Hyppää sisältöön

Pisarat kuvituskuva 1600x300x72

Jätevesien käsittelyä haja-asutusalueilla sääntelevät ympäristönsuojelulaki (527/2014) ja valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017). Lainsäädännön tarkoituksena on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pilaantumista.

Talousjätevedet on puhdistettava siten, että ympäristöön aiheutuva kuormitus vähenee orgaanisen aineen osalta vähintään 80 prosenttia, kokonaisfosforin osalta vähintään 70 prosenttia ja kokonaistypen osalta vähintään 30 prosenttia verrattuna haja-asutuksen kuormitusluvun avulla määritettyyn käsittelemättömän jäteveden kuormitukseen.

Neuvo-hanke tarjoaa orimattilalaisille maksutonta ja puolueetonta haja-asutuksen jätevesineuvontaa. Lue lisää hankkeen esitteestä: Neuvo-hanke

Milloin puhdistustason on vastattava vaatimuksia?

Uudisrakentamisessa on kiinteistön jätevesijärjestelmän täytettävä yllä mainittu puhdistusvaatimus heti.

Ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä jätevesien käsittelyn on täytettävä puhdistusvaatimukset 31.10.2019 mennessä, jos kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee alle 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella.

Jos jätevesijärjestelmän tehostaminen olisi kohtuutonta, kunta voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen puhdistustasovaatimusten noudattamisesta.

Kun rakennus sijaitsee yli 100 metrin etäisyydellä vesistöstä eikä sijaitse vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella, pitää jätevesijärjestelmä saattaa kuntoon seuraavan suuren remontin yhteydessä. Tästä ei voi hakea poikkeusta. 

Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat ilman hakemusta kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011.

Talousjätevesien puhdistusvaatimukset eivät pääsääntöisesti koske kiinteistöjä, joilla on käytössään ainoastaan vähäinen kantovesi.

Kaikilla kiinteistöllä on jo tällä hetkellä oltava selvitys kiinteistön nykyisestä jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmää koskeva käyttö- ja huolto-ohje.

Järjestelmän valinnassa huomioitava ympäristön vaatimukset

Jos rakennetaan uusi jätevesijärjestelmä tai tehostetaan olemassa olevan jätevesijärjestelmän toimintaa, tätä koskeva suunnitelma on liitettävä rakennus- tai toimenpidelupahakemukseen. Laadittu suunnitelma korvaa jätevesiselvityksen. Jätevesisuunnitelman on oltava pätevän suunnittelijan laatima.

Jätevesijärjestelmän valinnassa ja sijoituksessa on huomioitava ympäristön vaatimukset, kuten pohjavesi, vesistöt ja talousvesikaivot.

Orimattilan jätevesiohjeesta löytyvät tärkeimmät säädökset ja ohjeet, käsittelyn yleiset periaatteet, ohjeelliset vähimmäisetäisyydet ja tietoa erilaisista käsittelyjärjestelmistä.

  pdf Jätevesiohje (1.36 MB)

Suomen ympäristökeskuksen puhdistamosivustolta löytyy kattavasti tietoa jätevesien käsittelystä ja Suomen markkinoilla olevista kiinteistökohtaisista jätevesijärjestelmistä.

esiin kaivetut sakokaivot

Liittyminen vesijohto- ja viemäriverkostoon

Vesihuoltolaitosten vahvistetuilla toiminta-alueilla sijaitsevien kiinteistöjen on vesihuoltolain mukaan liityttävä vesijohto- ja viemäriverkostoon. Velvollisuus koskee myös haja-asutusalueen kiinteistöjä silloin, kun ne sijaitsevat toiminta-alueen sisäpuolella.

Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta Orimattilan ympäristölautakunnalta.