Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupungin esiselvityshanke koskien Myllykulmankosken (eli Virenojan-),Tönnönkosken ja Vääräkosken vaellusesteiden poistoa on käynnistyi viime keväänä. Esiselvitys saatiin valmiiksi viime vuoden lopussa.

Esiselvityksessä tarkasteltiin Porvoonjoessa Orimattilassa sijaitsevia vaellusesteitä ja suunniteltiin vaihtoehtoisia ratkaisuja kalankulun järjestämiseksi.

Tönnönkoskelle ja Vääräkoskelle esitettiin kumpaankin kahta erilaista perusratkaisua: padon ohittava kalatie tai padon purkaminen yhdistettynä koskialueen kunnostukseen. Vääräkoskelle esitettiin molemmille perusratkaisuille kaksi vaihtoehtoa. Myllykulmankoskelle ehdotettiin joko nykyisen nousu-uoman parantamista tai kalliokynnyksen loiventamista ja kosken muuttamista tekokoskeksi.

Kaikki esitetyt ratkaisuvaihtoehdot mahdollistavat kalojen nousuvaelluksen. Patojen purkuvaihtoehdot mahdollistavat kuitenkin uuden koskialueen luomisen ja kalojen sujuvan etenemisen molempiin suuntiin. Voimalaitoksen käytön lopettaminen ja patoaltaan korvaaminen virtaavalla koskella on merkittävä muutos etenkin alasvaelluskuolleisuuden vähentämisen kannalta.

Selvityksessä kerrotaan, että muodostuvat uudet koskialueet eivät useimmissa vaihtoehdoissa ole kovin suuria, mutta ihmistoiminnan seurauksena voimakkaasti muuttuneessa jokiympäristössä vähäisetkin ennallistetut virtavesialueet ovat erittäin arvokkaita joen ekologisen monimuotoisuuden kannalta. Vääräkosken uusi koskenniska ja ennallistettava 400 metrin mittainen koskialue (VE4) muodostaisi laajuudeltaan merkittävän uuden virtavesihabitaatin, joka voisi tuottaa lähes 2 000 taimenenpoikasta vuosittain.

Museovirastolta on pyydetty kunkin kosken vaihtoehtoisista ratkaisuista lausunto. Tähän mennessä lausunnot on saatu Tönnönkoskesta ja Myllykulmankoskesta. Lausuntojen perusteella seuraava askel vaellusesteiden poistamisessa on Museoviraston edellyttämien lisäselvitysten teettäminen: Tönnönkosken rantojen inventointi ja Myllykulmankoskella arkeologinen selvitys. Vääräkosken osalta ei vielä ole tiedossa mahdollisia lisäselvitystarpeita. Näiden selvitysten tekeminen edellyttää ulkopuolista rahoitusta. Selvityksiä ei voida tehdä talvella.