Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan maanantaina 24.4. muun muassa myydä kaupungin omistuksessa olleita kiinteistöjä ja rakennuksia eli Artjärven varastohallin, Luhtikylän vanhan koulun sekä Pajatie 1 kiinteistön.

Kaupunginhallitus teki niin ikään päätöksen kaupungin palveluliikenteen hankinnasta. Kilpailutuksen voittajaksi valittiin TMT Kuljetus Oy. Valintakriteerinä oli kokonaistaloudellisesti halvin hinta. Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupungin talous- ja konsernijohtajan virkanimike muutetaan talousjohtajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus myönsi täyttöluvan talousjohtajan tehtävään.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin Muut asiat (§ 158) kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita kaupunkikehitysjohtaja Kari Setälä selosti pykälien asioita § 136 vastine ympäristöministeriölle, §137 Kiinteistöjen / rakennusten myynti ja §138 rakennustekniset työt, puitesopimus.

- Vastine ympäristöministeriölle / Lunastushakemus määräalalle Ahola 560-418-11-232
Orimattilan kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle asiaselostuksen mukaisen vastineen (Diaarinumero VN/3359/2023-YM-4), joka koskee kiinteistöä Ahola 560-418-11-232. Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa.

- Kiinteistöjen / rakennusten myynti: Artjärven varastohalli, Luhtikylän vanha koulu ja Pajatie 1
Kaupunginhallitus päätti myydä seuraavat kohteet: Artjärven varastohalli, Salmelantie kiinteistö (kiinteistötunnus 560-427-5-43) siitä korkeimman tarjouksen tehneelle Parkettikolmikko Oy/Harri Kalliokoskelle 37.900,00 euron kauppahintaan. Luhtikylän vanha koulu myydään purettavaksi ja siirrettäväksi korkeimman tarjouksen tehneelle Eriks Visnevskisille 200,00 euron kauppahintaan. Pajatie 1 (kiinteistötunnus 560-427-1-150, 560-427-1-71) myydään siitä korkeimman tarjouksen tehneelle Parkettikolmikko Oy/Harri Kalliokoskelle / 69.750,00 euron kauppahintaan. Samalla tilapalvelulle annetaan valtuudet hoitaa kauppaa koskevat kauppakirjat.

- Rakennustekniset työt, puitesopimus
Kaupunginhallitus päätti, että kaikkien viiden palveluntuottajan kanssa solmitaan puitesopimus sisältäen asiaselostuksen 1. option (yksi vuosi).

- Lausunto Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin ehdotuksesta
Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunkiseutusuunnitelman ja rakennemallin ehdotuksesta Kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan esityksen mukaisen lausunnon.

- A209 asemakaavamuutoksen keskeyttäminen toistaiseksi
Kaupunginhallitus päätti, että asia jätetään pöydälle. Seuraavaan kokoukseen kutsutaan kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta selostamaan asiaa.

- Maanhankinta, Pennala
Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa Raimo Ylöstalon jakamattomalta kuolinpesältä noin 2,911 hehtaarin suuruisen määräalan kiinteistöstä Heinsuo RN:o 1:72 (Kiinteistötunnus 560411-1-72), 73 825,00 euron kauppahintaan. Samalla kaupunkikehitys- ja tekniselle toimialalle annettiin valtuudet laatia kauppaa koskeva kauppakirja.

- Leader-ryhmien yhdistyminen (Etpähä ry ja PäijänneLeader ry) ja kuntarahavastuiden siirto Päijänne-Leader ry:lle
Kaupunginhallitus päätti antaa, osana purkamisselvityksen tekemistä, Etpähä ry:lle luvan siirtää Maaseudun kehittämisohjelmaa koskevat kuntarahat Päijänne-Leader ry:lle. Ohjelmakaudelta 2007-2013 peräisin olevat kuntarahat tulee ohjata kuntien maksuosuuden mukaisessa suuruudessa Päijänne-Leaderin NuorisoLeader-toiminnan käynnistämiseen purkautuvan Etpähä ry:n toiminta-alueen kunnissa.

- Palveluliikenteen hankinta
Kaupunginhallitus päätti valita TMT Kuljetus Oy kilpailutuksen voittajaksi. Valintakriteerinä kokonaistaloudellisesti halvin hinta (kuukausihinta alv. 0 % 4050 euroa). Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Henna liityntäliikenteen hankinta
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen. Kaupunginhallitus päätti kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti 1. tarjouspyynnössä ja siihen liittyvissä liitteissä on ilmoitettu virheelliset kilometrit, jonka perusteella kilpailutus tulee keskeyttää tämän tarjouspyynnön osalta 2. korjaa teknisenä korjauksena tarjouspyyntöön ja siihen liittyviin liitteisiin kilpailutettavat kilometrit ja käynnistää kilpailutuksen uudelleen liitteen mukaisella tarjouspyynnöllä.
Tero Nieminen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

- Orimattilan Lämpö Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2023 klo 15
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Olli Jokinen (varalla Sini Vilja). Kaupunginhallitus edellyttää kaupungin edustajan varmistamaan, että yhtiön hallitus käsittelee valtuuston hyväksymän konserniohjeen viipymättä ja kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ja hyväksymään konserniohjeen yhtiön osalta. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

- Orimattilan Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2023 klo 13
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa Tommi Hykkyrä (Jari Kaitaranta on estynyt). Kaupunginhallitus edellyttää kaupungin edustajan varmistamaan, että yhtiön hallitus käsittelee valtuuston hyväksymän konserniohjeen viipymättä ja kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen käsittelemään ja hyväksymään konserniohjeen yhtiön osalta. Jari Hosiaisluoma totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 5) ja poistui asiankäsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

- Koulutuskeskus Salpauksen yhtymäkokous 16.5.2023
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei erillistä kokousohjetta anneta. Kaupunginhallitus päättää, että Orimattilan kaupungin edustajiksi nimetään Tuija Pessinen (vj. Tuija Kosonen), Kai Koskinen (vs. Marko Taavila) ja Petri Marjamäki (vj. Marja Rainio).

- Provincia Oy:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2023 klo 9.00
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi ja päätti, ettei erillistä kokousohjetta anneta. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtti (varalla hallintojohtaja Lilli Peltonen). Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

- Lahden seudun kehitys Ladecin varsinainen yhtiökokous 16.5.2023
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupunkia kokouksessa edustaa kaupunginjohtaja Kalle Larsson.

- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2023
Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen toimialakohtaisen koulutussuunnitelman 2023.

- Pankkitilien käyttöoikeudet
Kaupunginhallitus päätti,
1. että pankkitilien käyttöoikeudet myönnetään hallintojohtaja Lilli Peltoselle. Talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtin tilinkäyttöoikeudet poistetaan 2.5.2023 alkaen. Tilit, joihin käyttöoikeudet haetaan/joista käyttöoikeudet poistetaan Osuuspankki: FI42 5308 0720 0002 47 FI86 5308 0720 0018 80 FI20 5308 0720 0809 59 FI47 5308 0720 1422 62 Nordea FI61 2158 3800 0011 58 Danske Bank FI74 8000 1700 2507 40 Myrskylän säästöpankki FI91 4210 2020 0040 02 Handelsbanken: FI76 3131 1001 2866 10
2. että talous- ja konsernijohtaja Vesa Urtin pankki-/luottokortti kaupungin maksuliikennetiliin, Osuuspankki FI42 5308 0720 0002 47 lakkautetaan ja
3. hallintojohtaja Lilli Peltoselle myönnetään oikeus hakea pankki-/luottokorttia kaupungin maksuliikennetiliin Osuuspankki FI42 5308 0720 0002 47 samoilla käteisnostovaroilla, kortti- ja verkkomaksurajoituksilla kuin kaupunginjohtajalla (Haettavan kortin käteisnostovara on 2 000 €/vuorokausi, korttimaksut 2 000 €/vuorokausi sekä verkkomaksut 2 000 €/vuorokausi). Hallintojohtaja Lilli Peltonen totesi olevansa esteellinen (Hallintolaki § 28, kohta 1), pöytäkirjanpitäjänä pykälän osalta toimi kaupunginjohtaja.

- Talous- ja konsernijohtajan virkanimikemuutos
Kaupunginhallitus päätti muuttaa talous- ja konsernijohtajan virkanimikkeen talousjohtajaksi. Pöytäkirja tarkastettiin pykälän osalta kokouksessa.

- Talousjohtajan viran täyttölupa
Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan talousjohtajan virkaan. Kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto. Talousjohtajan viran tehtäväkohtainen palkka on 6000 €/kk.

- Ateriapalveluiden käytöstä poistettujen koneiden ja laitteiden myynti
Kaupunginhallitus antoi luvan koneiden myyntiin Kiertonetissä. Koneet ja laitteet myydään siinä kunnossa, kuin ne luovutushetkellä ovat.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.


- Muut asiat

Lahden seudun jätelautakunnan varapuheenjohtajan kausi

Lahden seudun jätelautakunta on lähettänyt tiedoksi/toimenpiteitä varten Lahden seudun jätelautakunnan 30.3.2023 kokouksen pöytäkirjan otteen § 5 "Muut asiat" ja siinä jätelautakunnan lautakuntasopimus (Lahden seudun jätelautakunta, 12.05.2022 § 15 Lahden seudun jätelautakunnan lautakuntasopimus 266/00.05.01.00/2022).

Sopimuksen mukaan Lahden valtuusto nimeää lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtaja valitaan valtuustokausittain Lahden nimeämistä jäsenistä ja varapuheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi kuntaryhmästä Heinola, Hollola, Orimattila siten vuorollaan aakkosjärjestyksessäOrimattilan edustaja on varapuheenjohtaja jätelautakunnassa kaudella 1.6.2023-31.5.2025. Nykyisellään varapuheenjohtaja on Hollolasta.

Merkittiin tiedoksi varapuheenjohtajan kausi.

 

Yleiskirjeet

Kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi alkuvuoden 2023 yleiskirjeet, jotka koskevat palkkaratkaisuja (Yleiskirjeet 2, 5, 6, 10, 12 ja 14). Yleiskirjeet ovat luettavissa Kunta- ja hyvinvointityönantajien verkkopalvelussa: https://www.kt.fi/sopimukset/yleiskirjeet

Merkittiin tiedoksi yleiskirjeet.

 

Kaupunginjohtajan tiedotusasiat                    

Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat

  • TE2024- valmistelun tilanne, muutoksesta ja valmistelun tilanteesta tulee järjestää yhteistoimintaneuvottelut

 

Kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajien esille ottamat asiat

Jari Kaitaranta nosti esiin Orimattilan pienjäteaseman aukioloajat ja alueen toimivuuden sesonkiaikana.

Pertti Laaksonen jätti hallitusaloitteen.