Hyppää sisältöön

omakotitaloja Orimattilassa 1600x300x72

Rakentamisen tulee tapahtua maankäyttö- ja rakennuslain, -asetuksen, rakentamismääräysten ja Orimattilan kaupungin rakennusjärjestyksen säädösten mukaisesti yleisesti hyväksi todettuja työtapoja ja -menetelmiä noudattaen.

Sähköisen asiointipalvelun ohjeet sekä linkki löytyvät Palvelut ja asuminen - Rakentaminen - Rakennukset ja valvonta - Rakennusvalvonta
Sivulta löytyy myös rakennusvalvonnan hinnasto. 

Lomakkeet

Rakentamiseen liittyviä lomakkeita on saatavana rakennustarkastustoimistosta sekä sivulta; Lomakkeet.  

Orimattilan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 27.11.2013.

pdf Rakennusjärjestys (534 KB)

pdf Rakennusjärjestyksen kartat (7.92 MB)

Orimattilan kaupungin ulkomainontaohje perustuu rakennusjärjestyksen säännöksiin, jotka koskevat ulkomainosten sijoittamista rakennusten julkisivuihin ja katoille. Ohje koskee sekä yksityisiä että julkisia palvelurakennuksia, toimitiloja ja teollisuusrakennuksia.

  pdf Ulkomainontaohje (2.35 MB)

Rakennuspaikka

Rakennuspaikan suuruus kaava-alueella määräytyy rakennuskaavan mukaisesti, muualla vähintään 5000 m2 lukuun ottamatta keskustaajaman osayleiskaava-aluetta ja Artjärven keskustan aluetta, Heinämaan, Kuivannon, Luhtikylän, Mallusjärven ympäristöineen, Niinikosken, Pakaan, Pennalan, Villikkalan ja Virenojan erikseen rajattuja kyläalueita, joilla alueilla rakennuspaikan koko vähintään 2000 m2. Rakennuspaikka voi olla oma tai vuokrattu määräajaksi.

Rakennus- ja toimenpidelupa

Rakennuslupa haetaan ympäristövaliokunnalta, kun on kysymys uudesta julkisesta rakennuksesta, uudesta liikerakennuksesta, uudesta teollisuusrakennuksesta tai uudesta yli kaksi huoneistoa käsittävästä asuinrakennuksesta. Muissa tapauksissa rakennusluvan käsittelee rakennustarkastaja.
Ympäristövaliokunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona.

Rakennustarkastaja tekee rakennuslupa- ja toimenpidelupapäätöksiä noin kaksi kertaa kuukaudessa.

Luvat / ilmoitukset haetaan kaupungin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Asiointipalvelussa täydennetään mm. seuraavia tietoja:

 • Kiinteistön tiedot
 • Rakennushankkeen tiedot
 • Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa (lainhuutotodistus, jäljennös kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta oikeaksi todistettuna)
 • Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat pääpiirustukset 

- asemapiirustus 1:500
- julkisivupiirustus 1:100 tai 1:50
- leikkauspiirustus, jossa on selvitetty rakenteet
- pohjapiirustus 1:100 tai 1:50
- hormipiirustus 1:20 tai 1:50
Piirustusten tulee olla säännösten mukaan laaditut. 

 • Rakennuskaavaote tai karttaote, jossa rakennuspaikka esitetty
 • Rajanaapureiden kuuleminen. Naapureita ovat rajanaapurit sekä tien/teiden toisella puolella olevat vastakkaiset naapurit. Haja-asutusalueella isommalla tilalla naapurien kuuleminen suoritetaan 300 metrin säteellä rakennuspaikasta.

Mahdollisesti tarvittavat muut tiedot:

 • Energiaselvitys / -todistus 
 • Suunnitelma ja selvitys jätevesijärjestelmästä talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.
 • Liittymälupa yleiseen tiehen, mikäli rakennuspaikalle ei ole jo hyväksyttyä liittymää.
 • Ympäristölupapäätös hankkeista, joista se vaaditaan.
 • Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu hankkeista, joissa sitä on edellytetty.

Toimenpideilmoitus

Rakennusjärjestyksessä erikseen mainituilta toimenpiteiltä edellytetään ilmoitusmenettelyä esim. ulkoverhouksen muuttaminen, vaja, leikkimökki (pohjapinta-ala 8-14 m2). Ilmoitus on tehtävä vähintään 14 päivää ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. Rakennustarkastaja voi mainitun ajan kuluessa ilmoituksen vastaanotettuaan vaatia luvan hakemista toimenpiteelle. Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei rakennustarkastaja vaadi luvan hakemista ko. määräajan kuluessa.

Toimenpideilmoitukseen täydennetään mm. seuraavaa:

 • Selvitys toimenpiteistä
 • Rajanaapureiden kuuleminen. Naapureita ovat rajanaapurit sekä tien / teiden toisella puolella olevat vastakkaiset naapurit. Haja-asutusalueella isommalla tilalla naapurien kuuleminen suoritetaan 300 metrin säteellä rakennuspaikasta.
 • Pätevän suunnittelijan laatimat ja allekirjoittamat pääpiirustukset.

Rakennuksen purkamislupa tai purkamisilmoitus

Rakennuksen purkaminen vaatii määrätyissä tapauksissa purkamisluvan hakemista.  Talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus vähintään 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. Rakennuksen purkamisluvan myöntää rakennustarkastaja. 

Poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Poikkeamispäätöstä tarvitaan, jos aiotaan rakentaa toisin kuin maankäyttö- ja rakennuslaki, -asetus, kaava tai rakennusjärjestys määrää tai kyseessä on rakennuskielto. 
Suunnittelutarveratkaisu rakentamiseen on tarpeen, milloin rakentaminen synnyttää taajamamaista rakennetta muualle kuin asemakaava-alueelle (MRL 16§). 
Hakemukset laaditaan sähköisessä asiointipalvelussa ja päätökset tekee kaavoituspäällikkö. Lupien tarpeellisuudesta saa tietoa kaavoituspäälliköltä tai rakennustarkastajilta.

Maisematyölupa

Asemakaava-alueella, yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään ja alueella , jossa on voimassa rakennuskielto puiden kaataminen, maisemaa muuttava maanrakennustyö tai muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan. Maisematyöluvan käsittelee ympäristövaliokunta.
Puiden kaatamisesta asemakaavan mukaisilla rakennuspaikoilla päättää rakennustarkastaja.

Puunkaatolupa

Puun kaataminen asemakaavoitetulla alueella tarvitsee kaupungin luvan (MRL 128 §). Maksuttoman puunkaatoluvan avulla varmistetaan, ettei puun kaatamisella ole haitallisia vaikutuksia maisemaan tai kaupunkiympäristöön.
Puunkaatoluvan yhteydessä arvioidaan tarvitaanko puiden kaatamiseen asemakaava-alueella maisematyölupa. Maisematyölupa ei ole tarpeen, jos toimenpide on vähäinen.
Yksittäisten puiden kaataminen ei yleensä tarvitse maisematyölupaa, mutta jokainen kohde arvioidaan tapauskohtaisesti. Rakennuspaikan omistajan tai haltijan tulee valvoa rakennuspaikalla olevan puuston kuntoa.
Puunkaatolupa edellyttää katselmuksen paikan päällä, joka sovitaan puhelimitse rakennusvalvonnan kanssa. 

Rakennustöiden aloitus

Rakennustarkastajan myöntämä rakennuslupa ja toimenpidelupa tulevat lainvoimaiseksi 14 päivän kuluttua päätöksen antopäivästä, ellei niihin ole jätetty oikaisuvaatimusta. Valiokunnan myöntämissä luvissa valitusaika on 30 päivää.
Jos rakennustyö aiotaan aloittaa ennen luvan lainvoimaisuutta, on sitä erikseen haettava lupapäätöksen tekijältä. Aloituslupa voidaan myöntää vain poikkeustapauksissa ja määrättyjä takuita vastaan.
Lupapäätöksestä selviää ehdot, vaadittavat katselmukset ja lupien voimassaoloajat.

Sähkötyöt

Sähköasennustyöt saa suorittaa ainoastaan sähkötarkastuskeskuksen hyväksymä liike tai asentaja. Sähköliittymissopimus on tehtävä ajoissa sähköyhtiön kanssa.
Rakennuskaava-alueella on sähkö- ja puhelinjohtojen sisäänotot tehtävä maakaapelilla ja niitä varten on tehtävä tarpeelliset putkitukset sähkö- ja puhelinlaitoksen antamien ohjeiden mukaisesti. Tarkastusmenettelystä sähkötöiden osalta päätetään rakennuslupapäätöksessä.

Vesi- ja viemärityöt

Orimattilan Vesi Oy hoitaa vesi- ja viemäröintityöt kaava-alueella.
Haja-asutusalueella pitää tehdä vesi- ja viemäröintisuunnitelmat.

Haja-asutusalueen jätevesien käsittelyvaatimukset koskevat kiinteistöjä, jotka muodostavat normaalia talousjätevettä. Kotitalouksien lisäksi tällaisia kohteita ovat vapaa-ajan asunnot, karjatilojen maitohuoneet sekä sellainen kodin yhteydessä oleva yritystoiminta, joka ei vaadi ympäristölupaa.

Rakentamiseen liittyviä viranomaisia

Johtava rakennustarkastaja
Timo Tarkkala 040 749 7065
Toimistoajat ma ja ke klo 13-15 sekä to 9-11

Rakennustarkastaja
Marko Haataja 044 781 3507

Kaavoituspäällikkö
Suvi Lehtoranta 040 515 5183
Kaavoitus, maankäyttö, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut

Maankäyttöpäällikkö
Ossi Hosiaisluoma 040 734 0798
Rakennuspaikkojen myynti  ja tonttitiedot

Mittaustyönjohtaja
Jari Hosiaisluoma 044 781 3993
Rakennusten merkintä

Ympäristönsuojelusihteeri
Kirsi Liukkonen-Hämäläinen 040 521 6733
Ennakkolausunnot, ilmoitusmenettelyt ja ympäristöluvat

Ympäristötarkastaja
Mirja Mynttinen 044 781 3731
Jätevesiluvat, ilmoitusmenettelyt ja ympäristöluvat 

Orimattilan Vesi Oy
Tokkolantie 3, 16300 Orimattila
Vesilaitoksen johtaja
Petteri Kotonen 044 781 3718
Toimistosihteeri
Sanna Ahtiainen 044 781 3579
Vesi- ja viemäriliittymäasiat

Orimattilan Lämpö Oy
Tokkolantie 3, 16300 ORIMATTILA
Toimitusjohtaja
Petteri Kotonen 044 781 3718
Toimistosihteeri
Pia Yli-Savola 044 781 3513

Maaseututoimen johtaja
Minna Leminen 040 720 9934
Maatilojen avustus- ja laina-asiat

Päijät-Hämeen pelastuslaitos
Mannerheiminkatu 24
15100 Lahti
Vaihde 03 8773 112 
Lahden päivystävä palomestari 0440 773 210
Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen päivystävä palotarkastaja 0440 773 222

Päijät-Hämeen ympäristöterveyskeskus
PL 66 (Virastotie 3 C)
15871 Hollola
Puh. 03 780 0211
terveysvalvonta(at)hollola.fi

Kymenlaakson Sähkö Oy
Yhdystie 7, PL 9, 47201 Elimäki
Asiakaspalvelu 05 7780 500

DNA Oy
Kaapelitelevisio- ja puhelinmyynti
www.dna.fi
Asiakaspalvelu 044 144 044

Elisa Oyj
Tietoliikenne- ja televisiopalveluliittymät
Asiakaspalvelu 010 190 240

Maanmittauslaitos
Lahden toimipiste
Kirkkokatu 12 B, 15140 Lahti
Asiakaspalvelu 029 530 1110 (valtakunnallinen)
Lohkomisasiat, lainhuutoasiat

Uudenmaan ELY-keskus /Liikenne ja infrastruktuuri
Opastinsilta 12 A, 2. krs, 00520 Helsinki
Asiakaspalvelu 029 502 1000
Liittymät yleisiin teihin

Hämeen ELY-keskus
Lahden päätoimipaikka
Kirkkokatu 12
15140 Lahti
Asiakaspalvelu 029 502 5000