Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Orimattilan kaupunki avustaa yksityisteitä teiden kunnossapidossa ja perusparannuksissa vuosittain jaettavilla avustuksilla. Perusparannusten osalta päätöksen tekee tekninen lautakunta ja kunnossapitoavustusten osalta päätöksen tekee tekninen johtaja.

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevat kiinteistön omistajat. Yksityisteistä säädetään laissa yksityistä teistä. Avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa.

Kunnossapitoavustukset

Orimattila avustaa hakemuksesta järjestäytyneitä yksityistiekuntia kunnossapitomenojen osalta. Orimattilassa on lähes 140 yksityistietä, joita avustetaan n.100 000 eurolla vuosittain. Näiden avustettavien teiden yhteenlaskettu pituus on 431 kilometriä.

Orimattila myöntää harkinnan perusteella kunnossapitoavustusta yksityisteille seuraavien edellytysten täyttyessä:

  • Kyse on järjestäytyneestä yksityistiestä, jonka asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
  • yksityistie on ajokelpoinen autolla
  • yksityistiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen vuoksi.
  • avustusta voidaan myöntää vain sille tieosuudelle, jolla on ympärivuotista ja pysyvää asutusta.

Kunnossapitoavustuksen hakua varten kaupunki julkaisee keväisin hakulomakkeen ohjeineen. Maksettavien avustuksien suuruudet määräytyvät tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella, voimassaolevan tien pisteluvun mukaan sekä kaupungin avustuksiin varaamien määrärahojenpuitteissa. Tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista.

Avustettavaa tietä on pidettävä sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tieosakkaiden suostumus.

Perusparannusavustukset

Orimattila avustaa järjestäytyneitä yksityisteitä myös perusparannuksen osalta. Avustusta myönnetään erillisen hakemuslomakkeen perusteella. Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi siltojen rakentamiseen, mutkien oikaisuun sekä heikkokuntoisten tiekohtien peruskorjaukseen tmv.

Valtion avustukset

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus voi myös myöntää yksityistieavustuksia valtionavustuskelpoisille yksityisteille. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta voi hakea yksityistien parantamiseen tai erityiskohteiden ylläpitoon ja kunnossapitämiseen. Tarkempaa tietoa avustuksien myöntämisestä löytyy Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sivuilta.

Tiejaosto

Orimattilassa yksityisteiden asioita käsittelee tiejaosto. Sen tehtävänä on vastata Orimattilan kaupungin alueella yksityistielain mukaisista tielautakunnalle säädetyistä tehtävistä. Tiejaoston sihteerinä toimii tekninen johtaja. Tiejaoston jäseninä on kolme teknisestä lautakunnasta valittua henkilöä.

Yksityisteihin liittyvää tietoa saa Suomen tieyhdistykseltä sekä Orimattilan kaupungin tekniseltä johtajalta.