Hyppää sisältöön

peltokuva 1600x300x72

Yleisiä ohjeita viljelijöille

Säi­ly­tä säh­köi­sen ha­ke­muk­sen on­nis­tu­nees­ta lä­het­tä­mi­ses­tä saa­ma­si säh­kö­pos­ti­vies­ti ja tu­los­ta­ma­si tai tal­len­ta­ma­si ha­ke­muk­sen yh­teen­veto­tu­los­te haku­vuot­ta seu­raa­van vuo­den lop­puun.

Säi­ly­tä pää­sään­töi­ses­ti EU:n ko­ko­naan ra­hoit­ta­mien tu­kien ja palk­ki­oi­den sekä kan­sal­lis­ten tu­kien ha­ke­mi­seen liit­ty­vät alku­pe­räi­set asia­kir­jat, joi­ta et toi­mi­ta tuki­ha­ke­muk­sen liit­tee­nä, haku­vuo­den ja sitä seu­raa­vien nel­jän ka­len­te­ri­vuo­den ajan.
Säi­ly­tä eläin­ten hy­vin­voin­ti-, ym­pä­ris­tö- ja luo­mu­kor­vauk­seen liit­ty­vät asia­kir­jat, muis­tiin­pa­not ja to­dis­tuk­set vä­hin­tään nel­jän vuo­den ajan si­tou­mus- tai so­pi­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen.

Tärkeää tietoa ympäristökorvaukseen sitoutuneelle:

​1.4.–31.10.
​Levitä lanta ja orgaaniset lannoitevalmisteet.

​1.9.
Tuotantoeläinten lannassa ja orgaanisissa lannoitevalmisteissa levitettävän liukoisen typen määrä saa olla enintään 35 kg/ha. Syysviljoille suurin sallittu lannoitustaso on kuitenkin 30kg/ha. Tarkista lannoitetasot sitoumusehdoista.

​15.9. alkaen
​Kasvipeitteisinä talven yli pidettäville peltolohkoille lantaa ja orgaanisia lannoitevalmisteita saa 15.9. alkaen levittää vain sijoittamalla, ellei kyseessä ole syksyllä kylvettävän kasvin kylvöä edeltävä lannan levitys.

31.10.
Tee Vipussa syysilmoitukset (lietelannan sijoittaminen peltoon, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen, pellon talviaikainen kasvipeitteisyys ) ja palauta maaseutuelinkeinoviranomaiselle vaadittavat liitteet.

Alkutuotanto

Alkutuotannon toimijan on ilmoitettava alkutuotantopaikka ja siellä harjoitettavasta toiminnasta kunnan elintarvikeviranomaiselle. Alkutuotantopaikka (tila, tuotantotila) on maatila, puutarha tai muu paikka, jossa harjoitetaan elintarvikkeiden alkutuotantoa.
Alkutuotantopaikalla käytetyn veden käyttöönottotarkastuksen tutkimustulos säilytetään pysyvästi ja seurantatutkimuksien tuloksia vähintään 10 vuotta.

Rehualan toimija

Rehujen jäljitettävyyteen ja turvallisuuteen liittyen rehua tuottavan (esim. rehuvilja) , sekoittavan, valmistavan ja käyttävän viljelijän on rekisteröidyttävä rehualan toimijaksi. (Lomake F, Evira)
Rehua saa hankkia vain rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta. Luettelot rekisteröidyistä rehualan toimijoita löytyvät Eviran internet sivuilta.

Kasvinsuojelu

Tilalla tulee käyttää vain suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita. Hyväksytyistä kasvinsuojeluaineista on luettelo Tukesin internetsivuilla.

Uusia vesistöjen suojaetäisyyksiä on noudatettava kasvukaudella 2015. Ohjeistus Tukesin sivulla.

Kasvinsuojeluaineiden käytöstä on pidettävä kirjanpitoa. Ympäristötukeen sitoutuneilla viljelijöillä lohkokirjanpitoon lisätyt tiedot kasvinsuojeluaineiden käytöstä täyttää kirjanpitovaatimuksen. Muis­tiin­pa­not kas­vin­suo­je­lu­ai­nei­den käy­tös­tä tu­lee säi­lyt­tää nel­jä vuot­ta si­tou­mus­kau­den päät­ty­mi­sen jäl­keen

hevonen laitumella

Eläintiloja koskevat ohjeet

Sikojen, nautaeläinten sekä lammas- ja vuohieläinten pitäjien on rekisteröidyttävä ko. eläinlajin eläintenpitäjäksi ja rekisteröitävä pitopaikka maataloustoimistossa.
Ammattimaisesti nautaeläimiä, sikoja, lampaita tai vuohia ostavan tai myyvän henkilön on lisäksi rekisteröidyttävä eläinvälittäjärekisteriin. Rekisteröitymisilmoitus on tehtävä siihen lääninhallitukseen, jonka toimialueella eläinvälittäjän toimialue pääasiallisesti sijaitsee.

Lampaat ja vuohet
Jokainen 9.7.2005 ja sen jälkeen syntynyt lammas ja vuohi on merkittävä Eviran hyväksymillä korvamerkeillä. Merkit on kiinnitettävä ennen eläinten siirtoa syntymäpitopaikasta, mutta kuitenkin viimeistään 6 kuukauden ikäisenä

Nautaeläimet
Jokainen syntyvä vasikka on merkittävä kahdella virallisella, Eviran hyväksymällä korvamerkillä. Ennen 1.1.1998 syntyneiltä naudoilta vaaditaan vain yksi korvamerkki. Tilalle lähetettävä nautaeläinluettelo on säilytettävä kuluva kalenteri vuosi + kolme seuraavaa vuotta, viimeinen säilytyspäivä on luettelon oikeassa alakulmassa.

Siat
Siat on merkittävä syntymäpitopaikassa joko tatuoinnilla tai korvamerkillä. Merkintä on tehtävä viimeistään silloin kun sika siirretään tai luovutetaan toiseen pitopaikkaan.

Hevoset
EU:n alueella syntyneellä hevoseläimellä oltava tunnistusasiakirja viimeistään 12 kk:n kuluttua syntymästä. Tunnistettaviin hevoseläimiin kuuluvat hevosten ja ponien ohella myös esimerkiksi aasit ja seeprat sekä niiden risteytykset. Hevoseläimille myönnetään eläimen omistajan tai haltijan hakemuksesta elinikäinen tunnistusasiakirja, jossa on sen yksilöllinen tunnistusnumero ja muita eläimeen liittyviä tietoja. Eläin merkitään mikrosirulla, joka kytkee tunnistusasiakirjan yksiselitteisesti eläimeen. Tunnistusasiakirjasta tallennetaan myöntävän elimen tietokantaan tiedot eläimestä, siihen kiinnitetystä mikrosirusta sekä henkilöstä, jolle tunnistusasiakirja on luovutettu. Suomessa tunnistusasiakirjan myöntää Suomen Hippos ry, joka on paitsi rekisteröityjen hevoseläinten myös muiden kuin rekisteröityjen hevoseläinten tunnistamisesta vastaava ainoa toimija Suomessa

Dokumenttien säilyttäminen

Eläintenpitäjän pitopaikkakohtaisesti pitämä eläinluettelo on säilytettävä vähintään 3 vuotta.

Rehukirjanpito tulee olla käytettävissä viisi vuotta rehun hankinta/luovutusvuoden jälkeen.

Eläinten lääkityksestä pidettävää kirjanpitoa on säilytettävä vähintään 5 vuotta, vaikka eläin myytäisiin tai teurastettaisiin sitä ennen.

Lypsykoneen testaustodistusta on säilytettävä 10 vuotta. Lypsykoneen huoltokirjanpitoa kannattaa säilyttää vähintään seuraavaan huoltokertaan saakka. (huolto vähintään 3 vuoden välein)

Automaattilypsyä koskevien lisävaatimusten osalta säilytysvelvollisuus on 1 vuosi.

Lanta

Lantaloihin pitää mahtua 12 kuukauden aikana kertyvä lanta lukuun ottamatta lantaa, joka jää laidunnuksessa laitumelle laidunkauden aikana. Lantala voi olla tietyin poikkeustapauksin pienempi. Mikäli lantala poikkeaa mitoitusvaatimuksesta on siitä ilmoitettava etukäteen ympäristösuojelusihteerille.

Kuivalantaa, jonka kuiva-ainepitoisuus on vähintään 30 %, voi varastoida aumassa työteknisen tai hygieenisen syyn niin vaatiessa. Ilmoita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle kuivalannan varastoinnista aumassa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista. Aumaa ei saa sijoittaa alle 100 metrin etäisyydelle vesistöstä, valtaojasta tai talousvesikaivosta eikä alle viiden metrin etäisyydelle ojasta.

Typpianalyysi (kokonaistyppi ja liukoinen typpi) on teetettävä lannasta vähintään 5 vuoden välein. Erillinen typpianalyysi on teetettävä jokaisesta lantalajista, jota tilalla syntyy yli 20 m³ vuodessa. (1 hevonen ja 1 poni tuottavat lantaa keskimäärin 20 m³).

Salmonellatestin tulos (siipikarja) on säilytettävä tilalla vähintään kaksi vuotta.

Harrastekanat

  pdf ohjeita harrastekanojen pitäjälle (31 KB)