Hyppää sisältöön

Hennan tuuliharja ilmakuva 1600x300x72

LAMK-kumppanuus

Kumppanien kanssa yhdessä tekemällä ja tuoreilla ideoilla saavutetaan kaupungin, yritystoiminnan ja elinvoiman kehittämisessä enemmän. Orimattilan kaupunki neuvotteli vuonna 2014 Lahden ammattikorkeakoulun kanssa kumppanuussopimuksen, jolla edistetään Orimattilan elinvoimaa, kilpailukykyä ja hyvinvointia.

pdf Orimattila Lamk kumppanuussopimus 2017 (114 KB)

Lue lisää strategisesta LAMK-kumppanuudesta täällä.

Henna - maaseudun asumisen ja elinvoiman pilottihanke

Hankkeen ylin tavoite on luoda Hennan yhteisöllinen arvo, jolla pyri­tään maaseudun vetovoiman lisäämiseen, uusien asukkaiden ja ak­tiivisen yrityskannan saamiseen Orimattilan Hennaan. Lisäksi tarkoi­tus on saada uusien asukkaiden avulla Orimattilan väestön huolto­suhde paremmaksi.

Hankeaika on 1.1.2017 - 30.6.2019.

Orimattilan Hennan aseman, asuinalueen, yritystoiminnan ja sen yh­teisöllisyyden kehittämiseksi valmisteltiin kaupungin toimesta syk­syllä 2016 yhteistyössä eri tahojen kanssa Hennan maaseutualu­een asumisen ja elinvoiman pilottihankehakemus. Kaupunginhallitus päätti 10.10.2016 §293 hakea Hennan maaseudun asumisen ja elinvoiman pilottihankkeelle tarkennetulla hankehakemuksella avus­tustukea Hämeen ELY:ltä. Hämeen ELY- keskus teki 22.12.2016 hankkeen osalta myönteisen rahoitustukipäätöksen.

Hankkeen kustannusarvio on 244 192,50 € (alv 0 %), johon saatiin Hämeen ELY:ltä avustustukea 70 % eli 170 934,75 €. Kaupungin osuus hankkeen kokonaiskustannuksista hankeaikana on yhteensä 73 257,75 €. Hanke on kaupungin elinkeinotoimen alainen hanke.

Hanke toteuttaa Manner-Suomen Maaseudun 2014 - 2020 kehittä­misohjelman toimenpidettä MO 7 /Maaseudun palvelut, kehittäminen (Ohjelman alatoimenpide: 7.4 Maaseutualueiden palvelut ym). Li­säksi hanke toteuttaa Hämeen elinkeino-, liikenne ja ympäristökes­ kuksen Vihreän kasvun Häme - maaseutuohjelman asumisen koh­taa ja sen tavoitteita sekä toimenpiteitä.

Kehittyvät kaupunkialueet

Pennala

Pennalan logistiikka-alueen laajennuksen asemakaavoitus on käynnissä. Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien länsipuolella Rautamäentien risteyksestä pohjoisen suuntaan Orimattilan kaupungin omistamalla maalla. Alueelle kaavoitetaan tilaa toimitilarakennuksille yhteensä noin 78 000 kerrosneliömetriä ja teollisuusrakennuksille noin 9000 kerrosneliömetriä.

Asemakaava mahdollistaa myös toisen liittymän rakentamisen logistiikka-alueelle. Uusi liittymä toteutetaan siirtämällä Rautamäentien liittymä nykyisestä paikastaan noin 250 metriä Lahden suuntaan ja rakentamalla Lahdentielle kääntyvien ajoneuvojen kaistat uuden liittymän lisäksi myös Pennalantien liittymään. Kevyen liikenteen yhteyksiä ja turvallisuutta parannetaan uudella alikululla Lahdentien ali.

Pennalan logistiikka-alueen asemakaavoitusta jatketaan mahdollisuuksien mukaan Rautamäentien varressa kaupungin omistamalla maalla. Tämän alueen asemakaavoituksen yhteydessä on tarkoitus tutkia mahdollisuutta sijoittaa sinne myös tontteja pienteollisuuden tarpeisiin. Asemakaavoituksen ja alueen rakentamisen aikatauluihin vaikuttaa myös kunnallistekniikan rakentamisen ajoitus.

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä elokuussa 2015. Kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi se on tarkoitus viedä marraskuussa 2015. Uuden liittymän rakentamisen edellyttämä tiesuunnitelma tulee nähtäville lokakuussa 2015 ja liittymän rakennussuunnitelman laatiminen on parhaillaan tekeillä. Liittymän rakentaminen on tie- ja rakennussuunnitelmien puolesta mahdollista vuonna 2016.

Sampola

Sampolan ja Orivillen alueelle laaditaan osayleiskaavaa, jonka tarkoituksena on toimia mm. Sampolan teollisuusalueen laajentamisen asemakaavoituksen pohjana. Osayleiskaavassa myös tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa alueelle yhdyskatu Heinämaantieltä Lahdentielle. Osayleiskaavan kaavaluonnos oli nähtävillä vuonna 2014. Alueelle on sen jälkeen laadittu lisäselvityksiä liikenteen osalta. Kaavatyötä jatketaan syksyllä 2015. Tavoitteena on saada osayleiskaava valmiiksi alkuvuonna 2016 jonka jälkeen voidaan aloittaa alueiden asemakaavoitus.

Henna

Hennan asuinalueen ja asemanseudun asemakaavoitusta on jatkettu Länsirinteen asemakaavalla. Asemakaava mahdollistaa pientalojen rakentamisen Hennaan kävelyetäisyyden päähän tulevasta asemasta. Kaavaehdotus oli nähtävillä elokuussa 2015.

Lisäksi Hennan osalta on neuvoteltu Tuuliharjan liittymäjärjestelyistä. Orimattilan kaupunki käynnistää suunnittelun Tuuliharjan liittymän avaamiseksi yleiseen käyttöön. Liittymä palvelee tällä hetkellä vain liikenneaseman tarpeita, mutta tarkoitus on, että tulevaisuudessa Tuuliharjan liittymän kautta kulkee koko Tuuliharjan alueen teollisuus- ja palvelualueiden liikenne moottoritielle.

Orimattilan Henna - vähähiilisen puutarhakaupungin pilottihanke

Hankkeen rahoitus hyväksyttiin maakuntahallituksessa 8.6.2015. Hankkeen päätavoitteena on kehittää uusia vähähiilisyyteen ja energiatehokkuuteen tähtääviä ratkaisuja. Hanke toteutetaan 1.9.2015 -31.12.2017 välisenä aikana ja hankkeen kokonaisrahoitus on 356 160 e, johon saadaan 70 % rahoitustukea eli 249 312 e. Kaupungin osuus kyseiseltä ajalta on 106 848 e.

Hanke tähtää Pk- yritystoiminnan kasvuun ja kehittymiseen sekä uusien työpaikkojen luomiseen Lahden kaupunkiseudulle. Hennan puutarhakaupunki toimii innovaatioiden kohdealueena ja pilottikohteena. Hankkeen toisena tavoitteena on säästää energiaa ja vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä.

Tavoitteisiin pyritään kokonaisvaltaisesti neljän kehittämislinjan kautta:
1. ilmastotietoinen kaavoitus ja rakennussuunnittelu
2. energiatehokas liikkumisen malli
3. uudet vähähiiliset palvelujen tuottamisen mallit
4. uusiutuviin energialähteisiin perustuva aluelämpöjärjestelmä.

Henna - Vähähiilisen puutarhakaupungin pilottihankkeen ohjausryhmän kokoonpanoksi vahvistettiin kaupunginhallituksen kokouksen 26.10.2015 jälkeen:
Orimattilan kaupunki: pj. Kalle Jokinen (varalla Kirsti Laatunen) ja varapj. Tapio Malmiharju (varalla Ville-Petteri Erola).
Päijät-Hämeen liitto: aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, Ladec: liiketoimintakehittäjä Pekka Komu ja varajäsen asiakkuusjohtaja Essi Alaluukas, Orimattilan kaupungin elinkeino- ja kehittämisjohtaja Kimmo Kuparinen, Sitra: johtava asiantuntija Lari Rajantie, Uudenmaan ELY: Liisa-Maija Thompson varsinaisena jäsenenä ja Mirja Hyvärinta varahenkilö (Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue), Hämeen ELY: Kirsti Nieminen varsinaisena jäsenenä ja Kaisa Oksman varajäsenenä. Lamk: varsinainen jäsen TkT, arkkitehti, Yliopettaja Eeva Aarrevaaraa ja varahenkilö arkkitehti Lehtori Raine Vihelmaa. Lahti Region: toimitusjohtaja Raija Forsman ja varajäsenenä Kirsti Simola. LUT, Aalto-yliopisto, Uudenmaan Liitto ja Tekes eivät ole toistaiseksi nimenneet mahdollisia edustajiaan.

Edellisten lisäksi ohjausryhmän kokouksiin osallistuvat asiantuntijoina teknisen toimen johtaja Seppo Määttä, kaupunginjohtaja Osmo Pieski, Orimattilan Lämpö - ja Vesi Oy:n toimitusjohtaja Mikko Paajanen sekä tarvittaessa kaavoitusinsinööri Eero Manerus.

Hankkeen projektipäällikkö Suvi Nirkko toimii ohjausryhmän kokoonkutsujana ja sihteerinä.
Hankkeen vastuullinen johtaja on Kimmo Kuparinen.

Hennan Tuuliharja

- Hennan Tuuliharjan yritysalueiden kehittämistyöpajat pidettiin 25.5.2016 ja 2.6.2016 Orimattilan kaupungintalossa. Työpajoihin osallistui kutsuttaja sidosryhmiä, median edustajia ja muuta yleisöä. Tilaisuudet olivat yleisölle avoimia.
Tilaisuudet pidettiin yhteistyössä Orimattilan kaupungin, Ladecin ja Rambollin kanssa. Liitteenä työpajojen esitysmateriaalit.

pdf Hennan tuuliharjan työpajakooste (1.38 MB)

pdf Hennan Tuuliharjan konseptisuunnitelma (2.22 MB)

pdf Tuuliharjan yritysalueen maankäyttö (2.22 MB)

pdf Tuuliharjan markkina-analyysin tulokset (1.75 MB)

Hennan vaiheita:

- Orimattilan Henna - vähähiilisen puutarhakaupungin pilottihankkeen projektipäällikkönä aloitti Suvi Nirkko 16.11.2016. Jouko Kunnaksen siirtyessä muihin tehtäviin hankkeelle haettiin uutta projektipäällikköä.
- Vuonna 2008 vahvistettiin maakuntakaava, jossa Hennan eteläosa ja Tuuliharjan palvelualue merkittiin karttaan ja muu Hennan alue osoitettiin "kehittämisen kohdealueeksi".
- Juna-aseman rakentamista varten kaupunki ja Liikennevirasto solmivat ensin keväällä 2012 aiesopimuksen aseman avaamisesta ja saman vuoden syksyllä suunnittelusopimuksen, jossa määriteltiin kummankin osapuolen tehtävät. Suunnittelusopimuksessa lyötiin ensmmäisen kerran lukkoon tavoitevuosi aseman avaamiselle: 2016.
- Hanketta eri vaiheessa aktiivisesti ideoinut ja vetänyt kaavoitusinsinööri, sittemmin tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen jäi eläkkeelle kesällä 2012. Hennan kehittämistehtäviin palkattiin keväällä 2013 Hennan koordinaatiohankkeen nimissä projektipäälliköksi Jouko Kunnas, joka oli ollut mukana Hennan arkkitehtikilpailun voittajaehdotuksen laadinnassa.
- Yhteistoimintaympäristöjen kehittäminen Hennassa -hanke 1.1.2014–31.3-2015. Hankkeessa luotiin Hennan kaupunginosan brändi ja sen pohjalta graafinen ilme. Näitä toteutettiin Hennaan.fi-verkkoportaalissa, joka tuotettiin osana hanketta ja se sisälsi myös kaupunginosan 3D-virtuaalimallin.
- Hennan kokonaissuunnitelmia tarkennettiin ja kunnallistekniikan ja katujen suunnittelu aloitettiin rinnan asemakaavoituksen kanssa. Hennan keskustan asemakaava sai lainvoiman tammikuussa 2015.

Vuosien 2012 - 2015 kehittämishankkeita

Osarahoitushanke: Orimattilan Startticenterin Uusi Starttihanke

Orimattilan kaupunginhallitus hyväksyi 18.5.2015 Orimattilan Startti-Center ry:n Uusi Startti - ESR- työllisyyshankehakemuksen. Samalla kaupunki sitoutui omalta osaltaan Uusi Startti -hankkeen kuntarahoitusosuuteen hankesuunnitelman mukaisesti vuosina 2015 - 2018 yhteensä 53 675 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 412 848 €, josta ESR- ja valtion rahoitusosuus on 75 % eli 309 635 €. Yksityisen rahoituksen osuus (Orimattilan Startticenter ry) on 12 % eli 49 538 €.

Hankeaika 1.8.2015 - 31.1.2018.

Uusi Startti -hankkeen avulla luodaan ja pilotoidaan yhdessä alueen pk- ja mikroyritysten sekä muiden verkostotoimijoiden kanssa Orimattilaan kohderyhmälle matalan kynnyksen työllistämismalli. Hankkeen kohderyhmänä ovat alle 30-vuotiaat ja yli 54-vuotiaat työttömät sekä vaikeasti työllistyvät ja heikossa työmarkkina-asemassa olevat.

Orimattilan kaupungin ohjaus- ja työllistämismalli – yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto –hanke (S11926)

Hankeaika: 7.5.2012 - 30.4.2015

Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa työelämäosallisuuden lisäämistä sekä työllistymisen edistämistä vaikeasti työllistyville, heikossa työmarkkina-asemassa oleville alle 25-vuotiaille nuorille työttömille, pitkäaikaistyöttömille ja muille työllistymisessä tukea tarvitseville työttömille henkilöille. Avoimille työmarkkinoille siirtymistä varten tavoitteena oli kartoittaa orimattilalaisten yritysten ja muiden työnantajien kiinnostus ja tarpeet tarjota työpaikka kohderyhmälle. Tavoitteena oli ehkäistä työttömyyden pitkittymistä ja syrjäytymistä sekä turvata uuden palveluverkoston luomisen avulla osaavien työntekijöiden saanti työnantajille.

Hankkeelle myönnetty kokonaisrahoitus 520 020,00 €. Rahoituksesta 75 % saatiin Hämeen ELY-keskukselta ja 25 % Orimattilan kaupungilta.
Hankkeen vastuullinen johtaja: Kimmo Kuparinen.