Hyppää sisältöön

Yhdenlaisen arvioinnin 31.7. päättyvästä valtuustokaudesta ovat kuntalaiset antaneet äskeisissä kunnallisvaaleissa. Hallinnosta, valmistelusta ja täytäntöönpanosta vastanneen kaupunginhallituksen puheenjohtajana pidän oikeutenani tehdä kaudesta seuraavan, mukana olijan arvion.

Tärkeissä asioissa onnistuttu

Yksi vaalikausi on lyhyt periodi kaupungin pitkässä historiassa. Valta ja vastuu on annettu vain hetkeksi kulloisillekin päätöksentekijöille. Heidän onnistumista voi arvioida monin mittarein. Oma näkemykseni on, että keskeiset mittarit ovat jatkuvuuden turvaaminen, talouden vastuullinen hoito ja tulevaisuuteen varautuminen.

Ensin mainittu tarkoittaa kunnan oman päätösvallan säilyttämistä, kunnan itsenäisyyttä. Vaikka päätöksentekovaltaa on siirtynyt ja siirtymässä seudulliselle ja maakunnalliselle tasolle, tehdään kuitenkin Orimattilaa ja orimattilalaisia koskevat keskeiset päätökset edelleen omin voimin. Kunnan itsenäisyydellä on itseisarvon ohella tärkeä käytännön merkitys.

Talouden suhteen ei mikään kunta Suomessa voi juuri kehua. Orimattila ei kuitenkaan ole kriisikunta, ei lähellekään. Laskennallista ylijäämää taseessa on yli 7 miljoonaa euroa. Voimakas investointitahti tosin näkyy velkaantumisena. Onneksi korkotaso on, ja näyttää edelleen olevan alhainen. Useamman sukupolven käyttöä palvelevat investoinnit jaetaan näin myös useamman polven kustannettaviksi.

Ja kolmantena tulevaisuuteen varautuminen: eli miten sote-uudistuksen jälkeinen kunta ottaa uuden asennon? Uuden kunnan on katsottu olevan nykyistä suuremmassa määrin sivistykseen, hyvinvointiin ja elinvoiman vahvistamiseen keskittyvä. Tämä edellyttää myös uudenlaista toimintatapaa, kuten vahvempaa yhteistyötä asukkaiden, järjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. Valmiudet uuteen siirtymiseksi ovat Orimattilassa kunnossa. Valtuusto hyväksyi viimeisessä kokouksessaan laajan hallinto-organisaation uudistuksen. Näin mittavaa uudistusta ei Orimattilassa ole tehty kuin 90-luvun alussa vapaakuntakokeilun siivittämänä. Ratkaisevaa tietysti on se, miten uusi toimintajärjestelmä saadaan tehokkaaksi ja uudistuksen tavoitteet toteuttavaksi.

Isoissa asioissa yksimielisyys välttämätöntä

Vaalikauden kuluessa tehdyt useat kauaskantoiset päätökset on tehty suhteellisen laajalla yksimielisyydellä. Vähäisin ansio tässä ei ollut kauden alussa tehdyllä valtuustosopimuksella.

Kunnallispolitiikkaan kuuluu aina eri mielipiteitä, jotka nousevat ihmisten erilaisista taustoista, intresseistä ja katsomuksista. Niistä on pyrittävä löytämään kulloisissa tilanteissa yhteinen näkemys, jota useinkaan ei mikään yksittäinen luottamushenkilö tai ryhmä yksin sanele. Suomen kunnista löytyy runsain määrin esimerkkejä tilanteista, joissa sukset ovat menneet pahasti ristiin. On etsitty syntipukkeja: kunnanjohtajia on erotettu, johtaviin luottamushenkilöihin ja toimielimiin on kohdistettu epäluottamusprosesseja ja joissain on jopa esitetty vastuuvapauden epäämistä. On selvää, että silloin halvaantuu kunnan asioiden hoito. Tälle asteelle Orimattilassa ei sentään ole jouduttu, ei lähellekään.

Siksi on ollut hämmästyttävää huomata, että neuvotteluihin ja yhteistyöhön nojaavaa suomalaista kunnallista päätöksentekomallia kritisoidaan. Peräti pääkirjoituspalstalla paikallislehdessä on vihjattu, että puoluerajat ylittävä yhteistyö olisikin kielteistä. Esimerkiksi nostettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan yhteistyö sosiaalidemokraattiseen valtuustoryhmään kuuluvien keskeisten luottamushenkilöiden kanssa. Tuula Koivusen ja Kirsti Laatusen katsottiin ”liimautuneen” Kokoomuksen ja allekirjoittaneen kylkeen, mitä sillä sitten tarkoitetaankaan.

Millään ryhmällä Orimattilassa ei ole tällä vaalikaudella ollut ehdotonta enemmistöä. Suuriin vaalikauden aikana tehtyihin ratkaisuihin on pyritty pääsemään riittävän laajaan hyväksyntään nojautuen. Tähän pääsemiseksi on käyty kaupunginhallituksen puheenjohtajan vetämiä puheenjohtajiston ja valtuustoryhmien puheenjohtajien välisiä neuvotteluja. Ennen jokaista valtuuston kokousta on lisäksi pidetty suurimman valtuustoryhmän eli Kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan johtamat puheenjohtajien ja valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelut. Lisäksi valtuusto- ja hallitustyötä linjataan muutaman kerran vuodessa valtuuston puheenjohtajiston ja hallituksen puheenjohtajiston keskusteluin, joiden pohjana on kaupunginjohtajan valmistelema kokous- ja työsuunnitelma. Kuvatut neuvottelut yhdessä liki viikoittaisten kaupunginhallituksen kokousten kanssa tuovat eri valtuustoryhmiä edustavat keskeiset luottamushenkilöt jo tehtävien perusteella tiiviiseen keskusteluyhteyteen.

Kuvattuihin foorumeihin kuuluvat allekirjoittaneen lisäksi myös pääkirjoituksessa mainitut Koivunen ja Laatunen. On siis jo puheenjohtajuuksista seuraava vastuu, että varsinaisten kokousten lisäksi keskusteluyhteyden edellä mainittujen välillä on oltava riittävän tiivis.

Kunnan asioiden hoidossa puoluepoliittisten linjausten tekemiselle on rajallisemmat mahdollisuudet kuin valtionhallinnossa. Eroaisiko sosiaalidemokraattinen uimahalli kokoomuslaisesta uimahallista puolueperustein tai vaikka määrittyisikö valtiollisesti ohjatun opetus- ja kasvatustoimen toteutus valtuuston voimasuhteiden perusteella? Kunnissa liikkuma-ala puoluepoliittisiin irtiottoihin on rajallinen.

Orimattilan kaupungin kolmen keskeisen onnistumisen tekijän – eli oman päätösvallan säilyttämisen, terveen talouden ja jatkuvuuden – turvaamiseksi tarvitaan jatkossakin jokaisen luottamushenkilön ”liimautumista” yhteistyökykyisten ja -haluisten kollegojen kylkeen. Vastakkainasettelujen ja tarpeettomien ristiriitojen välttäminen kaupungin asioiden hoidossa on kunnan asukkaiden etua palveleva toimintatapa – eikä toisenlainen vaihtoehto varmaan paikallislehdenkään intressissä voine olla.

Kiitokset lopuksi

Tämä on viimeinen blogini kaupunginhallituksen puheenjohtajana. Tehtävä on tarjonnut hienon näköalapaikan, mutta myös runsaasti työtä, perehtymistä ja huolta. Kiitän yhteistyökumppaneitani päättyvän valtuustokauden ajalta, ja myös niitä, jotka jo aiemmin kuuden vaalikauteni aikana ovat olleet mukana. Toivotan menestystä ja innostusta 1.8. tehtäviin ryhtyville.

Aimo Ryynänen

- - -

 

Valtuustokauden neljästä vuodesta on jäljellä vuodenvaihteessa vain viisi kuukautta. Tärkein päätös, talousarvio ja taloussuunnitelma on äsken hyväksytty. Vaikka vaalikauden arviointia ei vielä ole syytä tehdä, on paikallaan yrittää arvioida hiukan mennyttä. Ennen muuta kuitenkin on syytä kääntää katsetta jo eteenpäin.

Sopimus tulevaisuudesta valtuustosopimuksen muodossa

Keväällä 2017 maailma näytti erilaiselta kuin tänä päivänä. Aiempaa tapaa noudattaen laadittiin valtuustosopimus, jossa linjattiin kaupungin kehittämistä, tavoitteita ja sovittiin myös toimintatavoista. Sen valmistelu vaati runsaasti neuvotteluja, työtä ja sovittelua. Valtuustosopimuksen allekirjoittivat Kokoomuksen ja kristillisdemokraattien, Keskustan, Sosialidemokraattien ja Vihreän liiton valtuustoryhmät. Valtuustosopimus antoi keskeisen sisällön valtuuston v. 2018 hyväksymälle kaupungin strategialle, jonka mukaisesti kaupunkia on kuntalain mukaan johdettava. Valtuustosopimus on konkreettinen muistutus siitä, että yksin harva valtuutettu saa mitään aikaiseksi – tai ei ainakaan niitä asioita, joita pitää tärkeinä.

Strategia on pääosin toteutunut. Esimerkiksi kuntalaisille tärkeät peruspalvelut on kyetty turvaamaan ja niitä jopa lisäämään. Toimintatavoissa on riittänyt hiomista. Korjaus- ja uusinvestointien mittavuus ei varmaan ollut kenenkään tiedossa vaalikauden alussa. Päätökset on kuitenkin tehty suurella yksimielisyydellä eräänlaisina tulevaisuusinvestointeina. Jos kaikkien kustannusten summa yksittäisiä päätöksiä tehtäessä olisi ollut hahmottunut, olisi lopputulos voinut olla toisen näköinen. Purkamisen ja uudisrakentamisen asemesta olisi korjausvaihtoehto varmaankin otettu vakavammin. Vasta viime aikoina on valtakunnallisessa keskustelussa nostettu esille purkamisten aiheuttamat hiilipiikit ja katsottu mittavakin korjaaminen ekologisemmaksi vaihtoehdoksi kuin uudisrakentaminen. Jälkiviisaana voi kysyä, onko purkuvaihtoehto ollut niin yksityisten toimijoiden kuin kaupungin vaihtoehtovalikoimassa liian helposti esille otettu.

Sen sijaan pettymyksen on tuottanut kasvulle asetettujen tavoitteiden toteutumattomuus. Tämä ei ole koskenut vain Orimattilaa, vaan koko maakuntaa. Edessä on sopeutuminen väestökasvun muutokseen, talouden tiukempiin reunaehtoihin ja ulkoisiin muutoksiin.

Viime mainituista keskeiseksi muodostuvat valtion toimet. Kuntien itsenäisen päätösvallan ala on jatkuvasti supistumassa. Lakisääteiset ja normitetut palvelut vievät kuntien taloudesta yhä suuremman osan. Lopulla on sitten yritettävä toteuttaa elinvoimaa ja kehittämistä. Uusia lakisääteisiä velvoitteita on tulossa.

Epäselvä tulevaisuus

Vuoden 2020 lopussa voi hyvällä syyllä sanoa, että tuskin milloinkaan kuntien tulevaisuudennäkymät ovat niin epäselvät kuin mikä tilanne nyt on. Sote-uudistusta koskeva esitys on jälleen annettu eduskunnalle, mutta monet asiantuntijat katsovat esitykseen sisältyvän vakavia ongelmallisia kohtia. Kun tai jos muutos kuitenkin toteutuu, muuttaa se kuntien asemaa ratkaisevasti.

Epätietoisuus kuntien asemasta näkyy jopa kuntaministeriön eli valtiovarainministeriön suunnalla. Miksi muuten se olisi 10.12.2020 asettanut useita työryhmiä miettimään aivan keskeisiä kysymyksiä. Työn tavoitteena on tuottaa poliittiseen päätöksentekoon kuntapolitiikan kokonaisuutta koskevia toimenpide-ehdotuksia. Tavoitteena kerrotaan olevan tarkastella kuntien rahoituspohjan ja tehtävien tasapainoa ja kestävyyttä, kuntien roolia ja itsehallintoa, kuntien toimintatapoja, yhteistyötä ja kuntarakennetta sekä valtion kuntiin kohdistamaa ohjausta eri muodoissaan. Voi sanoa, että aika myöhäistä heräämistä jo vuosia kuntapäättäjien keskustelun piirissä olleista ongelmista.

Kuntaa ja myös Orimattilaa koskevaa perinteistä päätösvaltaa käytetään yhä enenevässä määrin muualla kuin Orimattilan kaupungintalolla. Jos kuntayhtymät jätetään tästä tarkastelusta ulos, ovat sanotusta esimerkkejä lainsäädännön kautta tulleet yhteistyövelvoitteet (kuten jätehuolto) tai muodollisesti vapaaehtoisesti toteutetut yhteistyömuodot (kuten maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimusmenettely tai elinkeinopolitiikka). Muutamassa vuodessa on tapahtunut mielenkiintoinen muutos: valtion taholla kaupunkiseutuja on alettu käsittelemään toimivina kokonaisuuksina. Kuntalaki ei tällaista yksikköä tunne. On tietenkin niin, että kaupunkiseuduilla on yhteisiä intressejä ja palvelutarpeita. Kuitenkin kansanvaltaisen päätöksentekomallin aikaansaaminen kaupunkiseuduille on ideoimatta ja toteuttamatta. Maailmalta löytyy kyllä tällaiseen tarkoitukseen, ja Suomeenkin soveltuvia, malleja. Ongelma ei ole vähäinen, jos yhä isompi osa kunnallisesta päätöksenteosta karkaa yhteistyöjärjestelmien ja sopimusperusteisten toimintojen läpinäkymättömyyteen. Tämän suuntainen kehitys tuo kunnille haasteen päätöksentekojärjestelmänsä ja johtamisensa kehittämiseen.

Onko tämän kehityksen päässä yksi suurkunta? Tätä jotkut pitävät edelleen patenttiratkaisuna. Palveluiden tuottamisessa skaalaedusta voi olla hyötyä. Mutta on muistutettava kunnan toisesta tehtävästä, demokratiatehtävästä, siis kansanvaltaisen vaikuttamisen tason tarjoamisesta. Kunnilla on nähtävissä jatkossakin sama perustehtävä. Se on kuntalaisista huolehtiminen, mikä tarkoittaa paikallisyhteisön elinvoiman ylläpitämistä, vaikuttamiskanavana toimimista ja yhteisöllisyyden edistämistä.

Kriisit tarjoavat mahdollisuuden uuteen

Jos vallitsevasta koronaepidemiasta jotain hyvää voi seurata, niin varmaan se, että toiminta- ja työtapoja muutetaan pysyvästi.

Uuden vuoden toivomuksena uskallan sanoa, että toivottavasti Orimattila saa kevään vaaleissa sellaisia päättäjiä, jotka ovat kokonaisuuksien ymmärtäjiä ja hallitsijoita. Kuntien päätöksenteon vaikeuskerroin on kasvanut, eikä yksinkertaisia vastauksia ja helppoja ratkaisuja ole monisyisiin tapauksiin ja tarpeisiin.

Niille, jotka ovat jaksaneet lukea tänne saakka, toivotan valoisaa ja tuloksekasta tulevaa uutta vuotta 2021!

Aimo Ryynänen

kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 - - -

Kuntien itsehallinnon edessä selviytymiskamppailu - myös Orimattilassa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi äskeisessä kokouksessaan viisivuotisen talouden tasapainottamisohjelman. Ohjelma on välttämätön, jos haluamme jatkossakin vastata paikkakuntamme asioista.

Mutta nyt hyväksytty ohjelma on vasta ensi askel, oikeastaan vain kartta seuraaville askelille. Tämän edellyttämiin toimenpiteisiin on myös sitouduttava. Ensisijaiset ratkaisut on pyrittävä löytämään toimintojen läpivalaisulla. Väestökehitys, muutos ikääntyneen väestönosan kasvavaan osuuteen, antaa tähän selkeän suunnan.

Verotuksella on tässä suunnitelmassa iso osuus, ehkä liiankin iso. Verotuksella ei kuitenkaan olemassa olevaa lähivuosien viiden miljoonan rahoitusaukkoa kateta, on selvää. Nykyisillä toimintatavoilla ja rakenteilla emme me eivätkä muutkaan kunnat pärjää. Kuntien tehtävät on kyettävä arvioimaan uudelleen, koska rahat eivät riitä kaikkeen.

Valtio on luvannut tulla kuntia vastaan koronaviruksen aiheuttamien tulomenetysten kattamisessa. Mutta koronakriisi ei selitä koko kuntatalouden ongelmia, ei Orimattilankaan. Yksinkertainen selitys on, että kunnilla on enemmän tehtäviä kuin mihin niiden tulot riittävät. Tämän totesivat myös Euroopan neuvoston Suomen kunnallishallintoa koskevan arvioinnin tekijät vuonna 2017. Tämän tosiasian olemme myös omalta osaltamme todenneet talous- ja hallintojohtajan usein esittämästä kalvosta, jossa valtion rahoituksen väheneminen on näkynyt punaisina viivan alapuolisina, vuosittain kasvavina palkkeina.

Ei siis kannata toivoa joulupukkia. On tehtävä itse voitavansa. Tämä tulee olemaan uuttaa normaalia tulevat vuodet niin meillä kuin muissa kunnissa. Sopeutusta ja menokritiikkiä, mutta myös uusien tulojen hankkimista, erityisesti asumismarkkinoinnilla ja yritystoiminnan edellytysten vahvistamisella.

- - -

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen ja vastuiden siirtämisen uudelle maakunnalliselle toimijalle on uskottu auttavan kuntia niiden talousvaikeuksissa. Siirtyväthän vastuut ja sitä kautta menot pois.

Nyt juhannuksen alla lausunnolle lähetetty ehdotus sote-lainsäädännöksi vie kuitenkin tällaiset luulot pois. Sote-toimintoja järjestäviä maakuntia nimittäin rahoitettaisiin kuntien rahoilla eli siirtämällä kuntaverosta arviolta 12,63 prosenttiyksikköä valtionverotukseen. Kuntien pitäisi tulla toimeen jäljelle jäävällä osuudella. Sillä pitäisi hoitaa muun muassa koulu- ja sivistyspalvelut, elinkeinopolitiikka ja maksaa vanhat velatkin. Tilanne tulee olemaan erityisen vaikea varsinkin velkaantuneille kunnille.

Kun valtio ottaa maakuntien sote-menot rahoituksensa piiriin, tulevat ne osaksi valtion budjettikehystä. Kehysbudjetointia koskevassa lainsäädännössä edellytetään, että soteen budjetoitavat varat sopeutetaan menokehyksen sallimalle tasolle. Valtion nopea velkaantuminen tulee varmasti vaikuttamaan sote-menojenkin rahoittamiseen rajoittavasti. Seurauksena on väistämättä verorasituksen kasvu ja uuden maakuntaveron käyttöönotto.

Tällaisen tulevaisuudenkuvan edessä maakunnassamme tehdyt sote-ratkaisut samoin kuin hyvinvointikuntayhtymässä suunnitellut yhteisyritystä koskevat ratkaisut voivat olla kuntamyönteisempiä kuin nyt kaavailtu valtakunnallinen sote-malli.

- - -

Tällä valtuustolla on vielä vuosi aikaa. Jääkö se historiaan valtuustona, jonka aikana kaupungin talous romutettiin vai valtuustona, joka rohkeasti selätti negatiivisen kierteen?

Aimo Ryynänen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Orimattilalainen sananlasku ilmaisee kiistämättömän totuuden: Ei se reki kauan tiellä pysy, jota toisesta aisasta veretään. Tätä totuutta voi soveltaa moneen yhteyteen. Teen sen ajankohtaisen terveyttä ja koko yhteiskunnan toimintakykyä uhkaavan kriisin varjossa.

Kolme vuotta sitten neljä valtuustoryhmää (kokoomuksen ja kristillisdemokraattien, keskustan, sosiaalidemokraattien ja vihreiden valtuustoryhmät) sopivat vaalikauden tavoitteista ja toimintatavoista. Optimismi ja vahva yhteinen halu tulevaisuuteen vaikuttamiseen leimasivat sopimusta. Vaalikauden kolmeen kuluneeseen vuoteen sisältyykin konkreettisia askelia. Paikkakunnan elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä on vahvistettu monin tavoin. Keskustaajamassa se on näkynyt monena vuonna vilkkaana maanrakennustoimintana. Keskustaajamaan on investoitu, mutta vielä on yhtä ja toista kesken. Investoinnit maanhankintaan, kaavoitukseen ja kunnallistekniikkaan ovat investointeja tulevaisuuteen. Palveluvarustuskin on vahvistunut.

Tuskin kukaan osasi ennakoida sitä, millaisia ongelmia ja lisäkuluja sisäilmaongelmat toivat. Päätöksentekijöiden on ollut luottaminen ennen muuta käyttäjien kokemaan ja pakko hyväksyä muutosten hintalaput.
Verotulojen vähenemisen ja valtionosuusleikkausten rinnalla näiden yllättävien menojen yhdistelmä on tehnyt tuhoisaa jälkeä kaupungin taloudelle.

Edellisen vaalikauden sote-uudistus ei toteutunut, vaikka sen odotettiin tuovan helpotusta kuntien menoihin. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Orimattilan kaltaisten kuntien ikärakenteen seurauksena sosiaali- ja terveydenhuollon menokehitys ylittää kantokyvyn. On laiha lohdutus, että kuntatalous on muissakin kunnissa yhtä suurissa vaikeuksissa.

Miten sitten tästä eteenpäin? Timo Kietäväinen, kunnallistalouden yksi parhaista asiantuntijoista, on äskettäin todennut, että nykyisillä toimintatavoilla ja rakenteilla emme pärjää. Hänen mielestään erityisen tärkeää on uudistaa julkisten palvelujen tuotantotapoja muun muassa erilaisten sähköisten etäpalvelujen avulla ja palvelujen siirtämisellä pyörille. Lisäksi tarvitaan, erityisesti harvaan asutuille alueille, joustoja kelpoisuusehdoissa.

Luonnollisesti kansalaisten terveys- ja muut perustavaa laatua olevat tekijät turvataan, jotta vakansseja yhdistelemällä kyetään huolehtimaan peruspalvelujen toimivuudesta. Tämän suuntaisia keinoja on osittain otettu käyttöön, mutta nyt on otettava aivan uudenlainen ote ja lisättävä vauhtia ihan toiselle tasolle, kuin mitä tähän saakka on tehty. Kuntien tehtävät on kyettävä arvioimaan uudelleen, koska rahat eivät riitä kaikkeen, toteaa Kietäväinen. Kietäväisen ohjeiden mukaiseen uusien tapojen omaksumiseen on muuten valtuustosopimuksessamme jo sitouduttu.

Yksittäisten kuntien päättäjien kannalta tuon ohjeen toteuttaminen ei ole yksinkertaista. Kunnallisalan kehittämissäätiön juuri julkaistu ilmapuntari 2019 (Kansalaismielipide ja kunnat) kertoo, että kansalaisten mielestä palvelut olisi turvattava, mutta mitään taloutta tasapainottavia toimia ei saisi tehdä. Syntyisikin pattitilanne, jos kunta-asioissa noudatettaisiin suomalaisten enemmistön kantoja ja tuntoja, todetaan yhteenvedossa pessimistisesti.

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin taloudesta ja hallinnosta. Edellä kuvatuista ongelmista huolimatta kaupunginhallituksessa on yksimielinen tahtotila talouden sopeuttamisen tarpeesta. Tästä päätettiin viime tammikuussa. Yksityiskohtia hiotaan valtuustoryhmien ja valtuuston käsittelyyn, milloin sitten valtuustotyöskentelyyn päästäänkään.

Perlacon Oy:n väestöennusteen mukaan Orimattilan asukasluku putoaisi seuraavan vaalikauden aikana 15 500 asukkaaseen. Ennusteilla on valitettavasti vaikutuksena alkaa toteuttaa itseään, jos eri tahot (investoijat, rakentajat, rahoittajat ym.) alkavat ottaa ne tosiasioina. Viime vuosina pinnalla ollut kaupungistumiskehityksen rummuttaminen on tästä esimerkki. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että on myös tutkijoita, jotka eivät ole nähneet väestön pakkautumista muutamaan suureen kaupunkikeskukseen väistämättömänä kehitystienä. Ehkä nyt kriisin kautta nähdään Orimattilan kaltaisten keskikokoisten paikkakuntien tarjoamat edut uudessa valossa.

Tästäkin on tutkimuksia. Yritykset ja niiden palveluksessa olevat ihmiset kaipaavat kotipaikkakunnaltaan turvallista ja viihtyisää asumista, kunnollisia palveluja ja mahdollisuuden hyvään koulutukseen. Ne ovat kaikki niin sanottuja pehmeitä arvoja. Näitä vahvuuksia meidän kannattaa pitää esillä ja markkinoida niiden valossa paikkakuntaamme, jos ja kun emme halua tästä kuihtuvaa naapurikaupungin nukkumalähiötä.

On vielä yksi kohta valtuustosopimuksessa, jota tähän on hyvä siteerata.

"Jokainen päättäjä ja kuntalainen luovat kaupungin ilmapiirin. Positiivisuus ja tietty paikkakuntaylpeys ovat kuntien vetovoimaisuuden tärkeitä osatekijöitä. Yhteisöllisyydellä kuntayhteisössä ymmärretään erilaisten kuntalaisten halua toimia keskenään ja luottaa toisiinsa, samoin kuin asukkaiden mahdollisuutta vaikuttaa kunnan asioihin ja saada niistä tietoa. Kuntalaisten omaehtoinen toiminta on koko kunnan menestymisen kannalta voimavara."

Kunta luo tälle ja muulle toiminnalle niin sanotun alustan. Tässä on yksi peruste sille, miksi kunnan itsenäisyydellä on myös itseisarvo.

Jotain tällaista kai tuolla alussa siteeratulla sananlaskulla on tarkoitettu?

Aimo Ryynänen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Brittiparlamentin mölyävät toimintatavat ovat viime aikoina tulleet meille tutuiksi television uutislähetyksistä. Onneksi näin villiksi ei Orimattilan valtuuston kokouksissa vielä ole mennyt. Sen sijaan some-maailmassa ja kirjejakelussa kunnallispoliittinen keskustelu alkaa olla jo siihen verrattavissa. Päälle päätteeksi asiat usein henkilöidään. Eräät viranhaltijat ovat kokeneet tämän jo jopa työpaikkakiusaamiseksi.

En lähde arvioimaan ovatko syyt tälle turhautuminen omiin vaikutusmahdollisuuksiin (yksin kun ei tuloksia synny), puutteellinen ymmärrys kaupungin toimintatavoista vai luottamushenkilön roolin sisäistämättömyys. Tarkastelen seuraavassa tätä puolta.

Kun äskettäisessä valtuuston kokouslistassa ei ollut kuin 9 kohtaa, kokivat jotkut kokouksen turhaksi. Tätä en allekirjoita.

Kaupungin asioista päätetään kokouksissa. Orimattilankin kokoisessa kaupungissa päätettävien asioiden määrä on niin suuri, että vastuita on jaettava eri tasoille. Tästä työnjaosta on valtuusto päättänyt hyväksyessään kaupungin hallintosäännön. Se noudattaa pääperiaatteissaan yleisesti kunnissa käytössä olevaa mallia.

Olennainen periaate siinä on valiokuntamallin käyttöönotto. Vanhat lautakunnat korvattiin valiokunnilla. Ketkä niissä sitten päättävät? Jäsenet ovat valtuutettuja. Valtuuston valtaa on siten hajautettu.

Jo vuoden 1995 kuntalain, samoin kuin nyt voimassa olevan vuoden 2015 kuntalain periaate on, että valtuusto on periaatepäätösten sekä kunnan ja kuntalaisten kannalta keskeisten päätösten tekijän roolissa. Hyvä luonnehdinta päätösvallan käyttäjän eli politiikan ja hallinnon eli toimeenpanovallan työnjaosta on iskulause: politiikan ei pidä soutaa vaan ohjata.

Muutama luku on hyvä todeta. Viime vuonna valtuuston pöytäkirjoissa oli 81 pykälää, kaupunginhallituksen pöytäkirjoissa 428 pykälää, sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan pöytäkirjoissa 149 pykälää, teknisen ja elinvoimavaliokunnan pöytäkirjoissa 153 pykälää ja ympäristövaliokunnan pöytäkirjoissa 383 pykälää. Kaikista niistä siis valtuutetut olivat päättämässä.

Orimattilassa päätösvallan siirto valtuustolta ja hallitukselta valiokunnille ja viranhaltijoille on suhteellisen onnistunut. Näin taataan myös oikeusvarmuus: se taho joka asian parhaiten tuntee, myös päättää asiasta. Työnjako ei myöskään ole ikuinen. Jos tarvetta esiintyy, on hallintosääntöön milloin tahansa tehtävissä muutoksia.

Luottamushenkilön käsikirjassa 2017 Eeva-Leena Vaahtio kirjoittaa naulan kantaan: rivijäseniä ei ole. Jokaisella on tärkeä roolinsa ja vastuunsa asioiden sujumisesta. Jokaisen velvollisuus on tuoda kortensa kekoon.

Valtuuston toimikausi lähestyy puoliväliä. Luottamuksellisen ja rakentavan ilmapiirin aikaansaaminen ei ole vielä liian myöhäistä. Ratkaisua odottavien vaikeiden asioiden lista on pitkä: sosiaali- ja terveyspalveluiden tulevaisuudesta rahoituksen riittävyyteen, Villihiidestä Hennaan ja strategian toteuttamisesta investoinneista selviämiseen. Ne hoituvat vain yhdessä tekemällä.

Luottamuksellista ja rakentavaa ilmapiiriä ei rakenneta kärjekkyydellä, ei myöskään luottamuksellisten tietojen ja keskustelujen vuotamisella ulkopuolisille. Silloin kun kyse ei ole kaikille avoimesta kokouksesta, pöytäkirjojen pitää suurelle yleisölle riittää.

Aimo Ryynänen

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Vuoden 2017 tilinpäätös ja toimintakertomus antoivat valtuustossa aiheen tyytyväisyyteen. Orimattila on hyvässä etunojassa vetovoimaisen kaupungin tavoitteen suuntaan.

Edellinen valtuusto hyväksyi kaupungin luottamushenkilöorganisaation muutokset. Muutosten tavoitteena oli vahvistaa luottamushenkilöiden päätösvaltaa. Toinen tavoite oli saada organisaatio paremmin vastaamaan tulevan kunnan keskeisistä velvollisuuksista: asukkaiden hyvinvoinnista, sivistyksestä, elinvoimasta ja kehittämisestä. Nyt on vielä liian varhaista arvioida sitä, miten tässä tavoitteessa on onnistuttu. Saatiinko uudentyyppisillä laaja-alaisemmilla valiokunnilla parempi ote monialaista yhteistyötä edellyttävien ongelmien hoitamiseen vai säilyykö entinen sektoroitunut ja siiloutunut asioidenhoito uusienkin hallinnollisten rakenteiden sisällä.

Esimerkiksi asukkaiden hyvinvointi on tästä konkreettinen esimerkki. Se ei edisty pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluiden tai koulutuspalveluiden yksittäisillä ratkaisuilla. Uusilla yhteistyömuodoilla on nyt löydettävä uutta tehoa. Hyvinvointipäällikön viran perustamisella tavoitellaan hyvinvoinnin käsitteen ja sen edistämisen nykyistä laajempaa haltuunottoa. Esimerkiksi hyvinvointipäällikön, liikunta- ja nuorisotoimenjohtajan, kulttuuripäällikön, varhaiskasvatusjohtajan ja kehittämispäällikön muodostamalla tiimillä päästäisiin varmasti käsiksi moniin sellaisiin ongelmiin, joihin suuren hyvinvointikuntayhtymän organisaatio ei sovellu. Vastaavan kaltaista eri alojen edustajista koostuvaa yhteistoimintaa tarvitaan vaikkapa markkinoinnin puolelle.

Toinen hallinnonuudistuksen näkyvä muutos oli uusien aluejohtokuntien perustaminen. Kolme vuosikymmentä ansiokkaasti toimineista kyläjohtokunnista oli aika ajanut ohi, ja niin oli käynyt innostuksellekin. Suurempia alueita kattavien johtokuntien on nyt nähtävä naapurikylän rajan yli ja löydettävä uusia yhteistyömuotoja. Johtokunnilla on nyt mahdollisuus näyttää, miten kyliä kehitetään, valmistella tarpeelliset hankkeet ja etsiä hankeasiamiehen avulla rahoitusta niiden toteutukseen. Kun aluejohtokunnista päätettiin, oli lupaus kaupungin vastaantulosta rahoituksellisesti tällaisiin hankkeisiin. Toistaiseksi tällaiset hanke-ehdotukset kuitenkin antavat odottaa.

Kaupungin tulevaisuuden tarpeelliset pohjustukset tehtiin heti kuntavaalien jälkeen. Valtuustoryhmät nimittäin kävivät tuoreeltaan laajan keskustelun kaupungin kehittämisen linjoista ja päätyivät yksityiskohtaiseen valtuustosopimukseen, joka oli valmiina kun ensimmäinen uuden valtuuston kokous pidettiin. Se muodosti käytännössä uuden strategian perustan ja sisällön. Perusteellisen valmistelun onnistuneisuutta kuvannee parhaiten se, että valtuusto saattoi hyväksyä strategian yksimielisestä tämän vuoden helmikuussa.

Positiivisten asioiden listalta ei voi unohtaa Hennan aseman avaamista. Viime vuonna niitä maassa avattiin vain kaksi. Orimattilassa on jälleen puolen vuosisadan jälkeen oma asema ja nyt oikeisiin suuntiin matkustusmahdollisuuden tarjoava. Loviisaanhan meillä ei enää juuri asiaa ole.

Asioita voidaan aina hoitaa paremmin. Jos haluamme pyrkiä uuden strategian mukaisesti yhdeksi maan vetovoimaisimmista maaseutukaupungeista, on työlista pitkä. Kaupungin yleisilme kertoo vierailijalle ja mahdolliselle muuttoa suunnittelevalle paljon. Yleinen siisteys, katujen kunto, rakennusten julkisivut ym. ratkaisevat. Kaupunki on yrittänyt tehdä viime vuosina voitavansa. Artjärven- ja Pakaantien risteysjärjestely, Käkeläntien peruskunnostus ja Kärrytien alueen muutostyöt odottavat kiireellistä ratkaisua.

Vetovoimaisuus ei ole kiinni yksin tällaisista seikoista. Ei monia muuttoa suunnittelevia myöskään välttämättä puhuttele mainosteksti halvoista tonteista tai etäisyyksistä pääkaupunkiseudulle – siis siitä että täältä pääsee nopeasti pois. Nimittäin: ihmiset luovat paikkakunnan hengen. Pari viikkoa sitten minulla oli tilaisuus lyhyeen keskusteluun uuden kaupungin työntekijän kanssa. Hän oli muuttanut Kymenlaaksosta Lahden kautta Orimattilaan. Hänen mukaansa ilmapiiri täällä on ihan erilainen, ihmiset ovat ystävällisiä ja kohteliaita jne. Hän oli tyytyväinen muuttoratkaisuunsa. Sain hillittyä itseni etten alkanut väittää vastaan. Ulkopuolelta tuleva huomaa paremmin kuin me kaikkeen tottuneet, mikä on hyvin. Tällaista työntekijän kokemaa positiivisuutta syntyy pienistä asioista, joita kukin voi edistää. Kouvola, joka pitkään kärsi haukkumanimestä Kouvostoliitto, on tämän huomannut ja kaupunki markkinoi juuri tällaisella positiivisuudella. ”Yhteisvoimin voimme vahvistaa Orimattilan hyvää, avointa ja rakentavaa ilmapiiriä.”, on luettavissa omasta strategiastamme.

Strategiassa tekemämme sitoumus 50 vetovoimaisimman kunnan joukkoon pääsemiseksi on kova tavoite. Sen saavuttaminen vaatii mielikuvitusta, esimerkkini kaltaista imagonrakentamista, uudenlaisia yhteistyömuotoja kuntaorganisaation ja sidosryhmien kesken ja samaan tavoitteeseen pyrkimistä meiltä päättäjiltä.

Kaupungin taloutta on hoidettu vastuullisesti ja pitkäjänteisesti, kirjoitti tarkastuslautakunta arviointikertomuksessaan. Tarkastuslautakunta nostaa hyvään tulokseen vaikuttaneiksi syiksi vielä kilpailukykysopimuksen vaikutukset, yleisen noususuhdanteen, alhaisen korkotason ja työttömyyden vähenemisen. Viimemainitun suhteen on vuodessa Orimattilassa tapahtunut merkittävää positiivista kehitystä. Huhtikuusta 2017 huhtikuuhun 2018 työttömien määrä väheni 188:lla eli 13 %. Työttömien osuus on huhtikuussa ollut 10,2 eli siten pienempi kuin viime vuoden tavoite 11 %.

Viime vuosi näyttää kunnissa olleen talouden kannalta hyvä. Jatko onkin sitten sote-uudistuksen ja kuntien verotulojen kannalta enemmän ja vähemmän epävarmaa.

Tilinpäätös muodostui 2,1 miljoonaa ylijäämäiseksi. Se on paljon ennakoitua enemmän. En haluaisi kuitenkaan olla ilonpilaaja, mutta on hyvä muistuttaa, että tuloksen etumerkki ei kerro kaikkea kunnan talouden tasapainosta. Rahoituksen tasapainotilaa kuvataan toiminnan ja investointien rahavirta -käsitteellä. Yksinkertaistettuna tunnusluku ilmaisee paineen lainakannan kasvuun (negatiivinen tunnusluku) tai mahdollisuutta muun muassa lainojen lyhentämiseen (positiivinen tunnusluku).

Jos talouden tilasta siis halutaan yksiselitteinen kuva, on tarkasteltava rahoituslaskelman riviä ”toiminnan ja investointien rahavirta”. Se on puolestaan ollut suurissa kaupungeissa plusmerkkinen keskimäärin vain viisi kertaa vuosina 1997–2014. Omassa tilinpäätöksessämme, sen rahoituslaskelmassa (s. 100) se on miinus 4,5 miljoonaa. Se raha meiltä siis puuttuu että voisimme kattaa käyttömenot ja investointimenot omin varoin.

Rahoituksellisesti kunta on tasapainossa, jos sen tulot pitkällä aikavälillä ovat menojen suuruiset. Kunnalle ei silloin kertyisi velkaa. Käytännössä kuitenkin kunnilla on velkaa perustelluistakin syistä. Velkaa voidaan ottaa esimerkiksi investointeihin, joiden lasketaan tuovan kunnalle tulevaisuudessa tuloja. Oppikirjoissa on myös ollut peruste lainanoton hyväksyttävyydelle sellaisiin investointeihin, jotka palvelevat useampia sukupolvia. Taakkaa jaetaan näin tulevaisuuden kanssa. Kriittinen seuranta kaupungin lainanoton suhteen on tietysti tarpeen, vaikka lainanotto on edelleen historiallisen edullista.

Hyvistä lähtökohdista voidaan jatkaa eteenpäin.

Aimo Ryynänen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Orimattilan strategia 2018-2021 visualisointi

Äskettäisen valtuustoseminaarin tulosten perusteella kootun strategialuonnoksen keskeinen kohta on paikkakunnan elinvoimaisuuden kasvattaminen. Yhtenä tavoitteena on myös kirjattu avoimen ja positiivisen ilmapiirin rakentaminen. Näillä kahdella asialla saattaa olla enemmän yhteistä kuin ehkä tullaan ajatelleeksi.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen on viime vuonna ilmestyneessä väitöskirjassaan tutkinut kunnan maineen ja ilmapiirin merkitystä. Hänen mukaansa kaupungin mainekuvan muodostumisessa ratkaisevinta on alueen sisäinen maine, paikan henki. Se muodostuu aika pitkälti ihmisten kautta. Tärkeintä on uskoa aidosti omiin vahvuuksiin ja kertoa niistä myös ulospäin.

Maine on viesti organisaatiosta, alueesta tai ihmisestä ja se syntyy useamman tekijän tuloksena. Sen ei tarvitse olla absoluuttisesti oikea, mutta ihmiselle se on totta. Historiaa tunteville Mikkelillä on oma kuvansa. Urheiluihmiset tuntevat sen jääkiekkoseura Jukureista. Orimattila puolestaan on tunnettu maailmantason ampumaurheilijoistaan ja korkeatasoisesta ampumaurheilukeskuksestaan. Maailmanlaajuista tunnettuutta on myös Soile Yli-Mäyryllä ja hänen ohellaan kansallisesti tunnetuilla muilla taiteilijoillamme. Näitä vahvuuksia ei juuri ole vielä osattu hyödyntää kaupungin maineen kannalta.

Talousmaine pitää sisällään tekijät, joista alueelle on taloudellista hyötyä ja jonka takia alueelle kannattaa muuttaa. Tältäkin kannalta tarkasteltuna vahvuuksia löytyy. Sijaintimme, hyvä palvelutaso, tonttitarjonta jne. ovat tältä osin kunnossa. Kulkuyhteydetkin pääkaupunkiseudulle ja maakuntakeskukseen ovat muutaman vuosikymmenen takaiseen verrattuna huippuluokkaa.

Toimintamaine puolestaan korostaa alueen ihmisille sitä, miten heistä pidetään huolta ja kannetaan vastuuta. Tällaisina tekijöinä voidaan vaikka mainita korkeatasoinen perusopetuksemme tai liikunta- ja vapaa-aikamahdollisuuksien kirjo.

Kolmantena tekijänä on tarinamaine, joka synnyttää merkityksiä ja jota viedään puhuttuna eteenpäin. Ollakseen hyvä näiden kaikkien kolmen osatekijän on oltava Halosen mukaan kunnossa.

On vielä yksi tärkeä tekijä. Halonen toteaa, että jokainen kuntalainen on alueensa maineen suurlähettiläs. Tässä hän on samoilla linjoilla kuin kunnanjohtaja Aulis Aaltonen aikanaan. Hän korosti usein sitä, että jokainen luottamushenkilö edustaa kuntaa ja on siten sen ”suurlähettiläs” kunnan ulkopuolella.

Aina ei tulla ajatelleeksi sitä, että myös paikkakunnan poliittisen keskustelun luonne vaikuttaa ja näkyy kauas. Tällaisesta negatiivisesta maineen menetyksestä löytyy monia kuntaesimerkkejä. Kuinka houkuttavaa olisi esimerkiksi muuttaa Kittilään muutoin kuin turistina laskettelemaan? Huono keskustelukulttuuri leimaa helposti koko kaupunkia. Hyvä opetus on, että asioista voidaan olla eri mieltä, mutta kun ratkaisut on tehty, niistä on pidettävä kiinni ja niitä on tuettava.

Maine syntyy kohtaamisissa: asiakaspalvelutilanteissa, kuntalaisia koskevissa päätöksissä. lehtijutuissa tai ihan tavallisten ihmisten vuorovaikutuksessa. Ulkopuolisen silmin asiat ovat niin kuin ne näyttävät olevan.

Miksi sitten kaupungin maineen positiivinen vahvistaminen on niin tärkeää? Vastaus lienee itsestään selvä: paikkakunnan hyvä maine vetää elinvoimaisia yrityksiä ja osaavaa henkilöstöä, mutta myös uusia asukkaita. Näin siis alussa mainitut uuden strategiamme tavoitteet lyövät kättä toisilleen.

Olisiko aika meidän orimattilalaisten kääntää ajattelu siihen suuntaan kuin mitä vanha vertaus kertoo kahdesta eri tavoin ajattelevasta. Kun lasi on puolillaan, sanoo toinen sen olevan enää puolillaan. Positiivisesti ajatteleva toteaa siinä sentään olevan vielä puolet.

Aimo Ryynänen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

Thumbs up

Uuden kuntalain mukaan kuntaa johdetaan valtuuston hyväksymän strategian perusteella. Strategian uudistaminen on parhaillaan tulossa vireille. Sen sisältöön halutaan myös kuntalaisten näkemystä.

Vuonna 2013 hyväksytyn strategian johtoajatus kuuluu: ”Itsenäinen Orimattila on uudistumiskykyinen ja yhteisöllinen maaseutukaupunki metropolialueen vaikutusalueella, asukkaistaan huolehtiva kasvukeskus.” Se on ihan pätevä tavoite edelleenkin, mutta nyt on painotuksia varmaan tarkistettava. Vaikeus on siinä, että olisi kyettävä ennakoimaan yhteiskunnan ja ympäröivän maailman muutokset, ja arvioimaan niiden vaikutusta Orimattilan kannalta.

Vaalikauden alussa liki kaikkien valtuustoryhmien hyväksymässä valtuustosopimuksessa annetaan vahva ohje: ”Orimattilan keskeinen strateginen tavoite on vetovoimaisuuden vahvistaminen ja asukasluvun kasvu. Kuntien välisessä vertailussa tavoitteena on 50 vetovoimaisimman kunnan joukkoon pääseminen.” Nyt sitten kysymys kuuluu: miten tätä vetovoimaisuutta kyetään vahvistamaan.

Valtioneuvoston julkaisussa (Tulevaisuuden kunnan skenaariot, 2017) pidetään innostavan elinvoimakunnan visiona seuraavaa:

”Kunta menestyy pitkäjänteisten strategisten valintojensa ansiosta. Vetovoiman ylläpitämiseen on suunnattu erityisiä panostuksia ja kunta kehittää aluettaan yhteistyössä seudullisten, maakunnallisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Kunnan roolina on olla mahdollistaja ja edellytysten luoja elinkeinoelämälle, järjestöille, kansalaisyhteiskunnalle ja kuntalaisille. Toimintatavoissa ja johtamisessa korostuvat myös verkostomaisuus, vuorovaikutus, kumppanuus.”

Mutta annetaanko tässä valtiovarainministeriön julkaisussa liian positiivinen kuva kuntien mahdollisuuksista? Eikö mieluumminkin ole niin, että kuntien tulevaisuus on valtion ja lainsäätäjän käsissä? Vastaus on kyllä ja ei. Katsotaanpa asiaa tarkemmin.

Keskikaartin kolmosesta kohti kirkkaampaa tulevaisuutta

Kuntahistoria osoittaa, että kuntien omilla toimilla on ollut ratkaiseva vaikutus seudulliseen kehitykseen. Hyvän todistuksen tästä antoi vaikkapa elokuussa julkaisussa Suomen Kuvalehden haastattelussa esiintynyt Vaalan kunnanjohtaja. Talousvaikeuksissa olleen kunnan kehitys saatiin nousuun. Valtion ajopuuksi ei siis pidä antautua.

Viime keväänä Suomen Kuvalehti julkaisi laajan analyysin Suomen kuntien tilasta. Se jakoi kunnat viiteen ryhmään elinvoiman, väestön ja talouden perusteella. Orimattila sijoittui siinä sijalle 127 ja luokiteltiin kolmen tähden kunnaksi eli ”keskikaartin kolmoskaupungiksi”. Keskikaartia luonnehditaan vedenjakajaksi, josta voidaan nousta kohti parempaa tai liukua elinvoimasijoituksessa alemmas. Selvityksen tekijä Timo Aro luonnehti tilannetta kannustavasti: ”keskikaartin kuntien tulevaisuuden ratkaisee kuntapäättäjien kyky aktiiviseen ja strategiseen päätöksentekoon”.

Aktiivinen ja strateginen päätöksenteko on samaa kuin nykyisten ja tulevaisuuden mahdollisuuksien havaitseminen ja hyödyntäminen. Mitkä voisivat olla tällaisia Orimattilan mahdollisuuksia, joita nyt uutta strategiaa laadittaessa tulisi havaita?

Otetaan avuksi tutkimustietoa maaseutukuntien muuttajien houkutteluun liittyvistä vetovoima- ja kilpailutekijöistä. Selvitysten mukaan haastateltavien vastauksissa ovat korostuneet tietyt maaseutuympäristöön liittyvät asiat. Niitä ovat olleet luonto ja asumisen väljyys. Maaseutumaisen asumisen hyvinä puolina pidetään lisäksi asioiden joustavaa hoitoa ja yleistä kiireettömyyttä. Toisaalta vastauksissa korostuvat myös toimivat kunnalliset peruspalvelut ja niiden merkitys mahdollisille muuttajille. Palveluiden osalta tärkeitä ovat peruskoulut ja toisen asteen koulutus, lastenhoitopalvelut ja vapaa-ajan palvelut, kuten kirjasto ja liikuntapalvelut. Yleisellä tasolla voi todeta, että kilpailukykytekijöinä nähdään eräänlainen tyypillinen kuntaprofiili, jonka peruselementti on rauhallinen ja väljä asuinympäristö peruspalveluineen. Myös maaseutukunnan sijainti kaupungin lähellä vaikuttaa näkemyksiin vetovoimatekijöistä.

Vetovoimaisuuteen ei siis välttämättä tarvita mitään poppakonsteja. Riittää, kunhan perusasiat ovat kunnossa ja elämiselle luodaan turvalliset puitteet. Orimattilalla edellä kuvatut perusasiat ja ominaisuudet ovat olemassa ja kunnossa. Strategian tehtävä on nostaa ne koko kuntaorganisaation toiminnan sisältöä määrääviksi. Niiden on löydettävä sisältönsä yksittäisistä päätöksistä. Menestys on oikeiden ratkaisujen summa.

Aimo Ryynänen
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

Varsapuiston hevoset

Kuntavaalien jälkeen pidettiin uudet vaalit, nimittäin eri luottamuspaikkojen täytöt. Niissä kisoissa tietysti äänimäärällä on merkitystä, mutta esimerkiksi maakunnalliset paikat ovat aika lailla arpapeliä.

Allekirjoittanut sai valtakirjan kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi. Sen tehtävän hoitaminen ei minulle ole uutta, mutta kesäkuun alussa voimaan tullut kuntalaki asettaa tehtävän hoitajalle aiempaa suuremman vastuun. Lain mukaan puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kaikki valtuustolle etenevät asiat kulkevat hallituksen valmistelun kautta. Ja kun liki kaikessa kunnan päätöksenteossa on kysymys poliittisluonteisista asioista, siis tarkoituksenmukaisuuksien arvioinnista ja vaihtoehtojen valinnasta, on siinä tehtävällä laajuutta.

Rajanveto kaupunginjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan työn kesken on periaatteessa selkeä: kaupunginjohtaja vastaa virka- ja ammatillisesta johtamisesta ja puheenjohtaja siis hallituksen työn vaatimasta poliittisesta johtamisesta. Käytännössä rajanvedossa voi syntyä herkästi ongelmia, varsinkin jos henkilökemiat eivät toimi. Aiemman kaksivuotisen puheenjohtajuuteni aikana en tällaista kokenut. Yhteistyö niin Osmo Pieskin kuin valtuuston puheenjohtajan Tapio Malmiharjun kanssa sujui heti alkumetreiltä vaivattomasti.

Suomalainen kunnan johtamismalli on kansainvälisessä vertailussa omanlaisensa. Sitä on osuvasti luonnehdittukin kolmen keisarin valssiksi, siis valtuuston puheenjohtajan, hallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan epäselvien toimivaltuuksien mukaiseksi järjestelmäksi. Hiukan sitä selkeyttää nyt uuteen kuntalakiin ensi kertaa hallituksen puheenjohtajasta otettu, edellä siteerattu säännös täydennettynä hallintosäännön määräyksillä. Kaupunginjohtajan tehtävistä ja asemasta puolestaan on hyvin yksityiskohtaiset säännökset. Valtuuston puheenjohtajan säännösperusteinen toimivalta on valtuuston kokouksen johtaminen.

Vaikuttamista keskusteluin ja kuunnellen

Olen aikanaan virkamiehenä ja sittemmin luottamushenkilönä voinut seurata liki kymmenen erilaisen hallituksen puheenjohtajan toimintaa, aina vuodesta 1977 Aleksi Untamosta viimeksi Tuula Koivuseen. Ennen vuotta 1977 puheenjohtajana toimi kunnanjohtaja. Jokaisella on ollut oma tyylinsä. Puheenjohtaja voi toimia kuten Harri Holkeri aikanaan Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtajana ollessaan totesi: tärkein tehtävä on kaupunginjohtajan tukeminen. Toinen ääripää on sitten aktiivinen kaikkeen puuttuva yleismies, mihin mahdollisuudet tarjoaa kokoaikaisuus (kuten Turussa, Lahdessa ja eräissä muissa kaupungeissa). Oma pyrkimykseni oli ja on eräänlainen keskitie kuvattujen vaihtoehtojen välillä. Kokoaikaista toimintaahan ei Orimattilassa hallintosääntö edes mahdollista.

Työ tapahtuu paljolti keskusteluin, yhteydenpidoin ja erilaisten työryhmien ja toimikuntien kautta, joihin hallituksen puheenjohtaja tehtävänsä puolesta kuuluu. Puheenjohtaja on periaatteessa liki yhtä hyvin informoitu kuin kaupunginjohtaja, sillä lautakuntien ja toimielinten kokousaineisto toimitetaan myös puheenjohtajalle. Hänellä on myös puhe- ja läsnäolo-oikeus niissä.

Kuntaliiton julkaisussa kaupungin johdon työnjaosta on todettu muun ohella seuraavaa: ”Puheenjohtaja edustaa kuntaa ja toimielintä laajempien kokonaisuuksien ja linjauksien kokoajana ja viestittäjänä. Yleensä valtuuston ja hallituksen puheenjohtajat edustavat yhdessä kunnanjohtajan kanssa kuntaa ulospäin. He esiintyvät mediassa ja pitävät puheita kunnan puolesta. Tällöin puheenjohtajan tehtävässä korostuvat seuraavat seikat: kokonaisnäkemys kunnan kehittämisestä, yhteiset linjaukset – jotka ohittavat omat poliittiset päämäärät – sekä vastuun kantaminen koko organisaatiosta. Kunnan julkisuuskuva ja henkilöstöpolitiikan muotoutuminen riippuu paljon johtavien luottamushenkilöiden esiintymisestä ja kannanotoista.”

Orimattila kasvun asentoon

Puheenjohtajat yhdessä kaupunginjohtajan kanssa antavat siis kasvot kaupungille. Uudet kuntien toimintaan kohdistuvat vaatimukset edellyttävät näiden kasvojen näkymistä niin kaupungin ulkopuolella kuin kaupungin omien rajojen sisällä. Edunvalvonta, kuntien välinen kilpailu, niukkenevat taloudelliset mahdollisuudet, itsehallinnon kaventumiskehitys ja demokratiaan kohdistuvat uhat antavat työtä niin edellä mainituille toimijoille kuin myös kaikille kaupungin luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Viritetään Orimattila-henki vahvalle asennolle!

Aimo Ryynänen

Yhteistyössä kaupungin johdossa