Hyppää sisältöön

Orimattilan kaupunginhallitus kokoontui 25.9. Kokouksen esityslista löytyy täältä. Ohessa kokouspäätökset. Huomaa, ettei kyseessä ole kokouspöytäkirja.

Käsitellyt asiat

4 Hennan markkinointisuunnitelma:
Kaupunginjohtaja muutti päätösesitystä siten, että kohta 2 poistettiin esityksestä.
Ville Erola esitti, että lisämäärärahaa ei myönnetä. Juha Hirvonen kannatti esitystä. Tero Nieminen esitti, että esitetään valtuustolle 21 000 euron myöntämistä. Riitta Karjalainen ja Tuula Koivunen kannattivat kaupunginjohtajan esitystä. Puheenjohtajan esityksestä pidettiin neuvottelutauko. Tauon jälkeen kaupunginjohtaja teki uuden päätösesityksen 41 000 euron lisämäärästä. Ville Erola esitti edelleen Juha Hirvosen kannattamana, että määrärahaa ei myönnetä. Äänestyksen tuloksena äänin 6 -3 kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että markkinointiin esitetään 41 000 euron lisämääräraha vuodelle 2017. Vuoden 2018 määrärahat käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä.

5 Orimattilan Henna - vähähiilisen puutarhakaupungin pilottihanke: Päätösesityksen mukaisesti

6 Asemakaavan muutos Ak 151, Sampola, kortteli 1302 ja Sampolanpuisto: Päätösesityksen mukaisesti

7 Lahti Region Oy:n rahoitus vuonna 2018: Päätösesityksen mukaisesti eli kaupunki on valmis sitoutumaan Lahti Region Oy:n rahoitukseen vuonna 2018 sekä osallistumaan selvitykseen seudun elinkeinotoiminnan järjestämisestä vuodesta 2019 alkaen.

8 Kannanotto omistukseen/Provincia Oy: Päätösesityksen mukaisesti eli kaupunginhallitus toteaa kannanottonaan että Provincia Oy:n asemaa vahvistetaan vahvaksi maakunnalliseksi toimijaksi sekä kiinnitetään erityistä huomiota siihen että palvelutarjonta vastaa eri kokoisten toimijoiden tarpeita.

9 Kannanotto omistukseen/Työterveys Wellamo Oy: Päätösesityksen mukaisesti eli kaupunginhallituksen kanta on omistuksesta luopumista selvitetään siten, että ollaan valmiita luopumaan osakekannasta kokonaan tai osittain yksityiselle toimijalle tai hyvinvointikuntayhtymälle.

10 Hallintosääntömuutoksen aiheuttamat määrärahamuutokset: Päätösesityksen mukaisesti

11 Aluejohtokuntien valinta: Osallisuus- ja aluetyöryhmän esityksen mukaisesti valtuustoon

12 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2016: Esityksen mukaisesti valtuustoon

13 Täyttölupahakemus / rakennuttajapäällikkö ja suunnittelija: Esityksen mukaisesti eli täyttölupa vakinaiselle ja kokoaikaiselle rakennuttamispäällikön työsuhteelle myönnetään. Muut henkilöstölisäysesitykset käsitellään, kun elinvoima- ja teknisen valiokunnan henkilöstöresursseista on tehty ulkopuolinen selvitys

14 Orimattilan pelastusaseman tarveselvityksen hyväksyminen: Päätösesityksen mukaan.

15 Korvausvaatimus kiinteistökaupassa: Päätösesityksen mukaan.

16 Vahingonkorvaushakemus / Tiaisentie: Päätösesityksen mukaan.

17 Lausunto Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma 2018–2021 luonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta:
Kaupunginjohtaja täydensi päätösesitystään siten, että kohtaan A. Strateginen tavoite/Alueen vetovoiman lisääminen lisätään kohta 5. Pennalan logistiikka-alueen kehittäminen ja kohta 6. Sampolan ja Orivillen yritysalueet ja tiestö. Täydennetty päätösesitys hyväksyttiin.

18 Koulukuraattoripalvelujen järjestäminen: Esityksen mukaan

19 Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden koskemaan kokopäiväisesti kaikkia lapsia: Esityksen mukaan

20 Provincia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous: Merkittiin tiedoksi.

21 Lautakuntien, johtokuntien ja viranhaltijoiden pöytäkirjat: Esityksen mukaan

22 Ilmoitusasiat: Esityksen mukaan

23 Muut asiat: Esityksen mukaan

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018 - 2020 toiminta- ja taloussuunnitelma: Esityksen mukaan