Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupunginhallitus kokousti maanantaina 22.5. ja päätti esimerkiksi valita Hennan liityntäliikenteen kilpailutuksen voittajaksi Taxi KiPi Oy:n. Valintakriteerinä oli kokonaistaloudellisesti halvin hinta.

Kaupunginhallitus teki myös päätöksiä perintövarojen käytöstä ja antoi täyttöluvat kaava- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävään sekä koulunkäynninohjaajan toimeen. Kaupunginhallitus päätti myös, että kaupungin ruoka- ja siivouspalveluiden sijaishankintaa voidaan toteuttaa pilottikokeiluna henkilöstövuokrauspalveluiden kautta ajalla 1.8.2023-31.5.2024.

Lisäksi kokouksessa päätettiin kaupunginhallituksen ja -valtuuston ensi syksyn kokousaikatauluista.

Alla kokouksen päätöksiä. Pöytäkirja valmistuu lähipäivinä ja esityslista liitteineen on luettavissa kotisivujen Päätöksenteko-osion alla.

- Kokouksen työjärjestys
Todettiin esityslistan mukainen työjärjestys.
Todettiin Muut asiat (§ 182) kirjattavaksi tulevat kaupunginhallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan esille tuomat asiat. Ennen varsinaisia kokousasioita Orimattilan Vesi Oy:n toimitusjohtaja Petteri Kotonen selosti vesihuollon organisaatioselvityksen alustavat tulokset. Rakennuttamispäällikkö Ari-Pekka Rajaranta selosti §162 hulevesiohjelman, kaavoituspäällikkö Suvi Lehtoranta selosti § 163 A209 asemakaavamuutoksen keskeyttäminen toistaiseksi ja vs. hyvinvointijohtaja Petra Nevalainen selosti § 164 Hyvinvointiraportti 2022.

- Orimattilan kaupungin hulevesiohjelma
Keskustelun kuluessa Mirva Illi-Lampio esitti Pertti Laaksosen kannattamana, että Orimattilan kaupungin hulevesiohjelma palautetaan uudelleen valmisteluun ja toimenpidekohtaa avataan paremmin.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selostuksen keskustelun kuluessa tehdystä ehdotuksesta, mikä hyväksyttiin ja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten on suoritettava äänestys.

Puheenjohtaja esitti äänestyksen toimitettavaksi nimenhuutoäänestyksenä, mikä hyväksyttiin ja teki seuraavan hyväksytyn äänestysesityksen: ne, jotka kannattavat esittelijän esityksen hyväksymistä, äänestävät JAA, ja ne, jotka kannattavat sen esityksen hyväksymistä, äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin
5 JAA-ääntä (Jussila, Kaitaranta, Lonka, Nieminen, Erola)
3 EI-ääntä (Illi-Lampio, Koivunen, Laaksonen)
1 tyhjä (Sikkilä)

Puheenjohtaja julisti kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen esittelijän esityksen:
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle Orimattilan kaupungin hulevesiohjelman hyväksymistä kaupunkikehitys- ja teknisen valiokunnan esityksen mukaisesti.
Mirva Illi-Lampio ja Pertti Laaksonen jättivät eriävän mielipiteen.

-A209 asemakaavamuutoksen keskeyttäminen toistaiseksi
Kaupunginhallitus päätti keskeyttää asemakaavamuutoksen A209 toistaiseksi ja tiesuunnittelua jatketaan selvittämällä valo-ohjauksen tarve ja edellytykset ko. liittymäalueella.

- Hyvinvointiraportti 2022
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä osaltaan ja merkitsi hyvinvointiraportin 2022 tiedoksi ja päätti lähettää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

- Henna liityntäliikenteen hankinta
Kaupunginhallitus päätti valita Taxi KiPi Oy kilpailutuksen voittajaksi. Valintakriteerinä kokonaistaloudellisesti halvin hinta (kuukausihinta alv. 0% 6928 euroa).

- KOHA-kirjastojärjestelmän hankinta
Kaupunginhallitus päätti hankkia Koha-Suomi Oy:n osakkeita asukasluvun edellyttämän määrän hintaan 0,15 eur/asukas. Yhteensä n. 2360 €.

- Perintövarojen käyttö
1. Kaupunginhallitus päätti myöntää Munukan perintövaroista 1373 euroa Wellamo-opistolle Eloisa-ryhmätoiminnan järjestämiseksi.
2. Kaupunginhallitus päätti, ettei se myönnä rahoitusta yksityishenkilön leirimaksuun, vaikka henkilö sinällään täyttää kohderyhmän vaateet. Tasapuolisuuden nimissä testamenttivaroja ei ole perusteltua myöntää yksittäisen henkilön tukemiseen, vaan pyritään myöntämään avustusta sellaisiin kohteisiin, johon pääsee osallistumaan useampi kohderyhmään kuuluva henkilö.

- Eronpyyntö ympäristövaliokunnan jäsenyydestä
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Vesa Teräkselle eron ympäristövaliokunnan jäsenyydestä ja varapuheenjohtajan tehtävästä. Valtuusto valitsee ympäristövaliokuntaan uuden jäsenen ja päättää varapuheenjohtajan tehtävän hoitamisesta.

- Täyttölupahakemus koskien kaava- ja paikkatietoasiantuntijan tehtävään
Kaupunginhallitus päätti myöntää kaava- ja paikka-asiantuntijan vakinaiselle kokoaikaiselle työsopimussuhteiselle tehtävälle täyttöluvan. Samalla se päätti, että kelpoisuusvaatimuksena on korkeakoulussa (esim. amk-tutkinto) suoritettu maanmittausalan tutkinto tai muu tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto. Aikaisempi työkokemus sekä paikkatieto-osaaminen katsotaan eduksi. Tehtävä sijoittuu Orimattilan kaupungin työnvaativuuden arviointijärjestelmässä luokkaan TS TVA11.

- Täyttölupa koulunkäynninohjaajan toimeen
Kaupunginhallitus päätti myöntää täyttöluvan koulunkäynninohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan toimeen.

- Delegointipäätös
Kaupunginhallitus päätti delegoida kaupunginjohtajalle hallintosäännön mukaista toimivaltaansa henkilöstöasioissa siten, että kaupunginjohtaja valitsee itsenäisessä asemassa konsernihallinnossa olevat viranhaltijat. Tarkistettiin kokouksessa.

- Henkilöstövuokrauspalveluiden käyttöönotto/pilotointi ruoka- ja siivouspalveluissa
Kaupunginhallitus päätti, että
1. ruoka- ja siivouspalveluiden sijaishankintaa voidaan toteuttaa pilottikokeiluna henkilöstövuokrauspalveluiden kautta ajalla 1.8.2023-31.5.2024. Oma sijaishankinta on edelleen mahdollista.
2. pilotin toteutumista seurataan kuukausitasolla ja pilotin onnistumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle tammikuussa 2024 ja kesäkuussa 2024.

- Museoavustajan tehtävänimikemuutos
Kaupunginhallitus päätti muuttaa museoavustajan tehtävänimikkeen museoassistentiksi. Tehtävänimikkeen muutoksella ei ole vaikutuksia muihin palvelussuhteen ehtoihin.

- Monetra Oulu Oy:n yhtiökokous 23.5.2023
Kaupunginhallitus merkitsi kokouksen tiedoksi. Orimattilan kaupungilta ei tule edustajaa kokoukseen.

- TE2024 tahtotila
Kaupunginjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:
Kaupunginhallitus päätti antaa seuraavat vastaukset esitettyihin kysymyksiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti seuraavasti:
1. Orimattilan kannalta olennaista on toteuttaa työvoimapalvelut kustannustehokkaasti ja asiakkaita lähellä. Tuleva ratkaisu tulee olla sellainen, että työllistymiseen tähtäävät toimet ovat asiakkaiden kannalta helposti saavutettavissa. Kaupunki korostaa, että kasvokkain tapahtuvat tapaamiset ovat merkityksellisiä asiakkaille ja edistävät heidän työllistymistä. Tuleva järjestämismalli tulee olla sellainen, että yhdelläkään kunnalla ei ole yksinään oikeutta ratkaista työllisyystoimien palveluverkosta tai kustannustenjaosta. Kustannukset tulee kohdistaa käytön mukaisesti ja ne on julkaistava läpinäkyvästi. Tulevassa järjestämismallissa on huomioitava maakunnan eri kuntien työttömyyden rakenne. Lahden työttömyyden rakenne poikkeaa muusta maakunnasta. Näin ollen, asiakkaiden kannalta olisi parasta, että Lahti olisi omana työllisyysalueena ja muu maakunta omana. Kahden työllisyysalueen välinen yhteistyö tulee olla tiivistä ja yhteisiä tukipalveluita tulee pyrkiä rakentamaan. Orimattila kannattaa kahden järjestäjän mallia, jota on valmisteltu jo pitkään hyvässä yhteisymmärryksessä maakuntien kuntien, työvoimaviranomaisten ja muiden sidosryhmien kesken. Mikäli maakunnallisesti päädyttäisiin yhden työllisyysalueen malliin, kaupunki korostaa lähellä asiakkaita tuotettavien palveluiden välttämättömyyttä ja kustannusten läpinäkyvyyttä. Yhteisen hallinnon toimintakulut tulee jakaa asukasperustaisesti.
2. Orimattila kannattaa vastuukuntamallia ja esittää kahden työllisyyden hoitoalueen ratkaisussa vastuukunnaksi Hollolaa ja Lahtea.
3. Orimattilan mielestä järjestämismalli tulee päättää maakuntien kuntien kesken.

- Valokuituhankkeen toteutettavuusanalyysin loppuraportti
Kaupunginhallitus päätti merkitä loppuraportin tiedoksi.

- Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu syksyllä 2023
Kaupunginhallitus päätti syksyn 2023 kokousaikataulun seuraavasti:
Kaupunginhallitus klo 15:
21.8., 4.9., 18.9., 3.10., 23.10., 6.11., 13.11., 20.11., 4.12., 18.12.
Kaupunginvaltuusto klo 18:
25.9., 30.10., 27.11., 11.12. (varalla)
2.–3.10. valtuustoseminaari – investoinnit
Valtuustoinfo klo 18:
18.9., 23.10., 20.11., 4.12.

- Vastaus / Valtuusto- ja kuntalaisaloite muraaleista ja taideteoksista
Kaupunginhallitus päätti antaa aloitteen johdosta annetun vastauksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi ja esittää, että valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

- Toimielinten pöytäkirjat
Kaupunginhallitus merkitsi jätetyt pöytäkirjajäljennökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla ottamatta kaupunginhallitukselle niissä olevia ottokelpoisia asioita.

- Viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi toimitetut viranhaltijapäätökset ja päätti olla käyttämättä otto-oikeutta.

- Ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet
Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi ilmoitusasiat ja saapuneet kirjeet.

- Muut asiat
Kuultiin kaupunginjohtajan tiedotusasiat

Riitta Lonka toi terveiset maakuntahallituksen kokouksesta ja Orimattilan Asuntojen yhtiökokouksesta

Jarmo Keskevaari toi terveiset MAL-seurantaryhmästä

Pertti Laaksonen jätti kysymyksen hoitajien kesälomasijaistuksista.