjauksesta on laadittu selvityksessä myös tarkempi aluevaraussuunnitelma asemakaavoitusta varten ja alustava kustannusarvio toteutusta varten. Kustannusarvio koko hankkeelle ilman maan hankintaa on noin 3,8 miljoonaa euroa.

- Osayleiskaavan hyväksyminen ei vielä tarkoita, että katu olisi päätetty rakentaa. Mutta ilman osayleiskaavaa ei voida suunnitella Villin työpaikka-aluetta, Sampolan laajennusta tai Räinänmäen asuntoaluetta, Lehtoranta kertoo.

- Kaupunginvaltuusto päättää missä, miten ja millä aikataululla rakentaminen aikanaan lähtee liikkeelle. Maantieliittymissä ja junaradan kohdalla rakentaminen on kiinni myös valtion päätöksistä, hän lisää.

Tutustu liikenneselvitykseen https://www.orimattila.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/ajankohtaiset-suunnitelmat

 

Näin osayleiskaavahanke etenee tieksi

ALOITUS- ja VALMISTELUVAIHE
• Valtuusto päätti osayleiskaavan muutoksen vireillepanosta 2013.
• Osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä 2014.
• Tällä hetkellä meneillään on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten selvitysten teettäminen alueesta.

EHDOTUSVAIHE
• Laaditaan osayleiskaavaehdotus, jonka tekemisessä on huomioitu luonnospalaute sekä eri selvitysten vaatimukset.
• Elinvoima- ja tekninen valiokunta käsittelee osayleiskaavaehdotuksen.
• Kaupunginhallitus käsittelee osayleiskaavaehdotuksen ja asettaa sen nähtäville.
• Muistutuksiin ja lausuntoihin kirjoitetaan vastineet ja pidetään viranomaisneuvottelu.

HYVÄKSYMISVAIHE
• Ehdotukseen tehdään tarvittavat korjaukset ja se viedään hyväksymiskäsittelyyn valiokunnan ja kaupunginhallituksen kautta.
• Kaupunginvaltuusto hyväksyy muokatun osayleiskaavaehdotuksen.
• Osayleiskaava saa lainvoiman, jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta. Muutoin asia etenee hallinto-oikeuden kautta.

ASEMAKAAVOITUKSEN JA KATUSUUNNITELMAN TEKEMINEN
• Osayleiskaavan pohjalta voidaan laatia asemakaavoja. Kaavoista päättää valtuusto.
• Katusuunnittelua voidaan tehdä yhtä aikaa asemakaavoituksen kanssa, mutta valiokunta voi hyväksyä katusuunnitelman vasta kun asemakaava on saanut lainvoiman.
• Katusuunnitelman toteuttaminen otetaan teknisen toimialan investointiohjelmaan. Kaupungin budjetista päättää valtuusto.