Hyppää sisältöön

Viite: Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) ja valtioneuvoston asetus meren-hoidon järjestämisestä (980/2011).
KUULUTUS
Merenhoitosuunnitelman kuulemisasiakirja ”Suomen meriympäristön tila 2018”

Tausta
Merenhoidon suunnittelua ohjaavat Suomessa laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) sekä valtioneuvoston asetus merenhoidon järjestämisestä (980/2011), joilla on toimeenpan-tu Euroopan unionin meristrategiadirektiivi. Merenhoidon tavoitteena on meriympäristön hyvä tila ranta-viivasta talousvyöhykkeen ulkorajalle saakka. ”Suomen meriympäristön tila 2018 ” on ensimmäinen osa päivitettävää Suomen merenhoitosuunnitelmaa, ja siihen sisältyvät hyvän tilan määritelmät, nykytilan arvio ja yleiset ympäristötavoitteet. Merenhoitosuunnitelman seurantaohjelman päivitys valmistuu v. 2020 ja toimenpideohjelman päivitys v. 2021.

Asiakirjat ja niiden nähtävillä olo
Merenhoitosuunnitelman ensimmäisen osan kuulemisaineisto muodostuu kuulemisasiakirjasta ”Suomen meriympäristön tila 2018” sekä kolmesta tausta-asiakirjasta (Hyvän meriympäristön tilan määritelmät, Merenhoidon yleisten ympäristötavoitteiden ja niihin liittyvien indikaattorien tarkistaminen, Meren hy-vän tilan saavuttamisen taloudelliset hyödyt). Lisäksi tausta-aineistoon kuuluu Itämeren suojelukomission (HELCOM) koko Itämeren tilaa käsitelevän englanninkielisen raportin ”State of the Baltic Sea” ensimmäi-nen versio. Palautetta voi antaa myös SOVA-lain mukaisesta merenhoitosuunnitelman tarkistamisen ym-päristövaikutusten arvioinnin aloittamisesta ja toteuttamisesta.

Kuulemisasiakirja ja tausta-asiakirjat ovat nähtävillä 8.1. – 16.2.2018 ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito.

Palautteen antaminen
Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä kuultavana olevista asiakirjoista 16.2.2018 klo 16 mennessä. Palautetta voi antaa joko sähköisellä lomakkeella, joka löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoittees-sa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin > merenhoito, tai toimittamalla palautteen sähköisesti tai kirjallisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, joka koordinoi merenhoidon suunnittelua Suomessa.
Sähköpostiosoite: ; Postiosoite: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 236, 20101 Turku; Käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Lisätietoja Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa antavat:
Janne Suomela p. 0295 022 947 janne.suomela(at)ely-keskus.fi
Pekka Paavilainen p. 0295 022 921 pekka.paavilainen(at)ely-keskus.fi

Hämeenlinnassa 8. päivänä tammikuuta 2018
Hämeen ELY-keskus