Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 2 vuonna 2016

Yksityistiet

Uusi yksityistielaki astui voimaan 1.1.2019.

Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot.
https://vayla.fi/avoindata/digiroad/yksityistietietojen-lisaaminen-digiroadiin#.XNqb5HduKUl

Maanmittauslaitos pitää uuden lain myötä yksityistierekisteriä. Laki velvoittaa yksityisteiden tiekunnat ilmoittamaan vastuuhenkilön tiedot sinne. https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot_

Orimattilassa yksityisteiden asioita on käsitellyt tiejaosto. Uuden lain mukaan se lakkautettiin 31.12.2019. Tiejaosto on käsitellyt vanhan yksityistielain aikana esille tulleet asiat sitä ennen.

Suomen tieyhdistys on koonnut opastusta yksityistieasioihin https://www.tieyhdistys.fi/yksityistiet/ -sivustolle.

Pysyvän liikenteenohjauslaitteen eli liikennemerkin asettaminen yksityistielle edellyttää edelleen lupaa kaupungilta.
Siitä on myös ilmoitettava Väyläviraston ylläpitämään digiroad-tietokantaan.

Avustukset

Orimattilan kaupunki avustaa yksityisteitä teiden kunnossapidossa ja perusparannuksissa vuosittain jaettavilla avustuksilla. Perusparannusten osalta päätöksen tekee elinvoima- ja tekninen valiokunta ja kunnossapitoavustusten osalta päätöksen tekee tekninen johtaja.

Yksityistie on tie, jonka ylläpidosta vastaavat tietä tarvitsevat kiinteistön omistajat. Yksityisteistä säädetään Yksityistielaissa. Avustaminen on kunnan vapaaehtoista harkinnanvaraista toimintaa.

Kunnossapitoavustukset

Orimattilassa avustetaan yksityisteitä n.150 000 eurolla vuosittain.

Orimattila myöntää harkinnan perusteella kunnossapitoavustusta yksityisteille seuraavien edellytysten täyttyessä:

•Kyse on järjestäytyneestä yksityistiestä, jonka asioiden hoitamista varten on perustettu tiekunta
•yksityistie on ajokelpoinen autolla
•yksityistiellä on paikkakunnalla huomattava liikenteellinen merkitys, tai joka on tarpeellinen pysyvän asutuksen pääsytienä vähintään 300 metrin matkalla
•avustusta myönnetään vain sille tieosuudelle, jolla on ympärivuotista ja pysyvää asutusta, tai joka on tärkeä pysyvän asutuksen läpikulkutienä tai tärkeäksi katsotun palvelun pääsytienä.

Avustettavaa tietä on pidettävä sen tarkoitusta vastaavassa kunnossa. Tien käyttämistä muihin kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää. Säännöllisen liikenteen harjoittamiseen tiellä tarvitaan tieosakkaiden suostumus. Kaupungin toiminnasta johtuva palveluliikenne on sallittava ilman erillistä veloitusta silloin, kun palveluliikenne kohdistuu avustusta hakevan tiekunnan osakkaan kiinteistölle.

Maksettavien avustuksien suuruudet määräytyvät tiekunnan edellisen vuoden kunnossapitokustannusten perusteella, voimassaolevan tien pisteluvun mukaan sekä kaupungin avustuksiin varaamien määrärahojen puitteissa. Tiekunnan on pidettävä erillistä kirjanpitoa avustuskelpoisen tieosuuden menoista.

Avustuksen hakua varten kaupunki julkaisee nettisivullaan hakulomakkeen.

  spreadsheet Avustuslomake (15 KB)

Avustusten määräytyminen

- Kunnossapitoavustus määräytyy tiekunnan edellisenä vuonna tien kunnossapitoon käyttämän kustannuksen perusteella ja voimassaolevan tien pisteluvun mukaan laskettuna ja käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Kunnossapitokustannus lasketaan avustuskelpoisen tieosuuden pituuteen suhteutettuna tai avustuskelpoisen tieosuuden kustannuksista pidetyn erillisen kirjanpidon mukaisesti.

- Peruspistemäärä on 100, jonka lisäksi annetaan lisäavustuspisteitä sellaisen ulkopuolisen liikenteen perusteella, jolta ei peritä tienkäytöstä maksua, enintään 50, tien kunnossapitokustannusten suuruuden perusteella enintään 25 ja tien vaikutusalueella pysyvästi asuvaa tieosakasta kohden lasketun tiepituuden perusteella enintään 25.
- Mikäli tiekunnan vuotuiset kunnossapitomenot ovat yli 75 % suuremmat kuin kaikkien hakijateiden keskimääräiset kunnossapitomenot kilometriä kohden, ei ylimenevältä osalta avustusta suoriteta. Myönnettävän avustuksen kokonaismäärä voi olla enintään 75 % kunnossapitokustannuksista.

- Tammikuun loppuun mennessä on uusien tiekuntien haettava oikeutta avustuksen saamiseksi ja pistelukua avustuksen laskentaperusteita varten.
- Samoin tammikuun loppuun mennessä on haettava muutosta pistelukuun, jos tien käytössä on tapahtunut muutoksia.

- Kunnossapitoavustusta on haettava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Rakentamis- ja perusparannusavustukset

Orimattila avustaa järjestäytyneitä yksityisteitä myös perusparannuksen osalta. Avustusta myönnetään niillä yksityisteillä, jotka ovat edellisenä vuonna hakeneet valtiolta avustusta ja saaneet myönteisen rahoituspäätöksen.

Avustusta voidaan myöntää määrä, joka valtionavustuksen ja kaupungin myöntämän avustuksen yhteismääränä on enintään 80% valtionavussa hyväksytystä kustannuksesta. Avustusta on haettava tammikuun loppuun mennessä.

Maksatus suoritetaan työn valmistuttua ja valtionavustuksen viimeisen erän maksatuksen edellytysten täytyttyä. Erityistapauksissa voidaan avustuksesta suorittaa ennakkoa. Maksatusta on haettava myöntämisvuoden aikana.

Valtion avustukset

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (Ely-keskus) voi myös myöntää yksityistieavustuksia valtionavustuskelpoisille yksityisteille. Avustusta voi hakea tien tiekunta. Avustusta voi hakea ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityistien parantamiseen. Tarkempaa tietoa avustuksien myöntämisestä löytyy Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sivuilta.