Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019.

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityistietojen lisääminen digiroadiin

Yksityistien osakkaan näkökulmasta suurimpia muutoksia ovat tieosakkaiden toimivallan lisääntyminen, kuntien tielautakuntien lakkauttaminen ja tielautakunnissa hoidettujen tehtävien siirtyminen muille viranomaisille.
Tieosakkaille tuli mahdollisuuksia päättää aiempaa useammasta asiasta ilman viranomaismenettelyä. Tiekunta on yksi tienpitoon myönnettävien avustusten edellytys. LÄHDE: Maanmittauslaitos Laki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. Vastuuhenkilön tietojen ilmoittaminen Maanmittauslaitokselle

Orimattilassa yksityisteiden asioita on käsitellyt tiejaosto. Sen tehtävänä on ollut vastata Orimattilan kaupungin alueella yksityistielain mukaisista tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä. Uuden lain mukaan se lakkautetaan 31.12.2019. Tiejaosto käsittelee vanhan yksityistielain aikana esille tulleet asiat sitä ennen.

Suomen tieyhdistys on koonnut opastusta yksityistieasioihin sivustolleen Tieyhdistys / yksityistiet 

Avustukset

Orimattilan kaupunki avustaa yksityisteitä teiden kunnossapidossa ja perusparannuksissa vuosittain jaettavilla avustuksilla. Perusparannusten osalta päätöksen tekee elinvoima- ja tekninen valiokunta ja kunnossapitoavustusten osalta päätöksen tekee tekninen johtaja.

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevat kiinteistön omistajat. Yksityisteistä säädetään Yksityistielaissa. Avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa.

Kunnossapitoavustukset

Orimattilassa on lähes 140 yksityistietä, joita avustetaan n.150 000 eurolla vuosittain.

Orimattila myöntää harkinnan perusteella kunnossapitoavustusta yksityisteille seuraavien edellytysten täyttyessä:

•Kyse on järjestäytyneestä yksityistiestä, jonka asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
•yksityistie on ajokelpoinen autolla
•yksityistiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 300 metrin matkalla
•avustusta myönnetään vain sille tieosuudelle, jolla on ympärivuotista ja pysyvää asutusta, tai joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä tai tärkeäksi katsotun palvelun pääsytienä.

Avustettavaa tietä on pidettävä sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tieosakkaiden suostumus. Kaupungin toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan osakkaan kiinteistölle.

Maksettavien avustuksien suuruudet määräytyvät tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella, voimassaolevan tien pisteluvun mukaan sekä kaupungin avustuksiin varaamien määrärahojen puitteissa. Tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista.

Avustuksen hakua varten kaupunki julkaisee nettisivullaan hakulomakkeen.

  spreadsheet Avustuslomake (15 KB)

AVUSTUKSEN MÄÄRÄYTYMINEN

- Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella ja voimassaolevan tien pisteluvun mukaan laskettuna ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Kunnossapitokustannus lasketaan avustuskelpoisen tieosuuden pituuteen suhteutettuna tai avustuskelpoisen tieosuuden kustannuksista pidetyn erillisen kirjanpidon mukaisesti.
- Peruspistemäärä on 100, jonka lisäksi annetaan lisäavustuspisteitä sellaisen ulkopuolisen liikenteen perusteella, jolta ei peritä tienkäytöstä maksua, enintään 50, tien kunnossapitokustannusten suuruuden perusteella enintään 25 ja tien vaikutusalueella pysyvästi asuvaa tieosakasta kohden lasketun tiepituuden perusteella enintään 25.
- Mikäli tiekunnan vuotuiset kunnossapitomenot ovat yli 75 % suuremmat kuin kaikkien hakijateiden keskimääräiset kunnossapitomenot kilometriä kohden, ei ylimenevältä osalta avustusta suoriteta. Myönnettävän avustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 75 % kunnossapitokustannuksista.
- Oikeutta avustuksen saamiseksi ja muutosta pistelukuun on haettava tammikuun loppuun mennessä.
- Kunnossapitoavustusta on haettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Rakentamis- ja perusparannusavustukset

Orimattila avustaa järjestäytyneitä yksityisteitä myös perusparannuksen osalta. Avustusta myönnetään niillä yksityisteillä, jotka ovat edellisenä vuonna hakeneet valtiolta avustusta ja saaneet myönteisen rahoituspäätöksen. Avustusta voidaan myöntää määrä, joka valtionavustuksen ja kaupungin myöntämän avustuksen yhteismääränä on enintään 80% valtionavussa hyväksytystä kustannuksesta. Avustusta on haettava tammikuun loppuun mennessä. Maksatus suoritetaan työn valmistuttua ja valtionavustuksen viimeisen erän maksatuksen edellytysten täytyttyä. Erityistapauksissa voidaan avustuksesta suorittaa ennakkoa. Maksatusta on haettava myöntämisvuoden aikana.

Valtion avustukset

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (Ely-keskus) voi myös myöntää yksityistieavustuksia valtionavustuskelpoisille yksityisteille. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta voi hakea ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityistien parantamiseen. Tarkempaa tietoa avustuksien myöntämisestä löytyy Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sivuilta.

Yksityisteihin liittyvää tietoa saa puhelimitse 044 770 2238/Mattila, sähköpostitse tai Suomen tieyhdistykseltä.