Hyppää sisältöön

Tältä sivulta löydät viimeisimmät kaupungin tiedotteet. Kaupungin ilmoitukset löydät ilmoitustaululta

Orimattilan kaupungin perusopetuksen kehittämistä tehdään laajasti eri sidosryhmiä osallistaen ja heidän toiveitaan kuunnellen. Opiskelijoiden, opettajien, vanhempien ja muiden sidosryhmien verkkodialogiin saatiin yli 2 000 osallistumista. Dialogi tärkeimpien sidosryhmien kesken tuotti yli 7 000 ideaa parhaan mahdollisen perusopetuksen suunnittelun tueksi.

Aidot tarpeet tulevaisuuden suunnittelun tukena

Osana parhaan mahdollisen oppimisen ja hyvinvoinnin tarjoamista Orimattilassa toteutettiin huhtikuussa 2023 verkkoaivoriihi, jossa kutsuttiin nykyiset opiskelijat, henkilöstö, vanhemmat ja päättäjät ideoimaan Orimattilan perusopetuksen tulevaisuutta. Tarkoitus oli kartoittaa opiskelijoiden, henkilöstön ja vanhempien tarpeita ja ajatuksia siitä, millä tavalla toteutettuna Orimattila tarjoaa parhaat mahdollisuudet koulutielle. Tuloksia hyödynnetään jatkossa opetuspalveluiden kehittämisvision ja -suunnitelman laadinnassa.

Osallistujajoukko oli kattava ja kutsutut ryhmät osallistuivat ideointiin ilahduttavan aktiivisesti. Tämä kertoo halusta olla mukana uuden suunnan visioinnissa. Osallistujista noin 1600 oli oppijoita ja 490 aikuisia, heistä puolet huoltajia ja noin 30 prosenttia perusopetuksen henkilöstöä. Varsinaisen tulevaisuuden ideoinnin sivutuotteena syntyi myös paljon ideoita ja toiveita asioista sekä toimintatavoista, joita Orimattilan tulisi pitää arvossa ja edistää toiminnassaan.

Nykytilassa paljon hyvää, jonka pohjalta lähteä kirkastamaan epäselväksi koettua suuntaa

Perusopetuksen nykytilassa nähdään paljon hyvää, mutta myös epävarmuutta ja huolta tulevasta kehityssuunnasta. Etenkin aikuiset vastaajat nostivat esiin huolenaiheen siitä, että opetuspalveluiden kehityssuunta tuntuu epäselkeältä. Kaivataan tietoa ja askelmerkkejä tulevaisuuden kehityksen suunnasta. Erityisesti resurssien riittävyys, opetuksen laadun varmistaminen ja opettajien määrä sekä pysyvyys mietityttävät.

Nuoret puolestaan nostavat enemmän esiin koulunkäynnin haastavuuteen, organisointiin ja koulun kuormittavuuteen liittyviä haasteita. Voimavaroiksi sekä aikuisten että oppijoiden keskuudessa nostettiin innostava ja kannustava opetus, moniammatillisuus, hyvä yhteishenki, joka näkyy parhaimmillaan yhteisenä tekemisenä ja kehittämisenä sekä osallisuutena. Oppijat nostivat esiin erityisesti ryhmässä toimimisen ja ystävyydet.

Kehittämisessä korostuu hyvinvointi

Parasta mahdollista perusopetusta mietittäessä opettajan ja oppimisympäristöjen rooli puhuttaa eniten sekä aikuisia että oppijoita. Aikuiset pitivät tärkeimpänä työrauhaa ja turvallisuutta. Oppijat nostivat kärkeen kiusaamiseen puuttumisen ja hyvän ilmapiirin sekä hyvinvoinnin.

Hyvinvointi ja hyvä oppiminen kulkee sekä aikuisten että oppijoiden mielestä käsi kädessä. Osallistujat puhuvat hyvinvoinnin toteuttamisesta sekä riittävien resurssien näkökulmasta, yhteistyön kehittämisestä hyvinvointialueen kanssa, että koulun arjessa tapahtuvan kohtaamisen, huomioinnin ja käytäntöjen näkökulmasta. Tarve ja halu oppijan kohtaamiselle sekä välittävälle läsnäololle näkyivät sekä nuorten että vanhempien vastauksissa.

Avoimen ideoinnin odotukset ja toiveet perusopetukselle olivat muutenkin pitkälti samankaltaisia oppijoiden ja aikuisten vastauksissa. Esiin nostettuja teemoja olivat hyvä ja monipuolinen opetus asiantuntevan opettajan johdolla, miellyttäväksi koettu monipuolinen oppimisympäristö laadukkaiden oppimateriaaleineen, digitaalisuuden ja lähiympäristön hyödyntäminen, yhteisöllisyys ja osallisuus sekä mahdollisuus tukitoimiin tarvittaessa. Turvallisuutta ja välittävää ilmapiiriä arvostettiin.