Hyppää sisältöön

Yleistä

Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on CO2-raportin mukaan jo myöhäistä, mutta sen hillitseminen on edelleen mahdollista. Hillintä onnistuu siirtymällä vähähiiliseen yhteiskuntaan. Tässä muutoksessa tärkeitä keinoja ovat energian säästäminen, energiatehokkuuden lisääminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttöönotto, luonnonvarojen kestävä käyttö sekä hiilinieluista huolehtiminen. Orimattilan kaupunki on ollut vuodesta 2008 lähtien mukana, noin 80 kuntaa käsittävässä päästölaskentapalvelussa. Viime vuosina monet kunnat, kuten Orimattilassa Henna-hanke, ovat asettaneet kunnianhimoisia hiilineutraalitavoitteita, joiden saavuttaminen edellyttää päästövähennysten lisäksi hiilinieluista, metsistä, huolehtimista. Useat kunnat, kuten Orimattila, ovat liittyneet uusiin energiatehokkuussopimuksiin.

Laskennassa mukana olevat sektorit ja niiden laskentaperusteet CO2-raportissa on esitetty Orimattilan kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2008-2015 sekä ennakkotieto vuodelta 2016. Laskennassa ovat mukana: kauko-, sähkö- ja erillislämmitys, maalämpö, kuluttajien ja teollisuuden sähkönkulutus, tieliikenne, maatalous ja jätehuolto. Raportissa noudatetaan kulutusperusteista laskentatapaa, jossa kaukolämmön päästöt lasketaan perustuen ORIMATTILASSA KULUTETUN ENERGIAN määrään riippumatta siitä, onko kaukolämpö tuotettu kunnassa vai kunnan ulkopuolella.  Orimattilassa tuotettu, mutta kunnan ulkopuolella kulutettu kaukolämpö ei siis ole mukana Orimattilan päästöissä. Sähkönkulutuksen päästöt lasketaan perustuen Orimattilassa kulutetun sähköenergian määrään käyttäen valtakunnallista päästökerrointa. Erillislämmityksen, tieliikenteen ja maatalouden päästöt kuvaavat Orimattilassa tapahtuvia päästöjä. Jätteenkäsittelyn päästöt on laskettu SYNTYPAIKAN MUKAAN, eli Päijät-Hämeen kuntien yhteisen jätehuoltoyhtiön päästöt on allokoitu Orimattilalle kunnassa syntyvän jätemäärän perusteella. Päästöt ilmoitetaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv), jonka avulla voidaan yhteismitallistaa eri kasvihuonekaasujen päästöt.  CO2-ekv  laskemista varten kasvihuonekaasujen päästöt kerrotaan niiden GWP (global warming potential) kertoimella.

Orimattilan kasvihuonepäästöt

Vuonna 2015 Orimattilan kasvihuonekaasujen päästöt olivat yhteensä 131 kt CO2-ekv ilman teollisuutta:

päästöjakaumakaavio

Suomessa huomattava osa energiankulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuu rakennusten lämmityksestä. Orimattilan kaukolämmön päästöt olivat vuonna 2015 selvästi pienemmät kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Orimattilan erillislämmityspäästöt sen sijaan olivat noin 30 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Maalämmön päästöt (lämpöpumppujen käyttämän sähkön päästöt) tarkentuvat, kun rakennuskantatilaston tiedot saadaan ajan tasalle.
Orimattilan kasvihuonepäästöt tieliikenteestä vuonna 2015 olivat noin 40 % suuremmat kuin CO2-raportin kunnissa keskimäärin. Orimattilan tieliikennepäästöön vaikuttaa paikallisen liikenteemme lisäksi läpiajoliikenne kuten Lahden moottoritieliikennepäästöt. Koko Suomen kasvihuonepäästöistä liikenteestä aiheutuu noin 20 % .

Koko Suomen kasvihuonepäästöistä maataloudesta aiheutuu noin 10 % ja jätehuoltosektorilta noin 4 %.

Ennakkotietoa vuodelta 2016

Orimattilan kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt laskivat vuodesta 2014 vuoteen 2015, mutta vuoden 2016 ennakkotiedon mukaan päästöt ovat alkaneet kasvaa. Orimattilan rakennusten lämmityksen päästöt kaikissa lämmitysmuodoissa vuodesta 2015 ovat niin ikään kasvaneet vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan.

Orimattilan tieliikenteen päästöt eivät ole paljon muuttuneet vuodesta 2015 vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan. Orimattilan jätehuollon päästöille ei ole vielä olemassa ennakkotietoa, mutta päästöt ovat pysyneet samalla tasolla usean vuoden ajan.
Orimattilan maatalouden päästöt ovat peltoviljelyä lukuun ottamatta vähentyneet vuodesta 2015 vuoden 2016 ennakkotietojen mukaan.


Lähde: CO2-raportti/BENVIROC OY,puh. 040-549 7875, 
Lisätietoja: Ympäristönsuojelusihteeri Kirsi Liukkonen-Hämäläinen, puh. 040-5216733,