Hyppää sisältöön

Hallinnon lomakkeet:

  document Luottamushenkilön matka- ja palkkioanomus (40 KB)

  document Luottamushenkilön ansionmenetyslomake (54 KB)

Rakentamiseen liittyviä lomakkeita:

pdf Rakennuslupa-, toimenpidelupa-, purkamislupa, maisematyölupahakemus sekä ilmoitus (117 KB)
Rakentamiseen sekä suurempiin peruskorjaushankkeisiin tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa tai vähintään ilmoitus.
Rakennuksen purkaminen vaatii määrätyissä tapauksissa purkamisluvan hakemista.
Maisemaa muuttava maanrakennustyö (esim. puiden kaataminen) tai muu näihin verrattava toimenpide vaatii maisematyöluvan. 

pdf Rakennushankeilmoitus (RH1) ja/tai rakennushankeilmoituksen korjaus (RH3) (194 KB)
Rakennusluvan hakija täyttää aina haettaessa lupaa rakennuksen rakentamiseen sekä korjaus- ja muutostyöhön.
Toimitetaan rakennuslupamenettelyssä vaadittavien asiakirjojen mukana kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle.

pdf Rakennushankkeen huoneistotiedot (RH2) ja/tai huoneistotietojen korjaus (RH4) (577 KB)
Täytetään aina, kun rakennetaan uutta / laajennetaan tai muutostöiden yhteydessä huoneistotiedot muuttuvat.
Toimitetaan rakennushankeilmoituksen lisäksi rakennusvalvontaviranomaiselle.

pdf Ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9) (90 KB)
Lomakkeella ilmoitetaan rakennuksen fyysinen poistuminen rakennuskannasta (purkaminen, tuhoutuminen).
Toimitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle.

pdf Selvitys naapurin kuulemisesta (187 KB)
Naapureita ovat rajanaapurit sekä tien/teiden toisella puolella olevat vastakkaiset naapurit. Haja-asutusalueella isommalla tilalla naapurien kuuleminen suoritetaan 300 metrin säteellä rakennuspaikasta.

pdf Naapurin suostumus rakentamiseen (12 KB)
Naapurin suostumus tarvitaan, kun rakennus rakennetaan määräyksistä poiketen lähemmäksi naapurin rajaa.

pdf Vastaavan työnjohtajan hakemus (67 KB)
Rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta.

pdf Ilmoitus rakennushankkeen suunnittelijoista (175 KB)
Rakennushankkeeseen ryhtyvä antaa tällä lomakkeella viranomaiselle tiedot käytettävissään olevista suunnittelijoista.

pdf Maalämmön toteutuskortti (16 KB)

pdf Rakennustyön tarkastusasiakirja (423 KB)
Vastaava työnjohtaja luovuttaa kopion tarkastusasiakirjasta mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

pdf Savupiippu- ja tulisijatarkastuspöytäkirja (109 KB)

pdf Hakemus rakennus- tai toimenpideluvan jatkamiseksi (165 KB)
Rakennus- ja toimenpideluville voi hakea jatkoaikaa.
Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulemisesta.
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella, työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan.

Luvan jatkaminen maksaa 80,00€ / lupa / vuosi.
Hakiessasi jatkoaikaa merkitse haetko työn aloittamista varten yhden vai kahden jatkoaikaa tai työn loppuunsaattamiseksi yhden, kahden vai kolmen vuoden jatkoaikaa.

pdf Suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamishakemus (128 KB)
Poikkeamispäätöstä tarvitaan, jos aiotaan rakentaa toisin kuin maankäyttö- ja rakennuslaki, -asetus, kaava tai rakennusjärjestys määrää tai kyseessä on rakennuskielto tai rakentaminen suunnittelutarvealueelle.

pdf Suunnitelma ja selvitys jätevesijärjestelmästä (28 KB)

pdf Sopimus ja kuuleminen jätevesijärjestelmästä (5 KB)

pdf Ilmoitus väestönsuojasta (52 KB) täytetään rakennettaessa rakennusta, johon vaaditaan suojan rakentaminen tai käyttöoikeuden hankinta muuhun suojaan. Ilmoitus jätetään rakennuslupaa haettaessa rakennusluvan myöntävälle viranomaiselle tai pelastuslaitokselle.

pdf KVV-työnjohtajan tarkistuslista (206 KB)

pdf IV-työnjohtajan tarkistuslista (203 KB)

pdf Selvitys rakennus- / purkujätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä (pdf) (16 KB)
Selvitys rakennus- / ja purkujätteen käsittelystä ja hyödyntämisestä (excel)

 

Rakentaminen katualueella

pdf Kaivuulupahakemus (19 KB)
Työskenneltäessä kadulla tai muulla yleisellä alueella on työstä tehtävä ilmoitus kaupungille.
Ilmoitus on kadulla tai yleisellä alueella tehtävästä työstä eli kaivulupa.

pdf Sijoituslupahakemus (48 KB)
Sijoituslupa tarvitaan silloin, kun tarkoituksena on sijoittaa kadulle tai muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja tai muita vastaavia rakenteita.

 

Ympäristönsuojelu

 Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä

  pdf Liite 2 Jätevesijärjestelmän kuvaus (326 KB)

  pdf Liite 3A Jätevesien vähäisyys FI (269 KB)

  pdf Liite 3B Liittäminen viemäriverkkoon FI (228 KB)

  pdf Liite 3C Elämäntilanteet FI (226 KB)

  pdf Liite 3D Varallisuus FI (238 KB)

Vesihuoltolain vapautukset

  pdf Vapautushakemus (131 KB)

  pdf Selvitys nykyisestä jätevesijärjestelmästä (53 KB)

Ympäristölupa

Hakemuslomakkeet ja ohjeet löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta

  pdf Eläinsuojan vuosiraportointilomake (148 KB)

Maa-aineslupa

  pdf Maa-aineslupahakemus (158 KB)

  document Kotitarveottoilmoitus (18 KB)

 Jätteen hyödyntäminen maarakentamisessa

  document Ilmoituslomake (120 KB)