Hyppää sisältöön

Yleisiä ohjeita viljelijöille ja eläintenpitäjille

Säi­ly­tä säh­köi­sen ha­ke­muk­sen on­nis­tu­nees­ta lä­het­tä­mi­ses­tä saa­ma­si säh­kö­pos­ti­vies­ti ja tu­los­ta­ma­si tai tal­len­ta­ma­si ha­ke­muk­sen yh­teen­veto­tu­los­te haku­vuot­ta seu­raa­van vuo­den lop­puun.

Säi­ly­tä pää­sään­töi­ses­ti EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­mien tu­kien ja palk­ki­oi­den sekä kan­sal­lis­ten tu­kien ha­ke­mi­seen liit­ty­vät alku­pe­räi­set asia­kir­jat, joi­ta et toi­mi­ta tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä, haku­vuo­den ja sitä seu­raa­vien nel­jän ka­len­te­ri­vuo­den ajan.
Säi­ly­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti-, ym­pä­ris­tö- ja luo­mu­kor­vauk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus- tai so­pi­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Tärkeää tietoa ympäristökorvaukseen sitoutuneelle:

​1.4.–31.10.
​Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet.

​1.9.
Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30kg/ha. Tarkista lannoitetasot sitoumusehdoista.

​15.9. alkaen
​Kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa 15.9. alkaen levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

 

Maataloustuotannon kirjaamisvaatimukset 2022

Alkutuotanto

https://www.ruokavirasto.fi/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/alkutuotanto/

Alkutuotannon toimijan on ilmoitettava alkutuotantopaikka ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan elintarvikeviranomaiselle. Alkutuotantopaikka (tila, tuotantotila) on maatila, puutarha tai muu paikka, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa.

Rehualan toimija


https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/rehut-viljelijat-ja-kotielaintuottajat/

Rehujen jäljitettävyyteen ja turvallisuuteen liittyen rehua tuottavan (esim. rehuvilja) , sekoittavan, valmistavan ja käyttävän viljelijän on rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi. (Lomake F, Ruokavirasto)
Rehua saa hankkia vain rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta. Luettelot rekisteröidyistä rehualan toimijoita löytyvät Ruokaviraston internet sivuilta.

Kasvinsuojelu

https://tukes.fi/kemikaalit/kasvinsuojeluaineet

Tilalla tulee käyttää vain Tukesin hyväksymiä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista on luettelo Tukesin internetsivuilla.

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on pidettävä kirjanpitoa. Ympäristötukeen sitoutuneilla viljelijöillä lohkokirjanpitoon lisätyt tiedot kasvinsuojeluaineiden käytöstä täyttää kirjanpitovaatimuksen. Muis­tiin­pa­not kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä tu­lee säi­lyt­tää nel­jä vuot­ta si­tou­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen

hevonen laitumella

Eläintiloja koskevat ohjeet

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/

Pelastuslaitoksen ohjeita

Maatilan farmarisäiliöopas (2021)

Maatilan kemikaaliturvallisuusopas (2021)

Polttonesteiden varastointiopas (2021) käsittelee työmailla ja maastossa tapahtuva varastointia

 

Orimattilan kaupungin hallinnoimaan maatalouden yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Iitti, Myrskylä, Pukkila ja Orimattila. Maatalouden yhteistoiminta-alueella sijaitsee aktiivitiloja n. 760 kpl, peltoa on viljelyksessä n. 50 000 ha ja maatalouteen liittyviä tukia myönnetään vuosittain n. 32 milj. euroa.

Maataloustoimisto

Maataloustoimisto on maataloushallinnosta vastaava paikallinen palveluyksikkö, joka pyrkii kehittämään, ohjaamaan sekä luomaan toimintaedellytykset elinkelpoiselle maaseudulle.

Keskeisiä tehtäviä ovat:

•Maaseutuelinkeinolain ja muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien,
asetusten, päätösten sekä EU:n säädösten täytäntöönpano

• EU- ja kansallisten tukihakemusten vastaanotto, käsittely, maksatus ja
päätökset

* Maatalousahallinnon rekisterin ylläpito

•Hukkakauralain edellyttämät arviot ja toimenpiteet

* Petoeläinvahingot

* Viranomaislausunnon muille viranomaisille ja viljelijöille

•Viljelijöiden neuvonta koskien maaseutuhallinnon tehtäväkokonaisuutta

Maatalouden yhteistoiminta-alueen toimipisteiden yhteystiedot:

Koko yhteistoiminta-alueen postiosoite:
Maatalouden yhteistoiminta-alue
PL 46, 16301 Orimattila

 

Kaikki YT-alueen maaseutuhallinnon palvelut toimivat ajanvaraukseen perustuen. Tarvittaessa toimistoja pidetään avoinna tukihakuaikoina ilman ajanvarausta.

Palvelupäivät, jolloin maataloustoimistot ovat avoinna ilman ajanvarausta:

MYRSKYLÄ maanantaina 6.6. klo 9-15

IITTI tiistaina 7.6. klo 9-15

PUKKILA torstaina 9.6. klo 9-15

ORIMATTILA keskiviikkona 8.6. klo 9-15 & perjantaina 10.6. klo 9-15

Tukea vaikeuksissa oleville maatiloille

Välitä viljelijästä -projektin ja maakunnallisten hankkeiden yhteyshenkilöt tarjoavat maksutonta ja luottamuksellista keskusteluapua maatalousyrittäjille. Yhteyttä kannattaa ottaa esimerkiksi ylirasittuneisuuden, uupumuksen tai unihäiriöiden vaivatessa, maatilan talous- ja kannattavuusongelmien pyöriessä mielessä tai muun vaikealle tuntuvan elämäntilanteen kohdatessa. Yhteyshenkilöt auttavat pohtimaan ratkaisuja vaikeisiin tilanteisiin sekä ohjaavat tarvittaessa avun piiriin.

Yhteyshenkilöiden kautta viljelijän on mahdollista hakea Melasta 500 euron suuruinen ostopalvelusitoumus asiantuntija-avun ostamiseksi. Ostopalvelusitoumuksella voi ostaa esimerkiksi psyko- tai parisuhdeterapeutin apua työuupumuksesta, masennuksesta, talouden aiheuttamasta stressistä tai parisuhdeongelmista johtuviin haasteisiin. Talousneuvontaan ostopalvelusitoumus on mahdollista saada silloin, kun maatilan laskuja alkaa olla rästissä tai perinnässä. Juridista neuvontaa voi hakea esimerkiksi maatilan hakeutuessa velkasaneeraukseen.

Vaikeuksissa olevan tilan kannattaakin ottaa yhteyttä alueelliseen yhteyshenkilöön. Kaikki yhteydenotot ja tapaamiset ovat ehdottoman luottamuksellisia, eivätkä velvoita mihinkään.

Yhteystiedot:

Orimattila, Iitti
Välitä viljelijästä -projekti, Mela
Salla Säteri puh. 050 331 8521, s-posti: salla.sateri [at] mela.fi

Myrskylä ja Pukkila
Välitä viljelijästä, Mela
Marko Kiiveri 050 329 3976, s-posti: marko.kiiveri(at)mela.fi

 

KASVINSUOJELUTUTKINTO

Kasvinsuojelututkinto on voimassa 5 vuotta. Tutkinnon voi suorittaa verkossa tai osallistumalla paikan päällä järjestettävään koulutukseen. Koulutuksia voivat järjestää Tukesin hyväksymät kouluttajat.

Paikan päällä olevia koulutuksia on tarjolla mm. ProAgrian koulutuksina.

Sähköisiä koulutuksia järjestäviä tahoja löytyy useita esim. kasvinsuojelututkinto.fi, verkkokoulu.fi jne.