Hyppää sisältöön

Pvm: 25.01.2017

Orimattilan kaupunginhallitus käsittelee uutta valtuustokautta koskevaa hallintosääntöluonnosta maanantaina 30.1.2017. Käsittelyn jälkeen hallintosääntö lähetetään lautakuntien ja yhteistoimintaelimen käsittelyyn.

Hallintosääntö ohjaa kaupungin kaikkea toimintaa. Sen uudistaminen liittyy Orimattilan organisaatiouudistukseen, joka astuu voimaan uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017.

Organisaation ja toimintatapojen uudistuksilla Orimattila vastaa maakuntauudistuksesta johtuvaan kunnan uuteen rooliin elinvoiman ja hyvinvoinnin vahvistajana palveluiden tuottajan sijaan.

Toimielinorganisaation pohjana valiokuntamalli

Ehdotus korostaa valtuuston roolia. Siksi tuleva toimielinjärjestelmä perustuu valiokuntamalliin, jossa keskeisten toimielinten jäsenten tulee olla kaupunginvaltuutettuja.
Kaupunginhallituksen, tarkastuslautakuntien ja valiokuntien (elinvoima- ja tekninen vlk, sivistys- ja hyvinvointivlk ja ympäristövlk) jäsenten tulee olla jatkossa valtuutettuja.

Hallintoa kevennetään

Uuden valtuuston jäsenmääräksi on jo aiemmin vahvistettu 33. Siinä on vähennystä 10 nykyiseen valtuutettujen määrään. Kaupunginhallituksen jäsenmäärä pienenee 9 jäseneen aiemmasta 12 jäsenestä.

Niin ikään lautakuntien jäsenmäärät vähenevät. Aiemmin lautakunnissa on ollut 8 jäsentä. Uudessa elinvoima- ja teknisessä valiokunnassa sekä sivistys- ja hyvinvointivaliokunnassa on 7 jäsentä ja ympäristövaliokuntaan ja tarkastuslautakuntaan nimetään 5 jäsentä.

Aiempien 12 kyläjohtokunnan tilalle tulee 4 aluejohtokuntaa. Nykyisen perusturvalautakunnan tilalle ei valita uutta toimielintä vaan sen tehtävät jakautuvat kaupunginhallituksen sekä sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan kesken.

Palvelukeskukset jatkossa toimialoja

Myös henkilöstöorganisaatiota uudistetaan. Kaupungin organisaatio jakautuu jatkossa konsernihallintoon, elinvoima- ja teknisten palveluiden toimialaan sekä sivistys- ja hyvinvointipalveluiden toimialaan. Näitä toimialoja vetävät kaupunginhallituksen valtuuston toimikaudeksi nimeämät toimialajohtajat. Ehdotuksen mukaan toimialajohtajat valitaan toimialan tulosaluejohtajista. Uudistuksen yhteydessä tulosalueiden määrää vähennetään.

Kuntalaisten osallistumista vahvistetaan

Kaupunki panostaa organisaation ja kuntalaisten väliseen vuorovaikutukseen. Kuntalaisille järjestetään käyttäjäpaneeleita ja kuntalaistilaisuuksia ajankohtaisista asioista. Lisäksi kaupungin hallinnossa toimivat vaikuttamistoimieliminä nuorisovaltuusto, vanhus- ja vammaisneuvosto sekä veteraaniasiain neuvottelukunta.

Sähköisten vuorovaikutusväylien ja palautekanavien käyttöön otto on jo aloitettu. Organisaatiouudistus painottaa Orimattilan kokonaisviestinnän kehittämistä.

Aluejohtokunnat koostuvat kyläläisistä

Osallisuus vahvistuu myös uuden aluejohtokuntajärjestelmän myötä, joka korvaa nykyisen kyläjohtokuntajärjestelmän. Aluejohtokuntien alueet ovat kyläjohtokuntien alueita suuremmat ja niiden tehtäväkenttä on laajempi. Aluejohtokuntien toivotaan muun muassa edistävän alueensa viihtyisyyttä ja kehittämistä sekä antavan lausuntoja aluetta koskevista suunnitelmista ja kaava-asioista.

Samalla aluejohtokuntien työskentelyedellytyksiä parannetaan. Demokratiatyöryhmän pyynnöstä parhaillaan valmistellaan ehdotusta, jossa aluejohtokunnilla on toimintaraha sekä kaikille aluejohtokunnille suunnattu yhteinen hankerahoitus. Tarkoituksena on, että aluejohtokunnat voisivat tehdä hanke-esityksiä. Tarkempi esitys tältä osin tuodaan myöhemmin käsittelyyn.

Uusia aluejohtokuntia muodostetaan ehdotuksen mukaan neljä. Aiemmin kyläjohtokuntia on ollut 12 kpl.
Aluejohtokunnat:
1. Keskustan aluejohtokunta (Koivula-Myllylä, Keskusta, Tönnö ja Tietävälä-Pakaa), n. 10 000 asukasta
2. Pohjoinen aluejohtokunta (Pennala-Virenoja-Heinämaa),n. 2 200 asukasta
3. Itäinen aluejohtokunta (Artjärvi-Kuivanto ja Niinikoski), n. 2 400 asukasta
4. Läntinen aluejohtokunta (Luhtikylä-Viljaniemi-Karkkula ja Mallusjoki), n. 1 600 asukasta

Aluejohtokuntiin valitaan 6 jäsentä, lukuun ottamatta keskustan aluejohtokuntaa, johon alueen ison asukasmäärän takia valitaan 10 jäsentä.

Valintamenettelyksi on suunniteltu, että kiinnostuneet alueen asukkaat voivat ilmoittautua aluejohtokunnan jäseniksi. Samoin alueen yhdistykset voivat tehdä esityksiä johtokuntaan valittavasta henkilöstä. Aluejohtokunta valitaan siten, että jäsenet edustavat mahdollisimman hyvin alueen eri osia.

Luottamushenkilöiden palkkiot

Hallintosääntöehdotukseen sisältyy myös säännökset luottamushenkilöiden palkkioista. Uudistuksessa luottamushenkilöiden palkkioita tarkistetaan vastaamaan luottamustehtävän vaatimaa työmäärää.

Valtuuston ja hallituksen kokouspalkkiot ovat ehdotuksessa 130 euroa (nyt 100 euroa) ja valiokuntien 90 euroa (nykyisin lautakuntien palkkio 75 euroa). Edelleen hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 8 000 euroa (nyt 4 000 e) ja valtuuston puheenjohtajan 4 000 euroa (nyt 2 000e). Palkkiot tarkistetaan työmäärää vastaavaksi sekä vastaamaan saman kokoisten kuntien palkkioita.

Hallintosäännön käsittelyaikataulu

Lautakunnat ja yhteistoimintaelin käsittelevät asiaa helmikuun alussa. Kaupunginhallitukseen asia tulee lausuntojen jälkeen uudelleen 13.2.2017 ja tarkoitus on, että kaupunginvaltuusto käsittelee asiaa kokouksessaan 20.2.2017.