Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus käsitteli vuoden ensimmäisessä kokouksessaan muun muassa Hennan nykytila-analyysia ja päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että strategian mukainen Hennan kehittämissuunnitelman tekijä kilpailutetaan kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toimesta.

Kaupunginhallitus käsitteli myös pelastusaseman myyntiä Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle ja hyväksyi kaupan kohteen myymisen kaupantekohetkellä tasearvolla ja kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti muun muassa myöntää täyttölupia erilaisiin kaupungin toimiin ja esittää valtuustolle henkilöstöpäällikön ja ympäristötarkastajan virkojen perustamista.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Hennan nykytila-analyysi
Keskustelun kuluessa Pertti Laaksonen esitti asian pöydälle jättämistä, mutta pöydällejättöä ei kannatettu. Kaupunginhallitus 1. merkitsi tiedoksi Hennan nykytila-analyysin ja esittää sen hyväksymistä kaupunginvaltuustolle, 2. esittää kaupunginvaltuustolle, että strategian mukainen Hennan kehittämissuunnitelman tekijä kilpailutetaan kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan toimesta ja 3. tarkisti pykälän kokouksessa.

- Porkkallion alueen katujen, yleisten alueiden ja vesihuollon rakentaminen, urakoitsijan valinta
Kaupunginhallitus päätti valita Erkki Heikkilä Oy:n hankkeen urakoitsijaksi.

- Asunto-ohjelma
Kaupunginhallitus käsitteli asunto-ohjelmaa ja esittää kaupunginvaltuustolle asunto-ohjelman hyväksymistä.

- Konserniohjeen päivittäminen
Kaupunginhallitus päätti
1. pyytää päivitetystä konserniohjeesta lausunnot Orimattilan Vesi Oy: ltä, Orimattilan Lämpö Oy:ltä ja Orimattilan Asunnot Oy:ltä,
2. lausunnot tulee toimittaa kaupungin kirjaamoon viimeistään 3.2.2023.

- Pelastusaseman myynti Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle
Kaupunginhallitus hyväksyi 1. kaupan kohteen (Orimattilan pelastusasema, kalustohalli ja piha-alueet osoitteessa Ravitie 1 A, 16300 Orimattila liitteen 1 mukaisesti sekä siihen sisältyvä kaukolämpö-, sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien muodostama kokonaisuus. Kaupan kohde noin 7771 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä Doraprint 560-418-90-1 ja noin 3017 m2:n suuruinen määräala kiinteistöstä Sorapelto 560-418-90-8. Kohteella sijaitsee vuonna 2022 valmistunut pelastusasema sekä kalustohalli, jotka kuuluvat kauppaan.) myymisen kaupantekohetkellä tasearvolla ja kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin, 2. kaupunginhallitukselle ja valmistelijoille annetaan oikeus tehdä kauppakirjaan ja muihin sopimuksiin ja asiakirjoihin tarvittavia korjauksia ja tarkennuksia siltä osin kuin olennaiset periaatteet eivät muutu. Tekninen korjaus: Palosuojelurahaston avustuspäätöksen kirjoitusasuun VN/4176/2022, kirjataan pöytäkirjaan ja kauppakirjaan.

- Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023
Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja lähettää sen toimialoille ja tytäryhtiöille noudatettavaksi.

- Vuokraus- ja palvelukoordinaattorin nimikemuutos ja täyttölupa
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Vuokraus- ja palvelukoordinaattorin nimikemuutoksen sekä myöntää täyttöluvan vakituiseen toimeen.

- Henkilöstöpäällikön viran perustaminen
Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle henkilöstöpäällikön viran perustamista.

- Ympäristötarkastajan viran perustaminen
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle ympäristötarkastajan vakituisen viran perustamista.

- Ateria- ja puhtauspalveluiden tehtävien täyttöluvat
Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvat ravitsemispäällikön, kokin ja ruokapalveluvastaavan toimiin ateria- ja puhtauspalveluille.

- Palkkatuetun henkilöstön sijoittaminen yritykseen 2023
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä palkkatuetun henkilön edelleen sijoittamisen edellytykset ja perusteet.

- Työllisyyden Orimattila-lisä
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Orimattila-lisän ohjeet ja perusteet vuodelle 2023 liitteen mukaisesti. Aiempien Orimattila-lisien päätösten osalta noudatetaan kulloisenkin viranhaltijapäätöksen aikana voimassa olleita ohjeita.

- Luottamushenkilöiden merkkipäivät 2023
Tommi Hykkyrä ja Mirva Illi-Lampio ilmoittivat olevansa esteellisiä (Hallintolaki § 28 kohta 1) ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kaupunginhallitus päätti luottamushenkilöiden muistamisesta merkkipäivinä erillisen luettelon mukaisesti.

- Vanhus- ja vammaisneuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023
Kaupunginhallitus merkitsi vanhus- ja vammaisneuvoston vuoden 2023 toimintasuunnitelman tiedokseen.

- Delegointipäätökset/luettelo toimivallan siirtopäätöksistä
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi luettelon toimivallan siirtopäätöksistä.

- Tehtävänimikkeen muutos/ravitsemistyöntekijä
Kaupunginhallitus päätti muuttaa kaksi ravitsemistyöntekijän tehtävänimikettä. Uusi tehtävänimike on siivooja. Täytäntöönpanossa huomioidaan hinnoittelutunnusten muutokset esittelytekstin mukaan. Muutokset astuvat voimaan 1.2.2023.

- Valtuutettujen aloitteet
Kaupunginhallitus päätti antaa nuorisovaltuuston aloitteen sivistystoimialan valmisteluun ja valtuutettu Jari Hosiaisluoman aloitteen kaupunkikehitys- ja teknisen toimialan valmisteluun.

- Kaupunginvaltuuston 12.12.2022 kokouksen päätösten täytäntöönpaneminen
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Muut asiat
Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat. Kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien esille tuomat asiat. Hämäläinen Juha toi tiedoksi, että Jukka Nikula aikoo myydä Nikke-Areenan ja tarjosi sitä mm. kaupungin ostettavaksi.